دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرم شناسی

پیشینه سیاست جنایی ایران را می توان به دوران پیش از حمله اعراب و سپس ورود دین مبین اسلام نسبت داد البته در این دوران و دوران پس از آن سیاست جنایی به شکل ابتدایی خود بوده است حال آنکه از سیاست جنایی در مفهوم نوین آن ،در زمان قاجاریه با تهیه و تدوین « کتابچه ی قانونی کنت» توسط مستشار اتریشی ایتالیایی تبار که به استخدام دولت ایران در آمده بود، سخن به میان آورد. این کتابچه در شرح وظایف پلیس و ۵۸ ماده کیفری و مجازات هامجازات ها بود که دسته بندی جنایی، جنحه ای و خلافی را نیز مطرح نمود. [do_widget id=kl-erq-2]
از دیگر مقرراتی که در توسعه سیاست جنایی به مفهوم امروزی در کشور ما نقش داشت می توان به « دستور العمل امنای دیوان خانه های عدلیه » و تأسیس « هیأت حکومات ممالک محروسه » و از شخصیت های مؤثر در توسعه سیاست جنایی می توان به « میرزا حسین خان سپهسالار » و « میرزا علی اکبر داور » اشاره نمود.
در عصرمشروطه و حتی تا پیش از۱۳۰۴یعنی هنگام تصدی داور- قانون نامه های مختلفی تهیه گشته و به تصویب مجلس رسید که از مهم ترین آنان که موثر بر سیاست جنایی و تعیین کننده خط مشی آن بود، می توان به قانون «اصول محاکمات جزایی» مصوب ۱۲۹۰ش اشاره کرد که حتی امروز با تغییر نام به «آیین دادرسی کیفری» در ۱۳۱۸و اصلاحات و الحاقات چندی هنوز هم به حیات خود ادامه می دهد.
بی گمان مهم ترین تاثیر تصویب این قانون در سیاست جنایی ما پذیرش «نظام دادرسی مختلط» یعنی نهاد دادسرا همراه با دادگاه بود که حتی امروزه نیز با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ بدان سمت گرویده ایم و تشکیل دادسرا در سراسر کشور فراگیر شده است.
وانگهی دومین قانون موثر در سرنوشت سیاست جنایی کشور را که در آن عصر تهیه و تدوین شد، باید «قانون مجازات عمومی» مصوب ۱۳۰۴ دانست که بی شک هنوز آثار ، روح کلی – و دستکم – بسیاری از مفاد مواد آن را در قوانین پس از آن، حتی پس از انقلاب اسلامی بویژه در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲و نیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵حفظ نموده ایم. از دیگر قوانین مهمی که دوران سلطنت مشروطه موثر بر سیاست جنایی ما بود ، می توان به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۵، قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، قانون اقدامات تامینی و ترتیبی مصوب ۱۳۳۹ و سرانجام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اشاره نمود. ‏
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی ۱۳۵۸ و متمم آن در ۱۳۶۸ ، افزون بر اصول مربوط به حقوق مردم و نیز اصول مربوط به قوه قضائیه ، اصل چهارم این قانون از «اصل تراز» قانون اساسی مشروطه نیز پا را فراتر نهاد. و نه تنها اعلام نمود که کلیه مصوبات قانونی نباید «مغایر» با موازین شرع اسلام باشند که حتی اعلام داشت که کلیه این مصوبات باید «مطابق» با موازین شرع انور باشند. بدین علت از یک طرف الزام به «تطابق» قوانین با موازین شرع و از طرفی تفوق این اصل بر اطلاق و عموم کلیه اصول و سایر قوانین و مقررات کشور خودگامی نو به منظور هماهنگی و همخوانی قوانین کشور با موازین شرع به وجود آورد که بی گمان سیاست جنایی نیز از تاثیر آن بی نصیب نماند.‏
در سال ۱۳۶۳، زیر نظر شورای عالی قضائی، مرکزی بنام مرکز مطالعات حقوقی و قضائی تشکیل و مجله فصل نامه حق را انتشار داده است که در جهت مطالعات سیاست جنایی و ارتقاء اصول پیشگیری از جرم می باشد.
