دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظریه های جرم شناسی، تعریف پیشگیری وضعی

[do_widget id=kl-erq-2]

2-1-2-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری از جرم
از میان اندیشمندان معاصر آقای گسن جرم شناس فرانسوی در کتاب جرم شناسی نظری برای تشخیص اقدامات پیشگیرانه چهار معیار در نظر گرفته است. (گسن، 1388،ص210)به نظر وی:
1-اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود که هدف اصلی آن اقدام موثر علیه عوامل یا فرآیند هایی است که در بروز بزه کاری و انحراف نقش تعیین کننده دارند.
2-اقدام های پیشگیرانه جمعی هستند یعنی مخاطب آنها کل جامعه یا بخش و گروه معینی از جامعه هستند.
3-اقدام هایی پیشگیرانه خوانده می شوند که قبل از ارتکاب اعمال بزه کارانه یا کجروانه اعمال شوند و نه بعد از ارتکاب آنها.
4-اقداماتی پشگیرانه تلقی می شوند که قهر آمیز و سرکوبگر نباشند. (محمد نسل، 1387، ص 35 و 36)
تعریف پیشگیری از وقوع جرم از نظر اکبلوم در کتاب نظریه های جرم شناسی عبارت است از:
«کاهش خطر وقوع شدت بالقوه و بی نظمی از طریق مداخله در علل آن»
به نظر المر اچ جانسون پیشگیری از جرم بر چهار پدیده مبتنی است:
1-اینکه عمل زشت،ناهنجار و تقبیح شده ای درشرف وقوع باشد
2-اینکه چنین کاری توسط ادراک و حواس انسان قابل پیش بینی باشد
3-اینکه بیشتر اقدامات پیشگیرانه خارج از مرزهای سیستم عدالت کیفری است
4-اینکه مداخلات قبل از وقوع عمل مجرمانه انجام شود.
این تعریف از دو جهت مفید است.نخست اینکه پیشگیری از جرم را وابسته به مشارکت جامعه می داند و امتیاز دوم این تعریف آن است که جنبه پیش بینی کننده پیشگیری را پر رنگ می کند. (محمد نسل، 1387، ص36)
تعاریف ارائه شده از سوی سازمان ها و اندیشمندان گوناگون هر چند متفاوت است می توان به شاخص های مشترکی در هر تعریف دست یافت.برای مثال تلاش در جهت اقداماتی که به کاهش وقوع جرم منجر شود ترجیع بند و فصل مشترک بسیاری از تعاریف است.کاهش یا از بین بردن عوامل موثر در وقوع جرم یا انگیزه مجرمانه بسته به نوع پیشگیری وضعی یا اجتماعی که بعدا به آن خواهیم پرداخت نیز از جمله خصوصیات مشترک دیگر است.در هر حال منظور آنکه مانند بسیاری از مفاهیم در حوزه علوم انسانی ارائه یک تعریف از پیشگیری از وقوع جرم میسور نیست.واحد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استرالیا به خوبی به این مهم اشاره داشته است.(ایرانشاهی، 1389،ص319)به نظر واحد مذکور به دلایل متعدد ارائه تعریف از پیشگیری دشوار است.از جمله دلایل این دشواری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-واژه پیشگیری از نظر اصطلاحی معانی متعدد و مفهوم شناوری دارد
2-شکل ها و تمایز های مختلفی از پیشگیری از جرم امکان پذیر است.این واژه در سطح بین المللی در سطوح مختلف به کار برده شده و به ندرت ممکن است مفهوم آن ایجاد ابهام کند.
3-به عنوان یک مفهوم پیشگیری از جرم می تواند بسیاری از مباحث نظری را در بر گیرد و بین جرم شناسان اتفاق نظری در مورد ادغام و تلفیق نظریه های مربوط به پیشگیری از جرم وجود ندارد.
4-تفسیر قابل انعطاف واژه پیشگیری اجازه استفاده از این کلمه را در معانی مختلف می دهد.
2-1-3-تعریف پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است.این امر از یک سو از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزه کاری یعنی وضعیت پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کند انجام می شود و از سوی دیگر با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزه کاران انجام می شود.بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر از آماجهای جرم و نیز بزه دیده گان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج ها در برابر بزه کاران است که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه کاری نتیجه و اثر آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزه کاران بالقوه به بزه کاران بالفعل است.
هدف از پیش گیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به  رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیش گیری با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزه کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری علیه پدیده مجرمانه بوده است.(ابراهیمی، 1390،ص88)
به عقیده کلارک پیشگیری وضعی شامل اقدامات و روشهایی است برای کاهش فرصت که (نجفی ابرند آبادی، 1387،ص319)
1-به سوی شکل کاملاً خاصی از جرم نشانه می رود
2-متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه یا همان نظارت و تحت نفوذ در آوردن هر چه پایدار تر و سازمان یافته تر از محل وقوع جرم است.
3-به طوری که زحمات و خطرات ناشی از اقدام مرتکب را برای بزه افزایش می دهد.
]]>