دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مقایسه، مشاهده

تیمار دوره 30مهر 15آبان 30آبان 15آذر میانگین کل 4 دوره
1 a34/1 a32/1 a31/1 a32/1 a32/1
2 a53/1 a36/1 a26/1 b 26/1 a35/1 [do_widget id=kl-erq-2]
3 a37/1 a38/1 a28/1 a28/1 a33/1
4 a 31/1 a37/1 a32/1 a30/1 a32/1
SEM 08/0 03/0 02/0 02/0 03/0
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.
مقایسه میانگین تیمارها در چهار دوره فصل پائیز نشان داد (جدول 4 – 4) که بین تیمارها از لحاظ وزن لاشه خشک با تیمارهای دیگرتفاوت معنی دار مشاهده نگردید. وزن لاشه به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار، تیمار2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) 35/1 گرم، تیمار3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) 33/1 گرم، تیمار4 (شاهد) 32/1گرم، تیمار1 (شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) 32/1 گرم بود.

نمودار 4 – 5 میانگین وزن لاشه خشک کل چهار دوره
4- 6 اثر سطوح مختلف ویتامین C بر زمستان گذرانی کلنی های زنبور عسل
در بررسی میانگین میزان جمعیت قبل و بعد از زمستان گذرانی (جدول4- 5)، تفاوت معنی دار بین تیمار شاهد با تیمارهای دیگر مشاهده شد (05/0p<). با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نظر مصرف غذای زمستانی، اختلاف بین تیمارها از نظر آماری معنی دار بوده است(05/0p<).
جدول 4 – 5 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت (قاب) کلنی ها در زمستان گذرانی
تیمار جمعیت(30 آذر) جمعیت(15 اسفند) تفاوت میزان جمعیت کندوها
1 a5/7 a14/6 36/1
2 a64/7 a7 64/0
3 b42/6 a64/6 22/0
4 b21/6 b92/4 29/1
SEM 21/0 31/0
در هر ستون، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف آماری معنی دار در سطح پنج درصد هستند.

نمودار 4 – 6 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت کلنیها در زمستانگذرانی
میانگین تفاوت وزن کندو(عسل مصرفی) در زمستان توسط تیمارهای موجود از بیشترین به کمترین در جدول (4-6) آمده است. اما به طور کلی بیشترین مصرف غذای زمستانی مربوط به کلنی های تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) و کمترین آن مربوط به گروه کلنی های تیمار 2 (شربت شکر حاوی ppm 2000 ویتامین C) بوده است. بیشترین تعداد کلنی های پایدار مربوط به گروه کلنی های تیمار 3 (شربت شکر حاوی ppm 3000 ویتامین C) و کمترین تعداد آن مربوط به تیمار 1(شربت شکر حاوی ppm 1000 ویتامین C) و تیمار 4 (شاهد) بوده است. کلنی های تغذیه شده با جیره های مورد آزمایش تلفات زمستانی نداشته است.
جدول 4 – 6 میانگین تفاوت وزن کندو (عسل مصرفی)
تیمار مصرف عسل(kg) رتبه تیمار
1 78/1 3

]]>