دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع تحلیل آماری، تحلیل داده

2 a78/8 a85/9 a92/12 a 14/15 a67/11
3 a57/8 a57/10 a07/13 a78/15 a99/11
4 b21/6 b57/7 b50/9 c07/11 b58/8
SEM 40/0 44/0 51/0 35/0 36/1 [do_widget id=kl-erq-2]
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بین سطوح مختلف ویتامین C در دوره اول فصل بهار از نظر اندازه جمعیت زنبوران بالغ کلنی ها اختلاف معنی دار وجود دارد ( 05/0 < p). در دور اول بین تیمار 2 و تیمار 3 و تیمار 1 اختلاف معنی دار وجود ندارد اما بین این سه تیمار با تیمار 4 اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین جمعیت مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین جمعیت مربوط به تیمار 4 (شاهد) بود.
در دوره دوم بهار نیز تفاوت معنی دار بین تیمارها وجود دارد ( 05/0 < p)، با این تفاوت که در این دوره تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) دارای بالاترین میانگین و تیمار 4 (شاهد) به مانند دوره قبل همچنان دارای کمترین میانگین می باشد. در دوره سوم و چهارم هم به مانند دو دوره قبل تفاوت معنی دار بین تیمارها وجود دارد ( 05/0 < p)، در این دو دوره بالاترین میانگین مربوط به تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین میانگین مربوط به تیمار 4 (شاهد) می باشد. نمودار4 – 10 میانگین جمعیت (قاب) کل چهار دوره در فصل بهار
4- 9 اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تولید عسل
در تجزیه و تحلیل آماری میزان عسل برداشت شده در فصل پائیز (جدول 4- 9)، تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین تیمار مشاهده شد، به طوری که تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) با kg21/10 بالاترین میزان عسل مصرفی، تیمار 1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) با kg99/7، تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) با kg91/7 و تیمار 4 (شاهد) با kg35/4 کمترین میزان عسل تولیدی را به خود اختصاص داده است (05/0p<).
جدول 4 – 9 اثر سطوح ویتامین C بر میزان عسل برداشتی
تیمار میزان عسل برداشتی(kg)
1 b99/7
2 b91/7
3 a21/10
4 c35/4
SEM64/0
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.

نمودار 4 – 11 میزان عسل برداشتی

فصل پنجم
بحث موجودات زنده نیازمند موادمغذی برای ادامه حیات هستند. زنبورعسل هم همانند سایر جانداران برای اعمال حیاتی و رشد و تکثیر به موادی چون پروتئین، چربی، کربوهیدرات ها، مواد معدنی، ویتامین ها و آب نیاز دارد. زنبوران نیاز غذائی خود را در زمان وفورگیاهان گل دار در طبیعت از گل به دست می آورند. زنبورکربوهیدرات ها را به طور طبیعی از طریق شهد گل و در مقابل پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی را به طور عمده از طریق گرده گل به دست می آورد (سامروویل، 2005). در شهد گل ها نیز مقادیری موادمعدنی و ویتامینی وجود دارد که جبران کمبودهای تغذیه ای را می نماید (نهضتی، 1387). کمیت و کیفیت این مواد همیشه با نیازهای کندو سازگار نبوده و کمبود یک یا چندین نوع از این مواد سبب کاهش رشد کلنی خواهد شد (سامروویل، 2005).
زنبورعسل و کرم ابریشم از حشراتی هستند که به دلیل اقتصادی بودن، تغذیه مصنوعی درآن ها مورد توجه است (باقری زنور، 1384). هر چند زنبوران برای تامین نیازهای غذائی به گل های گیاهان وابسته اند ولی در صورتی که گل نباشد و یا کم باشد با کمبود مواد مغذی و سوء تغذیه مواجه می شوند. بنابراین در فصول سرد سال و زمان خشکی که گل کم می شود نیاز به تغذیه کمکی یا تکمیلی دارند تا به توان آن ها را حفظ کرد و از صدمات و تلفات جلوگیری و جمعیت کندو را برای فصل مساعد سال آماده نگهداشت و محصولات مختلف و مناسبی را از آن ها به دست آورد (جواهری، 1374؛ هیداک و دیتز، 1965؛ هرتویچ و همکاران، 1989). با توجه به اهمیت تامین مواد مغذی مورد نیاز زنبورها با استفاده از روش تغذیه تکمیلی، مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف ویتامین C بر میزان جمعیت، تخم گذاری ملکه و زمستان گذرانی کلنی زنبور عسل(Apis mellifera) انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر افزودن سطوح مختلف ویتامین C به شربت مورد مصرف کلنی ها در تغذیه پاییزه و بهاره سبب افزایش تخمگذاری ملکه، جمعیت، پرورش نوزادان، میزان عسل و بهبود وضعیت زمستان گذرانی کندو شد. در رابطه با تایید و صحت نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر می توان به تحقیقات انجام شده در مورد مکمل های غذایی در زنبور عسل، تأثیر گرده بر جمعیت های زنبورعسل به عنوان شاخص ترین منبع ویتامینی برای کلنی زنبورعسل وتحقیقات دیگرانجام شده در رابطه با اهمیت ویتامین C در تغذیه زنبور اشاره نمود که همگی نیاز به ویتامین C را برای زنبورعسل ضروری گزارش و تاثیرآن را بر رشد غدد شیری وتولید ژل رویال، افزایش طول عمر و پرورش لاروها مفید دانستند، که در نهایت این تاثیرات باعث به وجود آمدن یک کلنی زنبور عسل با جمعیت قوی با تولید بالاتر و زمستان گذرانی بهتر می شود.
5- 1 بررسی اثر ویتامین C بر میزان تخمگذازی (پرورش نوزادان) در پائیز

]]>