دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، دوره کارشناسی

که افزودن ppm2000(2 گرم در لیتر) ویتامین C به شربت تغذیه پائیزه و سطح ppm 3000 (3 گرم در لیتر) این ویتامین به تغذیه بهاره (شربت یک به یک شکر) کلنی ها سبب افزایش تخم گذاری ملکه و همچنین افزودن دستی سطح ppm2000(2 گرم در لیتر) این ویتامین به تغذیه پائیزه و سطح ppm 3000 (3 گرم در لیتر) این ویتامین به تغذیه بهاره (شربت یک به یک شکر) سبب افزایش جمعیت و وزن بدن می گردد .
5- 9 پیشنهادات [do_widget id=kl-erq-2]
با توجه به نتایج مثبت مصرف ویتامین C توصیه می شود در تغذیه کلنی های زنبورعسل به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به اینکه ویتامین C بر روی تولید ژل رویال تأثیر مثبت دارد بهتر است در تحقیقات آینده بر روی اندازه غدد شیری و مقدار ژل رویال تولیدی آن ها مطالعاتی صورت پذیرد.
با توجه به اینکه تأثیر ویتامین C در اکثر موجودات (انسان و حیوانات اهلی) با سلامت عمومی و خاصیت آنتی اکسیدانی همراهی می کند و با هم ارتباط نزدیک دارند بهتر است در مطالعات بعدی روی این موضوع تمرکز شود.
بررسی اثر ویتامین C بر مقاومت کلنی ها در برابر بیماری ها مورد ارزیابی قرار گیرد .
بررسی اثر ویتامین C بر تولید فرآورده های مختلف زنبور عسل بررسی شود .
مصرف ویتامین های محلول در چربی تواما با ویتامین های محلول در آب در مقالات توصیه شده است لذا پیشنهاد می شود این موضوع در بررسی های آینده مد نظر باشد.
بررسی امکان تولید عسل با محتوای ویتامینی بالاتر از طریق تغذیه تکمیلی و با استفاده از مکمل های ویتامینی.

فصل ششم
منابع
1- اثنی عشری، م.، 1365. تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل و زمان کاشت روی میزان تولید و کیفیت بذر سه واریته پیاز در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2 – اسماعیلی، م.، 1372. زنبور عسل، پرورش، تولید عسل و استفاده در گرده افشانی. مرکز نشر سپهر.
3 – ایراندوست، ح.، 1375. تأثیر تغذیه چند ماده پروتئینی بر رشد و نمو، عملکرد در زمستان گذرانی زنبور عسل. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
4- احمدی، ا . 1390 .تغذیه تحریکی زنبورعسل( Apis mellifera) با غلظت های متفاوت اسید اسکوربیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر تخم گذاری ملکه، جمعیت کلنی، وزن و پروتئین بدن . پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
5- بابایی ، س . 1389 . اثرات تغذیه ای سطوح مختلف جلبک کلرلا به عنوان مکمل پروتئینی بر روی مصرف غذا ، میزان تخم ، لارو ، شفیره ، ذخیره گرده ، جمعیت کلنی ، چربی ، پروتئین و وزن لاشه . پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران .
6- بابایی، س. 1391 . مصرف جیره های پروبی (PRO BEE) به عنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبورعسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن( Apis mellifera). دوره 43 . شماره 1. 33-40.
7 – باقری زنوز، ا. 1384 . اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
8 – جامعی، پ. 1357 . اصول تغذیه دام، انتشارات دانشگاه تهران.
9- جواهری، س. د. 1374 . بررسی تغذیه تحریکی زنبوران عسل با مکمل و جایگزین های گرده و اثرآنها در رشد و مقاومت کلنی ها و تولید عسل، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
10- جواهری، س. د. 1382 . اثر سطوح مختلف ویتامین C در افزایش پرورش نوزاد و تولید عسل درکلنی های زنبور عسل ، پنجمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران.
11- جواهری.، س ،د ، 1388 اثر سطوح مختلف ویتامین C د رافزایش پروروش نوزاد و تولید عسل در کلنی های زنبور عسل گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
12- خوروش،م. 1371 . بررسی انواع قندهای طبیعی و مصنوعی در تغذیه زنبور عسل و امکان جایگزینی آنها به جای شکر سفید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی.
13- سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) گزارش سال 2006.
14- سعادتمند، س. ج. و نهضتی، غ. 1373 . مقایسه رژیم های مختلف غذایی در زنبور عسل، پژوهش در علم و صنعت، شماره 27 ، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

]]>