دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظام حقوقی اسلام، پیشگیری از جرم

[do_widget id=kl-erq-2]

صفاری،علی،انتقادات وارد بر پیشگیری وضعی از وقوع جرم،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 36-35 ، ۱۳۸۰
مسگری طرقبه،جرایم شهری و لزوم سیاست پیشگیرانه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 150،زمستان 1379
پاک نهاد،امیر،سیاست جنایی ریسک مدار،نشر میزان،چاپ اول،1388
رایجیان اصلی،مهرداد،رهیافتی نوین به بنیان های نظری پیشگیری از وقوع جرم،مجله حقوقی دادگستری،پاییز و زمستان 1384
شمعی، محمد، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول، 1392
کن پینز،جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان،ترجمه مهدی صبوری پور،مجله حقوقی دادگستری،سال شصت و هشتم،دوره جدید،تابستان 1383
محمد نسل،غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیری از وقوع جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،نشر دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا،چاپ اول،1387
نیاز پور،امیر حسین،پیشگیری از بزه کاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم،مجله حقوقی دادگستری، شماره 45،زمستان 13۸۵
اما پژوهش پیش رو در صدد است که تنها پیشگیری از جرم را در سیاست جنایی اسلام مورد بررسی قرار دهد. در بیشتر تحقیق های ارائه شده بررسی روش های پیشگیری از جرم و تحلیل مدل های آن مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی به صورت تطبیقی به حقوق کشورهای غربی نظر داشته اند و برخی دیگر تدابیر پیشگیرانه را از منظر بین المللی مورد بحث قرار داده اند. در مجموع هیچ کدام نظر به سیاست جنایی پیشگیرانه در اسلام نداشته اند.
1-6-سوالات تحقیق
1-پیشگیری از جرایم در نظام حقوقی اسلام به کدام یک از اشکال می تواند انجام شود؟
2-پیشگیری از جرایم در حقوق اسلام از کدام یک از اشکال سیاست جنایی تبعیت می کند؟
1-7-فرضیه های تحقیق
1-بیشتر تاکید بر گونه های اجتماعی پیشگیری از جرم است.
2-سیاست جنایی اسلام در مقوله پیشگیری از جرم مبتنی بر تساهل و تسامح می باشد.
2-1-مفاهیم
اسلام(islam):آخرین و کامل ترین دین آسمانی
پیشگیری(prevention):هر گونه راهکار برای کاهش پدیده مجرمانه از طریق تغییر در محیط یا آموزش
سیاست جنایی(criminal policy):مجموعه راهکارهایی است که برای مبارزه با جرم و به طور کلی پدیده مجرمانه پیش بینی شده است.
جرم(crime):هر گونه فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
گناه(guilty):مجموعه اوامر و نواهی که از جانب دین برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.
تاریخچه
از زمان ظهور تمدن های باستان همچون بین النهرین، ایران، رم، مصر، یونان و اقوام و تمدن های دیگر و تولد حقوق کیفری در آن دوران سیاست جنایی وجود داشته است اما نه به شکل امروزی، بلکه در حدود مقرراتی که در آن دوران وجود داشته. سیاست جنایی در درون قواعد و مقررات دوران باستان نهفته بوده و ازآن زمان به بعد در عصر میانه، وسطی و سرانجام عصر جدید تا قرن هجدهم به صورت ابتدایی به صورت نا روش مند و نا نظام مند پیش می رفته تا اینکه حدوداً در قرن ۱۹عنوان سیاست جنایی مطرح گردید و از آن زمان به دید دیگری و به شکل تخصصی تری به آن نگاه کرده و بر روی آن مطالعه نمودند و تحول آن به شکل امروزی را می توان می توان به دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت داد. از نظر مقایسه ای سیاست جنایی پس از سیاست کیفری پا به عرصه وجود گذاشت.
[ پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم است که به مفهوم علمی ـ اجرایی آن می توان می توان از سیاست جنایی و یا سیاست های جنایی سخن به میان آورد چه؛ از آن هنگام است که خط مشی قانونگذاران کیفری،شیوه های اجرای قوانین توسط سیاستگذاران جنایی و سرانجام رویه های قضایی اتخاذ شده دارای ویژگی یک سیاست جنایی است و تاریخ تحولات کیفری به ویژه قرن های نوزدهم و بیستم در اروپا، آمریکای شمالی ـ و این اواخر ـ آسیا، اقیانوسیه و آفریقا خود شاهدی بر این ادعا است.
سرزمین ایران از جمله کشورهایی بوده است که در زمینه تدوین و تنظیم قوانین و حقوق اجتماعی افراد پیشگام بوده است. در این زمینه نیز سیاست جنایی نیز همگام با رشد تمدن و فرهنگ جامعه رشد و تغییراتی داشته است.
در باب بررسی تاریخچه سیاست جنایی در ایران، دو برهه زمانی انتخاب و مطالعه آن انجام شده است، چرا که مطالعه پیشینه سیاست جنایی در ایران، می تواند به ارائه راهکارها و موفقیت این علم کمک شایانی داشته باشد.‏
]]>