دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه استان خوزستان، توسعه صنعتی

به کارگیری این کودها نسبت به ترکیبات نیتروژنی و فسفاتی مخصوصاً در ایران با تاخیری چند ده ساله صورت گرفته است. زیرا از یک طرف ذخایر پتاسیم قابل جذب موجود در اکثر خاکها برای کشت متمادی محصولات کافی مینموده و از سوی دیگر، به رغم بسنده نبودن مقدار پتاسیم برای دستیابی به بالاترین عملکرد، کمبودهای نیتروژن و فسفر به عنوان عوامل محدودکننده برتر بروز نموده و مسئله کمبود پتاسیم در پشت آن پنهان میگردید. پس از آن که استفاده از کودهای ازتی و فسفاتی در سطحی وسیع رایج گردید، کمبود پتاسیم بیش از پیش به عنوان یک عامل محدود کننده رخ نمود (ملکوتی،1379). استفاده از تنظیم کنندههای رشد گیاهی به عنوان یک روش در تغییر فیزیولوژی گیاهان، همراه با سایر روشها ضروری به نظر میرسد. تاثیر بر گلدهی یکی از مهمترین اثراتی است که تنظیم کنندههای رشد گیاهی دارند. مثالهای زیادی از تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی در گیاهان معطر وجود دارد (شوکلا و فاروکی، 1990) . نخعی و همکاران (1388) در بررسی اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر صفات مورفولوژیک و اسانس گل نرگس بیان کردند هورمون بنزیل آدنین سبب افزایش معنیدار طول ساقه گلدهنده، قطر گل، تعداد گل در گلآذین و سبب تسریع در گلدهی میگردد همچنین این تیمار باعث افزایش معنیدار میزان اسانس در این گل شده است مطابق نتایج بدست آمده در آزمایشاتشان اظهار کردند بنزیل آدنین علاوه بر اینکه سبب بهبود خصوصیات زینتی نرگس گردید، میزان تولید اسانس را نیز نسبت به سایر تیمارهای هورمونی مورد استفاده در این تحقیق افزایش داده است بنابراین استفاده از آن برای پرورش زینتی و همچنین برای تولید اسانس توصیه میگردد.
1-2- هدف از انجام این تحقیق
از آنجائیکه خصوصیات مرفولوژیک و فیتوشیمایی این گیاه پیازی شدیداً تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تغذیه و هورمون تغییر مینماید بنابراین در این تحقیق جهت بهبود خواص یاد شده با ارتباط مطلوب بین هورمون و کود پتاس به دنبال درصد افزایش آنها با بهترین تیمار میباشیم. [do_widget id=kl-erq-2]
فصل دوم
بررسی منابع
2-1 تاریخچه گل نرگس در ایران
در اطراف قلعه ارجان گلهای نرگس همه ساله وجود دارند. این قلعه که قدیمیتر از قلعهالموت
میباشد در محلی صعبالعبور در استان خوزستان واقع شده است. با توجه به قدمت شهر ارجان میتوان به قدمت گلهای نرگس پی برد. بر اساس آنچه در کتابهای تاریخی آمده است ارجان نام قدیم بهبهان و از شهرهای پیش از مهاجرت آرینها بوده است. بعضی از مورخان آمدن آرینها را قبل از میلاد و برخی به دو هزار سال قبل از میلاد ارتباط میدهند از آثار ایلامیان و کلدانیان در نزدیکیهای ارجان از سنگ نبشتهها و مجاریهای تنگ سروک و غیره معلوم میگردد که ارجان از شهرهای پیش از مهاجرت آرینها بوده است (جوکار،1350).
شیروانی قدمت گل نرگس در ایران در شهرستان بهبهان، قبل از تاریخ هجری قید کرده است (شیروانی، 1268). در کتاب راههای باستانی و پایتختهای قدیمی غرب ایران (کریمی، 1329) آمده است که: «در بهبهان همه ساله در سمت شمال از دامنه کوه بدیل تا انتهای دامنه کوه خاویز پر از گلهای شببوی وحشی میگردد ودر سمت جنوب سراسر ماهور را گلهای شقایق وحشی، یاس و آویشن فرا میگیرد و گلهای نرگس که در وسط دشت میرویند این مجموعه مینوفریب را تکمیل میکنند در نرگسزار وسیع و پر از گل بهبهان بیش از پنج نوع نرگس زیبا از قبیل (مسکینک، شهلا، پنجه گربهای، شصتپر و غیره میروید». در استان فارس بیش از 30 الی 50 هکتار زیر پوشش این گیاه بوده (وندلبو،1977) . ولی متاسفانه به دلیل توسعه صنعتی کشاورزی مدرن در حال حاضر بر اساس آمارنامه کشاورزی 1381، سطح زیر کشت گل نرگس درکل ایران جمعاً 70 هکتار میباشد که سالانه حدود 41 میلیون شاخه گل بریده در این سطح تولید میشود.
2-2 گیاه شناسی
نرگس،گیاهی پیازی از زیررده تک لپهایها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidaceae) و از جنس نرگس
(Narcissus) است (خلیقی،1382). نرگس یکی از گیاهان ژئوفیت و چند ساله که دارای حدود 60 گونه و 20000 هیبرید است (بلانچارد،1990). پیاز نرگس از نظر مورفولوژیکی، دارای ساقه زیرزمینی بسیار کوتاه و ضخیمی است به نام طبق یا صفحه قاعدهای که برگهای فلس مانند ضخیم مملو از مواد غذایی آن را احاطه کردهاند از پائین ساقه، ریشهها خارج میگردند که نابجا، بدون انشعاب، بدون تار کشنده و با کلاهک مشخص هستند از بالای ساقه و قسمت انتهایی، شاخه گلدهنده به شکل استوانهای و بدون گره خارج
میشود که در انتها تولید گلچه میکند. گلچهها در ابتدا در یک غلاف بسته قرار دارند. در محل اتصال فلسها به ساقه کوتاه جوانههای جانبی وجود دارند که محل تولید سوخچه میباشند. برگهای هوایی باریک و کشیدهاند. تعداد گلچهها بر روی شاخه گل دهنده از یک تا دوازده یا بیشتر است. هر گل دارای 3 کاسبرگ و 3 گلبرگ همرنگ به رنگهای سفید، کرم، زرد کم رنگ و پررنگ، زائدهای در وسط از جنس گلبرگ به نام تاج، درون آن 6 پرچم در دو حلقه 3 تایی، یک مادگی با تخمدان سه برچهای تحتانی و تمکن محوری است. میوه آن یک کپسول حاوی بذر و براق سیاهرنگ کروی است(شکل 1-2). اغلب، گل به صورت کمپر ولی دارای گونههای پرپر نیز میباشند. تنوع زیادی در گونه، واریته و هیبریدهای آن وجود دارد (بیلی،1973) .

