دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مواد معدنی، نتیجه

[do_widget id=kl-erq-2]

5- 8 نتیجه گیری 72
5- 9 پیشنهادات 73
فصل ششم 74
منابع 74
جدول 2-1 پروتئین مورد نیاز زنبورهای کارگر و نر…………………………………………………………………………………………………………….. 18
جدول 2-2 مقدار پروتئین مورد نیاز لاروها………………………………………………………………………………………………………………………… 18
جدول 2-3 دستهبندی اسیدآمینه های ضروری و غیر ضروری در زنبورعسل………………………………………………………………………. 19
جدول 2-4 حداقل میزان اسیدآمینه های ضروری در غذای زنبورعسل……………………………………………………………………………… 19
جدول 2-5 ترکیب و نام علمی ویتامین ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
جدول 2-6 ترکبات گرده گل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
جدول2-7 مواد معدنی گرده گل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-8 ویتامین های گرده گل………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
جدول 2-9 منابع گیاهی ویتامین C………………………………………………………………………………………………………………………………….36
جدول2-10 منابع حیوانی ویتامین C………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
جدول4-1 اثر سطوح ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز ………………………………………………………………………..54
جدول4-2 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت (قاب) در فصل پائیز……………………………………………………………………………56
جدول4-3 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر در تیمارهای مختلف در فصل پائیز ………………………………57
جدول4-4 اثر سطوح ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر در تیمارهای مختلف در فصل پائیز………………………….59
جدول 4-5 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت (قاب) کلنی ها در زمستان گذرانی…………………………………………………………60
جدول 4-6 میانگین تفاوت وزن کندو (عسل مصرفی)……………………………………………………………………………………………………. 61
جدول 4-7 اثر سطوح ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل بهار………………………………………………………………………..61
جدول 4-8 اثر سطوح ویتامین C بر میزان جمعیت(قاب) در فصل بهار ………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-9 اثر سطوح ویتامین C بر میزان عسل برداشتی…………………………………………………………………………………………………65
شکل 2-1 مدلی از مولکول ویتامین C………………………………………………………………………………………………………………………….33
شکل 3-1 کلنی های زنبورعسل…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
شکل 3-2 آماده سازی شربت ویتامینه……………………………………………………………………………………………………………………………49
]]>