دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع دینامیکی، مقایسه

قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر [do_widget id=kl-erq-2]
قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر
بررسی انرژی هیسترزیس در سازه
انرژی هیسترزیس یا انرژی پلاستیک جذب و تلف شده در یک سازه تابعی از زمان است. مقدار این انرژی در یک سازه، شاخصی از سطح خسارت سازه و یا میزان شکلپذیری آن بوده اما نمیتواند بیانگر نوع سازوکار تسلیم و فروریزش باشد. پس از اعمال هفت شتاب نگاشت زلزله حوزه دور و هفت شتاب نگاشت زلزله حوزه نزدیک به قابها و انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی، مقدار انرژی هیسترزیس مربوط به هر زلزله محاسبه شده است. در شکلهای (4-40) الی (4-45) نتایج مربوط به انرژی هیسترزیس تمامی قابها به تفکیک رکوردهای موردبررسی قبل و بعد از اضافه شدن میراگر به طبقات نشان داده شده است. همانطور که از نمودارها مشاهده میشود برای همه زلزلهها مقادیر انرژی هیسترزیس حوزه نزدیک بیشتر از حوزه دور است. همچنین مشاهده میشود که با افزودن میراگر به سازه از مقدار انرژی هیسترزیس کاسته میشود.
4-4-1 قاب 4 طبقه
نتایج مربوط به انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه، به ترتیب تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در حالات با و بدون میراگر در شکلهای (4-40) و (4-41) نشان داده شده است.
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر
4-4-2 قاب 8 طبقه
نتایج مربوط به انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه، به ترتیب تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در حالات با و بدون میراگر در شکلهای (4-42) و (4-43) نشان داده شده است.
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر
4-4-3 قاب 12 طبقه
نتایج مربوط به انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه، به ترتیب تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در حالات با و بدون میراگر در شکلهای (4-44) و (4-45) نشان داده شده است.
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر
انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر
4-4-4 بررسی میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قابها
در شکل (4-46) مقادیر انرژی هیسترزیس وارد بر قابها که با متوسط گیری از انرژی هیسترزیس کلیه زلزلهها در دو حوزه دور و نزدیک به دست آمده است در دو حالت با میراگر و بدون میراگر نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده میشود مقدار متوسط انرژی هیسترزیس در همه قابها تحت زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر از زلزلههای حوزه دور میباشد و با افزایش تعداد طبقات، مقدار انرژی هیسترزیس در قابها افزایش مییابد. همچنین با افزودن میراگر در سازه و مقایسه مقادیر انرژی هیسترزیس، مشاهده میشود که میراگر ویسکوالاستیک تأثیر زیادی در کاهش انرژی هیسترزیس در قابها دارد و از مقادیر خسارت وارد برسازه میکاهد. بطوریکه به ترتیب تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک، کاهشی برابر با 94% و 89% دارد.
میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قابها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر
بررسی انرژی باقی مانده در سازه
به منظور بررسی تأثیر استفاده از میراگر ویسکوالاستیک در کاهش انرژی هیسترزیس اعمالی به اعضاء سازه و میزان خسارت در آنها، شاخصی به عنوان انرژی باقی مانده در قابهای تحت بررسی، مورد محاسبه قرار گرفت. منظور از انرژی باقی مانده در قابها، تفاضل انرژی جذب شده توسط میراگرهای ویسکوالاستیک از انرژی ورودی برسازه میباشد و به نوعی تأثیر استفاده از میراگرها بر کاهش انرژی هیسترزیس وارد برسازهها را نشان میدهد. نمودارهای مربوط به انرژی باقی مانده به ترتیب برای قابهای 4، 8 و 12 طبقه تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در اشکال (4-47) الی (4-52) نشان داده شده است. همانطور که از نمودارها مشاهده میشود مقادیر انرژی باقی مانده در سازه، تحت زلزلههای حوزه نزدیک بیشتر از زلزلههای حوزه دور میباشد و علت آن نیز بیشتر بودن انرژی ورودی زلزلههای حوزه نزدیک است. همچنین مشاهده میشود با افزودن میراگر به قابها، سهم زیادی از انرژی ورودی به سازه توسط میراگرها جذب و تلف شده و مقادیر انرژی باقی مانده در سازه که بایستی توسط اعضاء سازه ای تلف شوند، کاهش چشمگیری پیدا میکند.
4-5-1 قاب 4 طبقه
نتایج مربوط به انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه، به ترتیب تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک در حالات با و بدون میراگر در شکلهای (4-47) و (4-48) نشان داده شده است.
نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر
نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر
4-5-2 قاب 8 طبقه
]]>