شکل1-2: شمایی از گل نرگس با مشخصات ریشه، ساقه، برگ و گل
نرگس از قرن نوزدهم یک محصول مهم اروپای غربی است. اما اجداد طبیعی آن قرنهاست که شناخته شـدهانـد. گــونههای غیـربـومی منـاطـق دیگــری نیـز از قـرن شـانـزدهم در هلنـد کاشتـه شـدهانـد. N.hispanicusPyrenean بیش از 300 سال است که در بریتانیا به عنوان N.maximus کاشته شده است. کولتیوارهای ترومپت با گلپوش و گلبرگ رنگی از N.pseudonarcissus نشات گرفتهاند و ترومپتهایی که دارای گلپوش سفید و گلبرگ رنگی هستند از گونههای دو رنگN.pseudonarcissus نشات گرفتهاند و کولتیوارهایی که فنجان درشت هستند از تلاقی گونههایN.pseudonarcissusو N.poeticus نشات گرفتهاند ویک تلاقی با گونه N.poeticus تولید کولتیوارهای فنجانی کوچک میکند(ناصری و ابراهیمی،1381؛ ویلکینز،1973) .
طبق بررسیهای «انجمن گل نرگس آمریکا» (2007) جنس نرگس به 13 گروه، طبقهبندی شده است. این تقسیمبندی بر اساس تعداد گلچه در هر ساقه، اندازه تاج نسبت به اندازه پریانت یا تپال (مجموعه کاسبرگها و گلبرگها) و معطر بودن میباشد که به صورت زیر طبقهبندی گردیدند.
Daffodils Trumpet: گلها تکی، فنجان به شکل قیف، به بلندی یا بلند از تپال

شکل2-2: شمایی از Daffodils Trumpet
Large-cupped Daffodils : گلها تکی، فنجان کوتاهتر یا حداقل یک سوم طول تپال

]]>