پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

0 Comments

[add_to_cart id=615323]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
عنوان
بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران
 
استاد  را هنما
دکتر ناصر عباس زاده
استا د مشاور
دکتر نادر سلیمانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                                  1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه                                                                                                                                  3
بیان مسئله                                                                                                                            5
اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                                         7
اهداف تحقیق                                                                                                                        8
سوال تحقیق                                                                                                                         9
تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق                                                                                            10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقد مه                                                                                                                                15
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
تعاریف مدیریت                                                                                                                  16
ویژگی ها و مهارت های مدیران آموزشی                                                                               17
عوامل موثر درایجاد خودگردا نی در مدارس                                                                           18
مشتریان آموزش                                                                                                                19
وا لدین ـ مدرسه                                                                                                                 21
تاریخچه روا بط خانه و مدرسه                                                                                             21
آگاهی و نقش وا لدین در آموزش و پرورش فرزندان                                                              25
تعریف ا نجمن اولیاء ومربیان مدرسه                                                                                    26
نیازها وا نتظارات اولیاء                                                                                                         28
رضایت ومبانی نظری آن                                                                                                      30
نقش تئوری های سازمان و مدیریت در تفکر مدیریت هیات ا منایی                                        38
ویژگی های مدرسه به عنوان سیستم های باز                                                                        43
عناصر کلیدی سیستمهای اجتماعی آموزشگاه                                                                        44
سنخ شنا سی ساختار سازمانی مدرسه                                                                                  49
فرهنگ وجو مدارس                                                                                                            53
فهرست سلامت سازما نی                                                                                                   53
کیفیت و اثربخشی مدارس                                                                                                   54
رهبری در مدارس                                                                                                                57
بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هیات امنایی وعادی
آموزش متوسطه( اهمیت ، اهداف، مدت وساختار کلی )                                                           59
مدارس هیات ا منایی (اعضاء وشرایط مدرسه )                                                                      60
بخش سوم : پیشینه تحقیقات درخارج ودرداخل ایران مرتبط با موضوع پژوهش
پیشینه تحقیقات ا نجام شده  خارجی                                                                                   81
پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران                                                                                  84
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
مقد مه                                                                                                                               91
روش تحقیق                                                                                                                       91
جامعه آماری                                                                                                                       91
نمونه وروش نمونه گیری                                                                                                     92
ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                        93
روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                                    94
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                                                              95
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه                                                                                                                                97
داده های جمعیت شناختی                                                                                                    97
تحلیل توصیفی داده ها                                                                                                      102
تحلیل استنباطی داده ها                                                                                                    107
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق                                                                                                                  128
بحث و نتیجه گیری                                                                                                           129
پیشنهادات                                                                                                                       130
محدودیت ها                                                                                                                    131
پیوست ها
پرسشنا مه                                                                                                                       133
منابع فارسی                                                                                                                     138
منابع انگلیسی                                                                                                                  142
مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش                                 143
دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه                                            144
چکیده خارجی                                                                                                                 146
فهرست جداول
جدول 1 ـ2 : نیازها وا نتظارات اولیاء ازدا نش آموزان و مدارس                                               28
جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهای مدرسه ومشخصات آ نها                                                        52
جدول 1 ـ3 : توزیع جامعه آماری                                                                                          91
جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه                                                                                                    93
جدول3 ـ 3 : توزیع سوالات برای هریک از مولفه های عملکردی مدارس                                95
جدول 1 ـ 4 :   توزیع فراوانی نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                    97
جدول 2 ـ4 : توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                       98
جدول 3 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                     99
جدول 4 ـ 4 :  توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب نوع مدرسه                                                 100
جدول 5 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمو نه ها برحسب «تحصیلات»                                               101
جدول 6 ـ 4 : شاخص های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق                                              103  
جدول 7 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه ها
(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                           107                                                
جدول 8 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در
مورد سوا ل اول تحقیق (شیوه مدیریت مدرسه)                                                                 108
جدول 9 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملكرد كاركنان آ موزشی بر حسب گروه ها (مدارس عادی و هیات امنایی )                                                                                          109
جدول 10 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در
مورد سوال دوم تحقیق (عملكرد كاركنان آموزشی )                                                            110                                                                         
جدول 11 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملكرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی وهیات امنایی)                                                                                        111
جدول 12 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در موردسوال سوم تحقیق  (عملكرد تحصیلی دا نش آموزان)                                                    112
جدول 13 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                113
جدول 14 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال چهارم تحقیق (تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان)                                            114
جدول 15 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تسهیلات آ موزشی بر حسب  گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                                        115
جدول 16 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال پنجم تحقیق (تسهیلات آموزشی)                                                                     116
جدول 17 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه های مورد مطالعه                                                                                                                     117
جدول 18 ـ 4 :  ‌تحلیل واریا نس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             118
جدول 19 ـ 4 :آزمون توكی برای مقایسه دو به دو نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             119
جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیر بر حسب جنسیت               120
جدول 21 ـ4 : آزمون   tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121
جدول 22 ـ 4: ‌تحلیل واریانس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هریک از مولفه­های تحقیق    123
جدول 23 ـ 4: آزمون توكی برای مقایسه دو به دو نظرات آزمودنی­ها برحسب مدرك تحصیلی          124
 
