دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع شرکتهای ورشکسته، سرمایه در گردش

فصل چهارم [do_widget id=kl-erq-2]
(تجزیه و تحلیل داده ها
و یافته های تحقیق)
مقدمه
هدایت هر فرآیند تحقیق در هر یک از شاخه های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته های پژوهشی جهت کار بست در زندگی بشری است به واقع یافته ها برو نداد فرآیند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. یافته های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط ها بر اساس تفاوت ها و رابطه ها است؛ تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. فصل چهارم، هسته اساسی تحقیق و مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و بررسی است. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لیکن، ذکر این نکته نیز ضروری است که تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این اطلاعات نیز لازم است. قبل از پرداختن به آزمون فرضیه ها، لازم است اطلاعات مختصری نسبت توصیف جامعه آماری و متغیر های تحقیق ارائه شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش آمار توصیفی و استباطی می گردد. در این فصل ابتدا به توصیف جامعه آماری و متغیر های تحقیق را بیان نموده و سپس هر یک از فرضیه ها را با استفاده از روشهای آماری استنباطی آزمون می کنیم. در بررسی اطلاعات داده شده ابتدا به بررسی توصیفی اطلاعات و سپس به آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
1-4- آمار توصیفی
1-1-4- آمار توصیفی متغیر وابسته: شرکتهای ورشکسته(درمانده مالی)
ما در این تحقیق برای شناسایی شرکتها به ورشکسته و غیر ورشکسته از مدل تعدیل شده آلتمن استفاده می کنیم که مبتنی بر ارقام دفاتر و صورتهای مالی است :
مدل آلتمن : مدل مورد استفاده،مدل (Z’-SCORE) آلتمن است.این مدل که از پنج نسبت مالی : سرمایه در گردش به کل دارایی (X1) ،سود انباشته به کل دارایی (X2) ،درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی (X3) ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی (X4) ،فروش به کل دارایی (X5) تشکیل شده به صورت زیر است:
(Z’= 0/717 X1+0/847 X 2+3/107 X 3+0/420 X 4 +0/998 X 5
در این مدل اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده برای شرکتهاکمتراز23/1باشد، احتمال ورشکستگی شرکتها خیلی بالا واگر بین 23/1و9/2 باشد شرکت در ناحیه ورشکستگی ،واحتمال ان وجود دارد.وهمچنین اگر Z′( شاخص کل )محاسبه شده بالاتر از 9/2 باشداحتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم است آلتمن با این مدل به94درصدپیش بینی صحیح دست یافت.altman2000))
جدول1-4 وضعیت شرکتها با استفاده از مدل آلتمن
وضعیت شرکت
تعداد
درصد
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی کم
25
0/025
شرکتهای با احتمال ورشکستگی در حد متوسط
2
0/02
شرکتهای با احتمال ورشکستگی خیلی بالا
]]>