از نظر علمی کاربرد عنوان سیاست جزایی یا سیاست کیفری در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزا و جرم شناسی شروع شده است ولی سیاست جنایی به طور جدّی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی با ترجمه و تالیف چند مقاله و کتاب وارد حقوق ایران شد و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۹- ۱۳۷۸به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش بینی و تدریس شد.
2-1-1-تعریف دین
2-1-1-1-تعریف لغوی دین
دین در لغت به معنای طریقت، شریعت، صبغه، ملت، حساب، عادت، استعمال، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و … آمده است.)دهخدا، 1373، ص 14002)
لفظ دین در زبان عربی، ماخوذ از زبان های سامی است و تازیان نیز آن را با واسطه، از زبان اکدی گرفته اند. البته در بعضی از موارد، ملت و مذهب، در ردیف دین استعمال شده و گاهی نیز دین در مجموعه دین و مذهب بیان گردیده است، اما میان هر یک از آنها تفاوت هایی وجود دارد.
2-1-1-2-تعریف اصطلاحی دین
تعریف اصطلاحی موسع دین، عبارت است از: مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان باشد. و یا به عبارت دیگر باید گفت: دین، مجموعه‏ای از برنامه‏های عملی هماهنگ با نوعی جهان بینی است که انسان برای رسیدن به سعادت خود، آن را وضع می‏کند و یا از دیگران می‏پذیرد. روش ویژه‏ای است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین می‏کند. از این رو، لازم است شریعت، در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید. (شریعتی مزینانی، 1386،ص29)
2-1-1-3-تعریف لغوی سیاست
در لغت برای واژه سیاست مفاهیم بسیاری ذکر کرده‏اند و در فرهنگ علوم سیاسی نیز مفاهیم اصطلاحی متعددی برای آن به وجود آمده است. واژه سیاست در لغت به معنی پاس داشتن ملک، حراست و نگهداری، حکم راندن، رعیت داری، ریاست ، داوری، مصلحت، تدبیر، تألیف، دور اندیشی، قهر کردن، شکنجه، عذاب، عقوبت، عدالت و غیره آمده است. (معین،1383، ص139)
2-1-1-4-تعریف اصطلاحی سیاست
فرهنگهای سیاسی تعاریف مختلفی از سیاست ارائه کرده اند، که تعدادی از آنها بازگو می شود:
1-سیاست به معنای آنچه مربوط به شهر، اداره آن و متعلقات آن است 2- سیاست ، فن حکومت بر جوامع انسانی است3- سیاست اخذ تصمیم در باره مسائل نا همگون است 4- سیاست توزیع اقتدار آمیز ارزشهاست 5- سیاست مجموعه تدابیری است که حکومت به منظور اداره امور کشور اتخاذ می کند.(آشوری، 1390،ص212)
در زبان انگلیسی واژه سیاست به معانی زیر به کار رفته است:
1-به کار گیری و یا اعمال حزم و احتیاط،تجربه و زیرکی و نیرنگ
2-به کارگیری نمایش،یا هر گونه اقدام سیاسی یا تصمیم سیاسی
3-حیله و حیله گری (قاضی،1386، 87)
تعاریفی که گذشت بیشتر بر یک فن یا یک نوع رفتار یا نهاد و یا پدیده اجتماعی تکیه کرده اند، ولی تعاریف دیگری از سیاست وجود دارد که با تعاریف فوق کاملاً متفاوت است. این تعاریف یا تعابیر مختلف به یک علم یا یک رشته علمی اشاره دارند. ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
1-«لیتره» می‏گوید: «سیاست علم حکومت بر کشور است».2-«دو ورژه» می‏گوید: «سیاست علم قدرت است که توسط دولت به کار می‏رود تا نظم اجتماعی را تأمین کند.»3- «سیاست علمی است که به ما می آموزد چه کسی می برد، چه می برد، کجا می برد، چگونه می برد و چرا می برد؟» 4- «سیاست مطالعه دولت است» 5- « سیاست ، مطالعه اعمال قدرت و نفوذ که به شکل وسیع در جوامع انسانی جریان دارد».
این تعاریف یک تفاوت اساسی با تعاریف گذشته دارند و علی رغم آنکه تعاریف اول بر یک فن یا رفتار یا نهاد خاصی و یا یک پدیده اجتماعی تکیه کرده‏اند این تعاریف با تعابیر مختلف در واقع به یک علم یا یک رشته علمی اشاره دارند.
]]>