دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه اطلاعات، استخراج

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده [do_widget id=kl-erq-2]
2-1- بررسی تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1-نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-2-جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3-1-مواد وتجهیزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
عنوان صفحه
3-3-1-1-دستگاه ها و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-3-1-2-مواد مصرفی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3-1-3-محیط های کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-ترکیبات و محلول های مورد استفاده در تحقیق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41
3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1-جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2-انجام امور باکتریولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-نمونه برداری، کشت، جداسازی و تعیین هویت باکتری ها……………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-1-نمونه برداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-2-طرز تهییه محیط های کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-3-نگه داری نمونه های عفونت ادراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-5-3-4-نگه داری سویه باکتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-استخراج، تعیین کمیت و کیفیت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
]]>