پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

0 Comments

[add_to_cart id=615687]

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ 

گرایش : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ 

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﮭﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ: داروﺳﺎزی- از ﺳﺎل 84 ﺗﺎ ﺳﺎل  89

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه 

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﯽ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪلﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔـﺮدش، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﮐﺎراﻧـﻪ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

ﻓﻬﺮﺳﺖﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….….. ٢……… ٣
(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………….. ٤
(3-1ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………….. ٥
(4-1اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………. ٧
(5-1ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………… ٧
(6-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ …………….. ٨
(7-1ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری …………. ٩
(8-1روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ …….. ٩
(9-1روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ………….. ٩
(10-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………… ١٠
(11-1ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………… ١٠
(12-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………. ١٠
(13-1ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﮔﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………. ١١
ﻓﺼﻞ دوم ………………………………………………… ١٣
(1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………. ١٤
(2-2 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………. ١٤
(3-2 ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………….. ١٧
(4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………. ١٨
(5-2 اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ….. ١٩
(6-2 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………… ٢٠
(7-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …….. ٢١
(1-7-2دﺳﺘﻪ اول ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ……………………….. ٢١
(2-7-2 دﺳﺘﻪ دوم اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ……… ٢٣
(8-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش …….. ٢٤
(9-2 اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………………………………………………………………… ٢٨
(1-9-2 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ …….. ٢٨
(2-9-2 ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ………………………… ٢٨
(3-9-2 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ……………… ٢٨
(10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ …… ٢٩
(1-10-2 ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……… ٢٩
(2-10-2 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ………………… ٣٠
(3-10-2 ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری ٣٠
-4-10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم …………………… ٣٠
(11-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ارزش ﺷﺮﻛﺖ ……………… ٣٢
(12-2 اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب …………….. ٣٣
(13-2 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ……………………….. ٣٤
(14-2 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………………….. ٣٧
(15-2 اﺟﺰاء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………………… ٣٨
(1-15-2 دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ………………………….. ٣٩
(2-15-2 دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ……………………………………….. ٤٠
(3-15-2 دوره ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ …………………………………………… ٤٣
(4-15-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ……………………………………………. ٤٥

