دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، نهادهای اجتماعی

[do_widget id=kl-erq-2]

3-14-1-تاریخچه پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام 92
3-14-2-توجه سیاست جنایی اسلام به مکان جرم 94
3-14-3-محافظت از آماج ها در سیاست جنایی اسلام 95
3-14-4-از بین بردن اسباب و آلات جرم 97
3-14-5-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام 98
نتیجه گیری و پیشنهادها 101
فهرست منابع و مآخذ 103
چکیده:
پیشگیری از جرم در پرتو سیاست جنایی اسلام موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر سیاست جنایی در کشورهای مختلف اروپایی پیشگیری از جرم یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی می باشد که هر ساله بسیاری از هزینه های دولت و بخش خصوصی صرف این موضوع می شود. این روش ها اگرچه جدید به نظر می رسند اما از منظر اسلام و حقوق اسلامی دارای سابقه ای بس طولانی بوده و در صدر اسلام و پس از آن بدان توجه شده است. با انجام این پژوهش مشخص شد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
واژگان کلیدی:
پیشگیری، سیاست جنایی، اسلام، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی
فصل اول
کلیات
1-1-بیان مسئله
از مهمترین اهداف سیاست جنایی موثر« پیشگیری» از وقوع جرم است .«منظور از پیشگیری هرگونه فعالیت سیاست جنایی است که هدف انحصاری یا جزیی آن،محدود ساختن امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه ممکن ساختن یا دشوار نمودن یا کاهش احتمال وقوع آن است.» پیشگیری از جرم یکی از مقوله های شایع و حیاتی در جرم شناسی در عصر حاضر می باشد. اما یکی از مکاتبی که می توان پیشگیری از جرم را در آن مد نظر قرار داد مکتب حقوقی اسلام می باشد. با توجه به تقسیم بندی های گوناگونی که از پیشگیری از جرم توسط جرم شناسان ارائه شده است، می توان نمونه ای از این نظرات و تقسیم بندی ها را به وضوح در مکتب حقوقی اسلام مشاهده کرد. بیشتر رویکردهایی که راجع به پیشگیری از جرم در اسلام وجود دارد به پیشگیری از نوع اجتماعی مربوط می شود.
پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی در مکتب حقوقی اسلام از طریق اعمال اصلاحات فردی و اجتماعی که زیر بنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است انجام می شود. پیروان این نظر که به پوزیتیویست یا تحققی معروف هستند؛ بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم و بر طرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مانند درمان بیماریها و نارساییهای جسمی و روحی مرتکبین،بالا بردن ارزشهای اجتماعی و ثبات و وابستگی به آنها ،تقویت نهادهای اجتماعی مثل خانواده و مدرسه،توسعه و تعالی فرصتهای اقتصادی،تحصیلی و تفریحی،مسکن و اینها می توان از ایجاد تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و نهایتاً آن ها را از غرق شدن یا کشیده شدن به شیوه های مجرمانه نجات داد.افتخار این تفکر با تمامی گرایشات در این است که مدعی مبارزه با علت و خشکاندن جرم است. در حقوق اسلام در این رویکرد به رغم وجود زاویه دید کاملاً متفاوت به جرم و مجرمیت،همه جرایم معلول یک سری عوامل شناخته شده فرض شده اند. در این دیدگاه، جرم، یک رفتار یا عمل ضد اجتماعی نابهنجار و غیر عادی است و مرتکبین جرایم صرفاً افرادی متفاوت از دیگران معرفی می شوند.به این بیان که کلیه جرایم توسط عده ای معدود و با خصوصیات و ویژ گیهای شخصی و اجتماعی متفاوت از دیگران ارتکاب می یابد.علاوه بر این ارتکاب جرم توسط این افراد عملی جزمی و اجتناب ناپذیر بوده و جز از طریق درمان عامل ایجاد کننده جرم قابل پیشگیری نیست،زیرا همه مرتکبین در واقع دارای نوعی اجبار در ارتکاب جرم هستند.به نظر نمی رسد که در تحلیل نهایی این شیوه از دیدگاه کیفر شناختی ارمغان آن برای مرتکبین چیزی غیر از زندان و زنجیر هر چند در قالبی موجه مثل بیمارستان و آموزشگاه باشد. همان گونه که از نام این نوع پیشگیری پیداست مجموعه اقدامات و تدابیری است که بر خود فرد تاثیر می گذارد و از این طریق خلاء ها و ناهنجاریهای وی را بر طرف می کند.این تاثیر گذاری از جهاتی صورت می گیرد:از یک سو نحوه تربیت و آموزش فرد را در طول رشد به خصوص در دوران کودکی تحت نظر قرار می دهد تا از شکل گیری خصوصیات مجرمانه در او جلوگیری شود و از سوی دیگر این شکل گیری شخصیت به دلیل آنکه در طول حیات آدمی وجود دارد می تواند بر زندگی وی همچنان تأثیر گذار باشد.به همین دلیل این نوع پیشگیری، پیشگیری رشد مدار و زودرس نامیده می شود. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به دنبال حذف یا خنثی کردن علل و عوامل تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می باشد.هدف از این پیشگیری سالم سازی جامعه می باشد به گونه ای که هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد.
