دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع اندازه گیری، نرم افزار

برای اندازه گیری میزان عسل هم در بهار پس از برداشت عسل از هر کلنی آن ها را در پلاستیک مخصوص قاب قرار داده و بر روی آن شماره مربوط به کلنی را یادداشت می کنیم و آن ها را توسط ترازوی دیجیتال وزن کرده و سپس آن را اکستراکتور کرده و قاب های اکستراکتور شده را مجددا توزین کرده و از تفاوت وزن آن ها میزان دقیق تولید عسل را اندازه گیری می کنیم. [do_widget id=kl-erq-2]
در پایان اعداد به دست آمده با نرم افزارSAS به روش GLM آنالیز گردید و نتایج حاصل گزارش گردید.

فصل چهارم
نتایج 4-1 نتایج
اجرای آزمایش به صورت طرح کاملأ تصادفی بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید و بر اساس روش چند منظوره دانکن، میانگین ها مورد مقایسه قرار گرفتند، نتایج بدست آمده به شرح زیر است.
4-2 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز
جدول 4-1 تیمارهای مختلف و اثر ویتامینC بر روی تخم گذاری ملکه زنبورعسل در دوره های مختلف نشان می دهد .
جدول 4 – 1 اثر سطوح ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز
میانگین کل 4 دوره 15آذر 30آبان 15آبان 30مهر تیمار دوره
b5/6069 عدد b42/7571 b28/7014 b85/5542 b57/4148 1
a5/6902 عدد a 71/8235 a42/7671 a28/6307 a71/5395 2
b8/5881 عدد c85/6492 c6300 b21/5464 a71/5395 3
b9/4982 عدد c42/6171 d71/5785 c50/4314 c3660 4
12/603 59/148 36/110 98/103 64/125 SE
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.
با توجه به جدول 1- 4 در دوره اول تفاوت معنی دار بین تیمارها مشاهده شد (05/0< p)و در دوره اول بیشترین مقدار تخمگذاری مربوط به تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) و تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) به صورت مساوی می باشد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 4 (شاهد) می باشد. در دوره دوم تفاوت معنی دار بین تیمارها مشاهده شد( 05/0 < p)، با این تفاوت که بیشترین مقدار تخمگذاری مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) می باشد و کمترین مقدار مربوط به تیمار 4 (شاهد) می باشد.
در دوره سوم نیز نیز تفاوت معنی دار بین تیمارها مشاهده گردید( 05/0< p). در این دوره نیز بیشترین میزان تخمریزی مربوط به تیمار2(شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین میزان مربوط به تیمار 4 (شاهد) می باشد.در دوره چهارم فصل پائیز نیز تفاوت معنی دار بین تیمارها وجود دارد( 05/0 < p)، در این دوره نیز به مانند دو دوره قبل بالاترین میانگین مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین میانگین مربوط به تیمار 4 (شاهد) می باشد.
با توجه به جدول شماره 4- 1 میانگین تخمگذاری در کل چهار دوره برای تیمارهای 2 و 1 و 3 و 4 به ترتیب 5/6902، 5/6069، 8/5881، 9/4982 عدد بود که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت، که در نهایت مقایسه میانگین کل تیمارها در جدول نشان داد که بیشترین میزان تخم گذاری ملکه مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین تخم گذاری مربوط به تیمار 4 (شاهد) بود .
تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C ) از نظر میزان تخم گذاری ملکه با تیمار 1 و 3 و 4 تفاوت معنی داری نداشت.

نمودار 4- 1 میانگین تخمگذاری ملکه در تیمارهای مختلف در فصل پائیز
4- 3 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر روی جمعیت زنبوران بالغ در فصل پائیز
جدول 4- 2 اثر ویتامین C بر روی جمعیت زنبورعسل را در دوره های مختلف را نشان می دهد.
جدول 4 – 2 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت (قاب) در فصل پائیز
میانگین کل 4 دوره 15آذر 30آبان 15آبان 30مهر تیمار دوره

]]>