(16-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ………………………………………………… ٤٧

(17-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ………… ……………………………………………… ٥٣
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………. ……………………………………. ٥٧
٢-١٨) خالصه فصل ………… …………………………………….. ٦٥
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ……. …………………………………………… ٦٦
(1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ ………….. ……………………………………………. ٦٧
(2-3 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….. …………………………………….. ٦٧
(3-3 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ …. …………………………………. ٦٨
(4-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ……………………………………………………… ٦٩
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………. …………………………………….. ٦٩
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ .. …………………………………….. ٦٩
(5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ .. ……………………………………… ٧٠
(1-5-3 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ………………………………………………….. ٧٠
(2-5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ………………………………………………….. ٧١
(1-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ . ……………………………….. ٧٢
(2-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ارزش ﺷﺮﻛﺖ . ……………………………….. ٧٢
ج
(6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ……………………………………… ٧٢
(1-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اول و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن …………. ٧٣
(2-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ دوم و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن ……. ٧٤
(7-3ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری …………………………….. ٧٥
(8-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ……………………………………………… ٧٥
(9-3 روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ……………………………………………. ٧٧
(10-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ …………………………. ٧٧
(1-10-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎ ……………………………………… ٧٨
(2-10-3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ………………………………………….. ٧٨
(3-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( ………………………………………. (g ٧٨
(4-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ……………………………..(R2) ٧٩
(5-10-3 ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن …………………………………………. ٧٩
(6-10-3ﻓﺮضﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن …………….. ٨٠
(7-10-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن در اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………………. ٨١
(8-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………………………….. ٨١
(9-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ …………… ٨٢
(10-10-3آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ …………………………. ٨٢
(11-10-3ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….. ٨٢
11-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ……………… ٨٣
1-11-3 روش داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ………………………….. ٨٣
1-1-11-3 روش اﺛﺮاث ﺛﺎﺑﺖ: ……………………………. ٨٤
2-1-11-3 روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ: ……………………………… ٨٥
د
3-1-11-3 آزﻣﻮن ﭼﺎو ﻳﺎ F ﻣﻘﻴﺪ: ……………………………….. ٨٦
4-1-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ: ……………………… ٨٧
2-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺪل …………… ٨٨
3-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………… ٨٨
4-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ……………… ٨٩
1-4-11-3 ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ……………………… ٨٩
2-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ: ………………… ٩٠
3-4-11-3  ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ……. ٩٠
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: …………………………. ٩١
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺪل: …………….. ٩٢
5-11-3 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ …………………………………………… ٩٣
1-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ(……………………………………..:(R2 ٩٣
2-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(…………………………………….:(R ٩٣
6-11-3 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای رد ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ .. ٩٤
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  ……………… ٩٥
1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ . …….. ٩٦
2-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………….. ٩٦
3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………. ١٠٢
4-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………. ١٠٦
5-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………… ١٠٨
6-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………….. ١٠٨
1-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………. ١٠٨
1-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……………… 1-1 ١١٢
2-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………………. 2-1 ١١٣
3-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……. 3-1 ١١٣
4-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………. 4-1 ١١٤
2-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………. …………………..١١٤
1-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……….. 1-2 ١١٨
2-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………… 2-2 ١١٩
3-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …….. 3-2 ١١٩
4-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………….. 4-2 ١٢٠
5-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ … 5-2 ١٢٠
7-4 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ ……………………………………………………………………………………………… ١٢١
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ……………………………………….. ١٢٢
(1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………. ١٢٣
(2-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺿﻮع و روش ﭘﮋوﻫﺶ …………. ١٢٣
(3-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ …… ١٢٥
(4-5 ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ : …………… ١٢٩
(5-5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ : ………… ١٣١
(6-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ……. ١٣١
(7-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی آﻳﻨﺪه ……………… ١٣١
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ: ……………………………………….. ١٣٣

ﭼﻜﻴﺪه

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﻳﻚ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﻲ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

(1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺪود، داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪاز ه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ(ﺧﺮم ﻧﮋاد،.(1386

اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻤﻊ آوری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل. ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺴﺎب ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد(ﻣﻮس و

(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ: ﺟﺴﻮراﻧﻪ (ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ.

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ داراﻳﻲ-

ﻫﺎی ﺟﺎری و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ رود. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع راﻫﺒﺮد ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﮕﻪ دارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان داراﻳﻲ ﺟﺎری از ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد در اﺟﺮای

اﻳﻦ راﻫﺒﺮد رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﺠﻢ داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ-

ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﻓﺘﺤﻲ، .(1388

ﺷﺮﻛتﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻧﺴﺒﻲ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری را ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

اذﻋﺎن واﻧﮓ(2002)2 اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺷﻜﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﺴﻚ ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺘﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ود ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ، رﻗﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ(اﻟﺸﺎﺑﻴﺮی و

ﻋﺮب1،.(2011 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ روﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻮال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

  • آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؟

(3-1ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻌﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ورودی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ دادهﻫﺎ2و ﺳﺘﺎدهﻫﺎ3 در ﻳﻚ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺮﺟﺎم ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻣﺆﺳﺴﻪ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮﻫﻲ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-آورد و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ وﺟﻮه را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، داراﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎری و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ، در ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ آن ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ALShubiri.N and Arab.A ١ Input ١٠ Out put ١١

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ را ﺑﺴﺎن ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در رﮔﻬﺎی ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺑﻪ رﮔﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ داراﺋﻲﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(ﭼﻴﻮ و ﭼﻨﮓ1، .(2006

در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻮاﻫﺪی را در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تعداد صفحه :133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com