دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه بازتولید فرهنگی، موانع و مشکلات

[do_widget id=kl-erq-2]

ـ داوود مهدوی (1382) در پایاننامه خود تحت عنوان “نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها“، دامنه تاثیرات صنعت توریسم را فراتر از مراکز شهری تحلیل کرده و نتیجهگیری کرده است که یکی از راهکارهای بهینه توسعهیافتگی روستایی برنامهریزی و گسترش صنعت توریسم است. <br />ـ بهبود دهستانی (1383) در پایاننامه خود تحت عنوان “برنامهریزی کارآمدی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان آستار”، به بررسی نقش مدیریتی و برنامهریزی در تقویت و توسعه صنعت توریسم پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی و راهکارهای غلبه بر مشکلات کالبدی نظام گردشگری آستارا و امکانات و موانع گردشگری این منطقه است. ایشان در تحلیل وضعیت منطقه آستارا، به این نتیجه رسیدهاند که عدم برنامه ریزی مناسب، ضعف مدیریت، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی، ضعف سیستم حمل و نقل را از مهمترین موانع و مشکلات گردشگری منطقه آستارا است.
. MJoseph (2009)، در تحقیق خود به بررسی و تحلیل نقش و جایگاه توریسم در توسعه صنایع بازرگانی و حمل و نقل پرداخته است. بر اساس یافتههای این تحقیق، در دنیای ارتباطات کنونی یکی از مهمترین محرکهای توسعهیافتگی اقتصادی کشورهای سرمایهگذاری و تقویت زیربناهای گردشگری است. به اعتقاد نویسنده یکی از مهمترین اثرات اقتصادی توریسم، توسعه صنایع حمل و نقل و بازرگانی و افزایش اشتغال در این بخش است.
Gouthami (2005) در کتاب خود تحت عنوان “Can tourism help craft? “، به بررسی و تحلیل اثرات توریسم بر صنایع دستی پرداخته است. مطالعات او در حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا (مخصوصا کشورهای تایلند، مالزی و هند) انجام شده است. یافتههای ایشان نشان میدهد که توسعه گردشگری توانسته به احیاء صنایع دستی این مناطق کمک قابل توجهی کند. نتیجه این امر علاوه بر توسعه اقتصادی و گسترش اشتغال باعث بازتولید فرهنگی و توسعه فرهنگ بومی میشود.
1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی (بالاخص در خصوص جامعه آماری گردشگران)
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق به دلیل میدانی بودن
ـ عدم همکاری برخی از گردشگران در پاسخ دادن به پرسشنامهها
ـ کمبود منابع لازم و درخور در حوزه گردشگری یزد

تحلیل نظری و تعریف مفاهیم
نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق

2-1 گردشگری
گردشگری، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود. هر چند که در سال های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می کند گردشگر، سیاح یا توریست گفته می شود.واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانی تر شد، این امر ممکن شد. اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا ، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقمند هستند. ثروتمندان همیشه به مناطق دوردست سفر کرده اند، البته نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور خاص. به طور مثال برای دیدن معماری سنتی وساختمان های معروف و آثار هنری، آموختن زبان های جدید، صنایع دستی و چشیدن غذاهای متفاوت.
گردشگری چهار مرحله از فعالیت گردشگر را دربر می گیرد:
اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه وآمادهشدنبرای سفر.
مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.
فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.
این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درباره عوامل باارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درباره توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می دهند.
همچنین برخی از صاحب نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال تعریفی ازPearce(1989) در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم:
گردشگری فعالیتی چندجانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است. علاوه بر این احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدا یا مقصد وجود دارد که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت(مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.

]]>