دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع آنالیز واریانس، کیفیت سود

احتمال ورشکستگی کم [do_widget id=kl-erq-2]
49.9306
109.86016
5.81442
38.4957
61.3655
Total
-8.3839
540.77634
24.47979
-56.4830
39.7151
با استفاده از آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سود به دست آمده بر اساس مدل تحقیق، به مقایسه این متغییر در سه گروه پرداختیم و به این نتیجه دست یافتیم : در شرکتهای با احتمال ورشکستگی کم میانگین کیفیت سود بالاترین میزان (93/49) بعد از آن شرکتهای با احتمال ورشکستگی (53/1) و کمترین میزان مربوط به شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا 4/175- بود که این اختلاف میانگین ها با توجه به (p<0.05) از نظر آماری معنی دار بود. (f=8.27, p=0.001)و این به معنی است که در شرکتهایی که کیفیت سود بالایی بر اساس مدل اهلسون دارند، احتمال ورشکستگی پائین تر است.یعنی فرضیه 3 تحقیق تایید می شود.
فصل پنجم
(بحث، نتیجه گیری
و پیشنهادات)
مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش مالی تهیه وارائه می شود سود خالص است برداشت حسابداران و تحلیلگران از سود متفاوت است تحلیلگران مالی عموما” بدلیل اینکه این امکان وجود دارد که سود بوسیله مدیران دستکاری شود سود گزارش شده(سود حسابداری) را متفاوت از سود واقعی می دانند کیفیت سود از جنبه های با اهمیت ارزیابی سلامت مالی شرکتها است مورد توجه سرمایه گذاران اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی قرارگرفته است برای کیفیت سود ازمدل پایداری سود و مدل سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نیروی کار استفاده خواهد شد و برای اندازه گیری درماندگی مالی می توانیم ازانواع مدلهای مربوط به این موضوع از قبیل مدل تعدیل شده التمن استفاده میکنیم برای انجام این تحقیق کیفیت سود بر اساس مدل پایداری سود و کیفیت سود براساس مدل سرمایه گذاری بعنوان متغیر مستقل و درماندگی مالی(ورشکستگی) بعنوان متغیروابسته و اندازه شرکتها، اهرم مالی، نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و تمرکز مالکیت در شرکتها بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده اند.
1-5- نتیجه گیری
مسلما انگیزه برای مدیریت سود در سال هایی که وضعیت مالی شرکت نامطلوب بوده و نشانه هایی از حرکت به سمت بحران مالی برای مدیر پدیدار می شود، به منظور پنهان نمودن عملکرد ضعیف شرکت افزایش می یابد. به این دلیل، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می سازد. در این پژوهش، مدیریت سود نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با ورشکستگی مالی شرکتها که بر اساس مدل آلتمن محاسبه شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این تاثیر مدیریت سود بر کیفیت سود این شرکتها ارزیابی می شود. که تمامی این اطلاعات و بررسی ها می تواند به تصمیم گیرندگان درون و بیرون سازمان کمک شایان توجهی نماید. بنابراین، از آنجایکه ضرورت تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده است، تجزیه و تحلیل سود در شرکتهای دارای بحران مالی که به نظر می رسد دارای انگیزه ی قوی برای مخفی نمودن عملکرد ضعیف شرکت داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا یکی از مقاصد غیر مستقیم این پژوهش ارتقای سطح آگاهی سرمایه گذاران در این زمینه می باشد. براساس نتایج فرضیه های این تحقیق باید بیان نمود که چون تمامی فرضیه ها میزان کیفیت سود و پایداری آن را بر ورشکستگی مالی شرکتها از طریق سه مدل رگرسیون چند متغیره، مدل السون و رگرسیون تک متغیره می سنجد، تحلیلشان تا حدودی مثل هم می باشد.
فرضیه اول: در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود، کیفیت سود کمتر است.
براساس نتایج تحلیل آماری برای فرضیه اول باید بیان نمود، میانگین کیفیت سود در مرحله بلوغ پایین ترین مقدار با میانگین 8702.06 و انحراف معیار 693676.6 ، در مرحله رشد رتبه بعدی با میانگین 184889.6 با انحراف معیار 414337.2 و در مرحله تولد بیشترین مقدار را با میانگین 197511.8 و انحراف معیار 539710.5 را داشت ولی با توجه به نتیجه آنالیز واریانس انجام شده در سطح اطمینان 95% این میانگین ها براساس این مدل تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. با وجود مشاهده اینکه در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود، کیفیت سود کمتر است، ولی با توجه به نتیجه آزمون آماری آنالیز واریانس (F=1.133 , p=0.327 ) و مشاهده مقدار (P>0.05) این فرضیه تایید نمی گردد.
]]>