دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع اندازه گیری، درجه حرارت

تمام کلنی ها با شربت خوری قابی شکل داخل کندو و به میزان نیم لیتر یک روز در میان شربت دریافت کردند.

شکل3-2 آماده سازی شربت ویتامینه
3-9 پرورش نوزاد و تخم گذاری ملکه [do_widget id=kl-erq-2]
اندازه گیری میزان تخم، لارو، شفیره و جمعیت هر 15 روز یکباردر پائیز و بهار صورت پذیرفت. برای اندازه گیری این صفات، یک کادر به وسیله سیم به مربع های5×5 سانتی مترمربعی تقسیم گردید که در داخل هر مربع صد سلولشان قرار می گرفت و هر مربع مساحت بیست و پنچ سانتی متر را به خود اختصاص می داد. از این کادر جهت اندازه گیری میزان تخم، لارو، شفیره، گرده ذخیره شده استفاده گردید(شکل 3-7).
پرورش نوزادان و تخم گذاری ملکه از طریق اندازه گیری سطحشان حاوی نوزاد )تخم، لارو، شفیره (به وسیله قاب خالی درجه بندی شده انجام گردید که برحسب تعداد بیان گردید.
این اندازه گیری سه دوره در پائیز( تاریخ های 30/7/1391، 15/8/1391، 30/8/1391، 15/9/1391) و در بهار (تاریخ های 15/1/1392، 30/1/1392، 14/2/1392، 29/2/1392) با قرار دادن قاب 5×5 بر روی سطح قاب حاوی تخم، لارو و شفیره و محاسبه تعداد مربع ها انجام گردید و به این صورت میزان پرورش نوزاد و رشد جمعیت در هر کلنی مشخص گردید.

عکس 3- 3 طرز قرار گرفتن کادر تقسیم شده به مربع های 5×5 سانتی متر مربع بر روی شان حاوی نوزادان جهت مشخص کردن میزان پرورش نوزادان
3-10 بررسی جمعیت زنبوران بالغ
اندازه گیری میزان جمعیت به صورت قاب صورت پذیرفت یعنی پر بودن دو طرف قاب پوشیده از جمعیت یک قاب محسوب شده و کمتر از آن کسری از عدد یک تلقی گردید. این اندازه گیری سه دوره در پائیز(تاریخ های 30/7/1391، 15/8/1391، 30/8/1391، 15/9/1391) و زمستان برای زمستان گذرانی (تاریخ های 30/9/1391، 15/12/1391) و در بهار(تاریخ های 15/1/1392، 30/1/1392، 14/2/1392، 29/2/1392) انجام گردیده و رکوردهای بدست آمده جهت تجزیه و تحلیل بعدی ثبت گردید( شکل 3- 8).

شکل3-4 اندازه گیری میزان جمعیت
3-11 تعیین وزن لاشه
برای تعیین وزن لاشه تازه زنبوران کارگر جوان، نمونه ها) هر نمونه حاوی 50 زنبور کارگر جوان بوده که به صورت تصادفی از قسمت های مختلف کلنی برداشت گردید( بعد از برداشت، درون کیسه های سر بسته قرار داده شد. به به تدریج کیسه ها را از فریزر خارج کرده و پس از شمارش تعداد لاشه های تازه زنبورها توزین آن ها با ترازوی دیجیتال با دقت 01/0 گرم انجام شد. برای اندازه گیری وزن لاشه خشک، نمونه ها را در داخل آون در درجه حرارت 85 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت قرار گرفتند. نمونه ها پس از خشک شدن به دسیکاتور منقل شده، بعد از سرد شدن توزین گردیدند. نمونه خشک شده با دقت 01/0 گرم اندازه گیری شد (وزن اعلام شده در آنالیز داده ها متعلق به 50 عدد زنبور کارگر جوان می باشد).

شکل 3- 5 نمونه برداری از زنبوران کارگر جوان به صورت تصادفی

شکل 3- 6 شمارش 50 نمونه کارگر جوان
3-12فراسنجه های زمستان گذرانی
3-12- 1 تفاوت وزن کلنی (میزان عسل مصرفی)
وزن کشی کلنی ها بعد از اتمام تغذیه با تیمارهای آزمایشی، در آغاز فصل زمستان یعنی سی ام آذرماه (وزن اولیه) و نیز در ابتدای فعالیت بهاره کلنی ها یعنی پانزدهم اسفند (وزن ثانویه) انجام شد و از تفاضل دو وزن بدست آمده میزان غذای مصرف شده (عسل مصرفی) کلنی ها محاسبه شد.
این کار را با توزین کلنی های مورد آزمایش با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 1/0 کیلوگرم انجام گرفت.
3-12- 2 اندازه گیری میزان جمعیت
اندازه جمعیت در آغاز زمستان اندازه گیری شده و وضعیت زمستان گذرانی آن ها را در اواخر زمستان بررسی کنیم. اندازه گیری میزان جمعیت در تاریخ های 30/9/1391، 15/12/1391 به صورت قابی صورت پذیرفت یعنی پر بودن دو طرف قاب پوشیده از جمعیت یک قاب محسوب شده و کمتر از آن کسری از عدد یک تلقی می گردد. کلنی هایی که تعداد قاب های آن 3 و بیشتر از آن در انتهای زمستان می باشد را زمستان گذران و کلنی هایی که تعداد قاب های آن کمتر از 3 باشد به عنوان کلنی های ضعیف و ناتوان در زمستان گذرانی می نامیم.
3-13 تولید عسل

]]>