دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع تحلیل داده، اطلاعات

[do_widget id=kl-erq-2]

b89/5 a50/7 b71/6 b57/5 ab78/3 1
a46/6 a 64/7 a42/7 a28/6 a50/4 2
b96/5 b42/6 b71/6 b21/6 a50/4 3
b36/5 b14/6 b28/6 b50/5 b50/3 4
67/0 22/0 22/0 21/0 24/0 SEM
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها بین سطوح مختلف ویتامین C از نظر اندازه جمعیت زنبوران بالغ کلنی ها اختلاف معنی دار وجود دارد ( 05/0 < p). بیشترین جمعیت مربوط به تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) و کمترین جمعیت مربوط به تیمار 4 (شاهد) بود. تیمار 4 (شاهد) از نظر میزان جمعیت با تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) دارای اختلاف معنی دار در تمام چهار دوره فصل پائیز است( 05/0 < p). همچنین اختلاف معنی داری بین تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) و تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) در فصل پائیز وجود دارد ( 05/0 < p). نمودار 4- 2 میانگین جمعیت (قاب) در تیمارهای مختلف در فصل پائیز
4 – 4 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر
جدول 4 – 3 تیمارهای مختلف و اثر ویتامینC بر روی وزن بدن (گرم) 50 نمونه زنبورعسل در دوره های مختلف در فصل پائیز را نشان می دهد .
جدول 4 – 3 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر در تیمارهای مختلف در فصل پائیز
تیمار دوره 30مهر 15آبان 30آبان 15آذر میانگین کل 4 دوره
1 b19/5 a25/5 ab14/5 ab12/5 a18/5
2 a64/5 a51/5 b94/4 b 91/4 a26/5
3 ab35/5 a43/5 a37/5 a35/5 a37/5
4 ab48/5 a53/5 ab30/5 ab27/5 a39/5
SEM 13/0 10/0 22/0 13/0 09/0
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.
مقایسه میانگین تیمارها در دوره اول فصل پائیز نشان داد (جدول 4 – 3) که تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) از لحاظ وزن بدن با تیمارهای دیگرتفاوت معنی دار در سطح 5 درصد دارند . مقایسه میانگین تیمارها در دوره دوم تفاوت معنی داری بین تیمارها از لحاظ وزن بدن نداشت. در دوره سوم و چهارم مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) از لحاظ وزن بدن با تیمارهای دیگر تفاوت معنی دار وجود دارد، به طوری که تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) بالاترین وزن و تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) کمترین وزن را داراست ( 05/0 < p). میانگینی که از وزن کل دوره ها در فصل پائیز گرفته شد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها تفاوت معنی دار بین داده ها وجود نداشت.
وزن لاشه به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار، تیمار4 (شاهد) 39/5 گرم، تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) 37/5 گرم، تیمار2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) 26/5 گرم، تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) 18/5 گرم بود.

نمودار 4- 4 میانگین وزن لاشه تازه کل چهار دوره
4– 5 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر
جدول 4 – 4 تیمارهای مختلف و اثر ویتامین C بر روی لاشه خشک (گرم) زنبورعسل در دوره های مختلف در فصل پائیز را نشان می دهد .
جدول 4 – 4 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر در تیمارهای مختلف در فصل پائیز

]]>