دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع نتیجه، مدرسه

الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است [do_widget id=kl-erq-2]
فرض کنید شما میدانید که: تمام پسرها دونده هستند ولی هر کسی دونده نیست در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟
حداقل برخی از افرادی که دونده نیستند پسر نیستند
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: هیچکدام از کتابهای امیر روی قفسه نیستند هیچ کتاب علوم روی قفسه نیست
در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟ حداقل برخی کتابهای امیر علوم هستند
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: هر 5 عموی جواد برای رانندگی اجازه داشته باشند تمام افرادی که گواهینامه رانندگی دارند در آزمون رانندگی قبول شده اند تما افرادی که برای رانندگی اجازه دارند گواهینامه دارند
در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟ حداقل برخی از عموهای جواد در آزمون رانندگی قبول نشده اند
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: تمام اعضای گروه کار میکنند در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟
هرکسی که کار نمی کند در گروه هم نیست
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: تمام کتابهای روی قفسه متعلق به کتابخانه هستن هیچیک از کتابهای علوم متعلق به کتابخانه نیستند
حداقل برخی کتابهایی که فاطمه می خواهد روی قفسه هست در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟ حداقل برخی کتابهایی که فاطمه میخواهد علوم نیستند
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: تمام افرادی که در خیابان امام زندگی میکنند در سنندج به دنیا آمده اند هیچکدام از دانش آموزان مدرسه ما در خیابان امام زندگی نمیکنند در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟
هیچکدام از از دانش آموزان مدرسه ما در سنندج به دنیا نیا مده اند
الف : بله ب : نه خیر ج : ممکن است
فرض کنید شما میدانید که: حداقل برخی از دانش آموزان آقای حسینی با اتوبوس به مدرسه میروند تمام دانش آموزان در خیابان آزادی زندگی میکنند تمام دانش آموزانی که با اتوبوس به مدرسه میروند در خیابان آزادی زندگی میکنند
در نتیجه آیا این درست خواهد بود ؟ هیچکدام از دانش آموزان آقای حسینی در خیابان آزادی زندگی نمیکنند
]]>