فهرست نمودارها
نمودار 1 ـ 4  : توزیع نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                                98
 نمودار 2 ـ 4:  توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                     99
 نمودار 3 ـ 4 :  توزیع نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                              100
 نمودار 4 ـ 4 : توزیع فراوانی نمونه ها  بر حسب« مدرك تحصیلی»                                       102
نمودار 5 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات شیوه مدیریت مدارس                                        104
نمودار 6 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملكرد كاركنان آموزشی                                    104
نمودار 7 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملكرد تحصیلی دانش آموزان                            105
نمودار 8 ـ4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تاثیر كلی مدرسه بر رفتار دانش آموزان                105
نمودار 9 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تسهیلات آموزشی                                             106
  
فهرست شکل ها
شکل 1 ـ2 : مشتریان خارجی و داخلی آموزش                                                                      20
شکل 2 ـ 2 : ا لگوی وضعیتی رضایت شغلی                                                                          36
شکل 3 ـ 2 :  مدل نظریه پردازانه پورتر ولالر                                                                        37
شکل 4 ـ2  :  سیستم باز همراه با حلقه بازخورد آن                                                               43
شکل 5 ـ 2 : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه                                                               49
شکل 6 ـ 2 :  الگوی نظری مولفه های عملکردی مدارس                                                       78
شکل 7 ـ 2 : الگوی مولفه های عملکردمدارس متوسطه در این پژوهش                                80
شکل 1 ـ 3 : فرایند نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری                              92
 
چکیده :
هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروه های نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) است.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادكه درزمینه رضایت ازشیوه مدیریت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمینه رضایت از تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد.در نتیجه رضایت از تأثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بیشتر از مدارس هیات امنایی می باشد.
 
 
 