1-2-اهداف تحقیق
هدف از انجام این پژوهش توسعه علمی موضوع مربوطه می باشد.علاوه بر این از حیث کاربردی نهادهایی که عهده دار پیشگیری از جرم می باشند نیز می توانند به طور عملی از آن استفاده کنند. این پژوهش می تواند برای کلیه دستگاه های اداری و اجرایی و همچنین مردم و به خصوص پلیس و قوه قضاییه مورد استفاده قرار گیرد.
1-3-روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه در مقام پردازش اطلاعات هم به صورت قیاسی و هم تمثیلی مباحث مرتبط با پیشگیری از جرم در اسلام است که گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. در کنار آن تجزیه و تحلیل و بررسی کلی مرتبط با این مقوله نیز مدنظر قرار خواهند گرفت. با این حال نمی توان گفت که در این تح قیق روش واحدی مد نظر بوده است. روش های قیاسی و تمثیلی که متضمن بررسی مباحث و مطالب گفته شده پیشینیان و ارزیابی اعتبار و صحت آنها است، غالباً به طریق کتابخانه ای صورت می گیرد. در واقع کتابخانه و منابع گوناگون آن روش بحث نیست که به اشتباه در برخی رساله ها از آن یاد می گردد. کتابخانه بستر و مکانی است که شیوه تحقیق در آن صورت می گیرد و از همین رو، روش تحقیق کتابخانه ای صحیح نیست. در عین حال روش های قیاسی و تمثیلی معادل روش توصیفی نیز نیستند؛ زیرا در روش توصیفی، محقق تنها با توصیف و بیان ویژگی های یک پدیده در صدد معرفی آن بر می آید. برای مثال روش توصیفی در تحلیل جرم اقتصادی متضمن این است که این پدیده به طوری که در عالم واقع است، شناسانده شود. بدیهی است هرچند روش توصیفی، گردآوری اطلاعات در زمینه یک موضوع را منظم می‏سازد ولی حاوی مطالب انتقادی و پیشنهادی نیست.
با این حال در این پژوهش، بیش از هرچیز بر مفهوم شناختی پیشگیری از جرم تاکید گردیده است و از این حیث بسیاری از مطالب و موضوعات گفته شده درباره پیشگیری از جرم را از جهت مفهومی به نقد می کشد. در اینجا روش بحث قیاسی و تمثیلی با مایه نقد است. اما برای شناسایی واژگانی مانند پیشگیری از جرم، جرم، تدابیر مقابله کننده با جرایم در حوزه پیشگیری و مقایسه عناوین، بیشتر حالت توصیف داشته و از منابع و مآخذ گوناگون اقتصادی و حقوقی بهره گرفته شده است.
1-4-ضرورت تحقیق
پیشگیری امروزه به یکی از ابزارهای مهم و اساسی سیاست جنایی در هر کشور تبدیل شده است. در یک مفهوم کلی پیشگیری عبارت است ازهر نوع سیاست جنایی که به وسیله آن بتوان امکان وقوع جرم را منتفی ساخته و یا روشی که با ایجاد مانع موجب کاهش یا محدودیت یا مهار جرم شود. امروزه در بسیاری از کشورها نقش دستگاه های اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم نیز دارای اهمیت است،چرا که معتقدند این نهادها بیشتر از دستگاه های قضایی با عوامل جرم زا درگیر هستند.بدین جهت این نهادها از یک سو در این زمینه بهتر می توانند سیاست گذاری کنند و از سوی دیگر امکانات کافی برای اجرای سیاست هایشان را نیز دردست دارند. از طرف دیگر نقشی که از جانب مردم و نهادها و جوامع مدنی از جمله مطبوعات و رسانه های جمعی مطرح است دارای اهمیت می باشد. پیشگیری از وقوع جرم نباید به گونه ای باشد که در تقابل و تعارض با حقوق شهروندان قرار گیرد. از آنجا که قدرت اجرایی و قضایی در دست دولت است این یگانه قدرت نباید باعث شود که از آن سوء استفاده گردد. در یک طرف شهروند و در طرف دیگر قدرت مطلقه دولت قرار گیرد. اگرچه گفته شده است هدف اصلی سیاست جنایی پیشگیری از بزه کاری است که در عین حال می توان از آن به عنوان بالا ترین هدف یاد کرد که به مراتب بهتر از پیشگیری از تکرار جرم است. اتفاقاً این عمل امکان پذیر نخواهد بود مگر با یاری شهروندان و از طریق آموزش و با از بین بردن روح بی تفاوتی نسبت به هنجار شکنی ها و تقویت روحیه مشارکت در آنها. در کشور ما از یک طرف سیاستهای پیشگیرانه از طریق دستگاه های اجرایی که خود به طور مستقیم با جرم درگیر هستند پیش بینی نشده است و جای خالی آن به وضوح احساس می شود.این خلأ در بخش قانونی و قضایی نیز به چشم می خورد اما از طرف دیگر معضل تقابل پیشگیری از وقوع جرم با حقوق شهروندی پیش می آید.
1-5-سوابق تحقیق
درخصوص پیشگیری از جرم تحقیقات و پژوهش های مهمی انجام شده است.هر یک از این تحقیقات به جنبه های خاصی از پیشگیری از وقوع جرم پرداخته اند و یا پیشگیری از جرم را در سیاست جنایی اسلام مورد بحث قرار نداده اند.نمونه ی این تحقیقات را می توان به شرح ذیل نام برد.
نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشگیری از بزه کاری و پلیس محلی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 25-26،سال 1378
]]>