1 ـ مقدمه :
آموزش و پرورش از دیر باز نقشی اساسی در تداوم  و بقای جوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم ، اعتقادات وارزشها، نگرشها ورفتارها، دانشها و مهارتهای جامعه از طریق فراگردهای آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام بوده ا ند (علاقه بند ، 1380 : 45 ) .
مدارس بعنوان نهادهای رسمی اجتماعی وآموزشی جوامع ،تحت تأثیر افکار سیاسی، فرهنگی ومردمی، همواره از جایگاه وعملکرد ویژه ای در طول تاریخ برخوردار بوده اند وبا سطح انتظارات، نیازها وفرهنگ عمومی وعلمی جامعه درزمان خاص خودشان نیز درارتباط بوده اند . همین ارتباط  موثر است که از یک طرف چگونگی ونحوه مشارکت دولت و مردم را با مدارس نشان می دهد واز طرف دیگر نقش و عملکرد واقعی مدارس را به خوبی روشن می سازد.بدیهی است شناخت متقابل بین خانواده،جامعه ومدرسه می تواند زمینه ساز نزدیکتر شدن هرچه بیشتر اهداف ، وظایف وارزش های میان این نهادها باشدو در رشد وتوسعه آنها موثر واقع گردد( جلالی، 1375: 18) .                انسان برای زندگی به مجموعه ای از امکانات ووسایل نیازمند است . این وسایل و امکانات ازجایی به جای دیگر واززمانی به زمان دیگر متفاوت هستند وانسانها نیز فراخور حال خود از آنها بهره می گیرند . امکانات زندگی باعث آرامش خیال ((احساس رضایت)) در انسان می شوند. در کنار امکانات مادی برخی عوامل دیگر نیز وجود دارند که (( میزان رضایتمندی)) از زندگی را افزایش یا کاهش می دهند . این ها همان((عوامل معنوی)) زندگی هستندکه احساس خوشبختی ورضایت را در انسان پدید می آورند .یقیناٌ برای دستیابی به چنین آرامش ورضایتی به مجموعه ای از ضوابط ، مقررات و قوانین نیاز است . بدون وجود نظم و انضباط هر مکانی وهر جامعه ای به هرج ومرج کشیده می شود . حال ، این جامعه به بزرگی یک کشور باشد و یا به کوچکی یک خانواده . درباره مسائل مربوط به آموزش و اداره مدارس هم،اینگونه است برای اینکه مدرسه ای بتواند به وظایف خود عمل کند به مجموعه ای از ((دستورالعمل ها)) احتیاج دارد که بسیاری از آنها به طور مستقیم به دانش آموزان مربوط می شود و برخی نیز به صورت غیر مستقیم در وضعیت دانش آموزان تأثیر می گذارند ( ناظمی ، 1383: 2 ) .
بر اساس تاریخچه هیات های امناء در کشورهای پیشرفته و ایران عمده تر ین اهداف از تشکیل چنین نهاد هایی، استقرار یک مرجع قانون گذار در رأس هرم های سازمانی موسسات آ موزشی به
اداره کلیه امورمدارس (اعم از آموزشی، اداری، مالی و پژوهشی نظارت  و ارزشیابی )از جمله فعالیتهای هیات های امناء می باشند. هیاتهای امناء مدارس وموسسات آموزشی درصورتیکه اختیارات لازم را داشته باشند می توانند به این موسسات هویت ویژه و در خور آن را ببخشند . زمینه های استقلال بیشتر مدارس را فراهم سازند و سلسله مراتب اداری ، کاستی ها و تنگ نظری های حاکم بر نظام اداری مدارس را کاهش دهند. رسالت اصلی هیاتهای امناء تأمین استقلال بیشتر مدارس،تمرکز زدایی، تسهیل تصمیم گیری، تصمیم گیری کلان بر پایه آراء و مشارکت اعضاء و ایجاد پلی بین مدارس و جامعه می باشد. هیاتهای امناء می توانند با تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوط اندیشه های نو را به مرحله عمل برسانند. لذاحفظ موقعیت و تقویت وتحکیم مبانی آنها درجهت ایجاد ارتباط صحیح با نیازهای جامعه درفرایند توسعه پیشرفت و بالندگی کشور، از مسائل بسیار مهم وضروری است که این امر مستلزم توجه به نیازها و ضرورت ها، موانع ومشکلات و نیزتلاش مستمر جهت یافتن راه هایی است که تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نمایند  ( بنی سی ، 1386: 4 ) .
اهمیت مدرسه بیش از هر چیز در عرضه قابلیت هایی است که تفکر و داوری مستقل را تضمین کند نه در ارائه برخی معلومات تخصصی و آنچه رضایتمندی اولیاء از عملکرد مدارس می شود.این پژوهش با ملاک قرار دادن مدارس متوسطه نظری بعنوان زمینه های مشارکت مردم ، مسئولین و برنامه ریزان با نظام آموزشی و میزان درک متقابل آنها از یکدیگر به بررسی عملکرد این مدارس از دیددانش آموزان ، اولیاء وکارکنان علمی  ومیزان رضایت آنها می پردازد تابتوا ند منجر به پیشنهاداتی در زمینه بهبود وتوسعه روند آموزشی گردد . مطالب ارائه شده اهمیت تعلیم و تربیت و نهادی بنام هیات امناء که عهده دار این وظیفه سنگین می باشد نکته قابل توجه این است که آیا مدارس هیاتهای ا منایی وظایف خود را به خوبی ا نجام می دهند و این وظایف رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه منطقه 6 شهر تهران را به دنبال دارد  یا خیر؟
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 160
قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com