دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع گروه کنترل، رژیم غذایی

[do_widget id=kl-erq-2]

به نظر می رسد اثر ویتامین C بر تخم گذاری ملکه اساسی است مانند استرول و چربی ها. اگر ذخیره گرده در کندو فراوان باشد یا به اندازه کافی گرده تازه موجود باشد نیاز زنبورها به ویتامین ها مرتفع می گردد .هنوز مشخص نیست که آیا میکرو ارگانیسم های طبیعی موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل نقش مهمی در آماده سازی ویتامین ها و سایر مواد لازم بازی می کنند یا خیر ؟ (هانگ ، 2010). به ویتامین C برای سلامتی و پرورش نوزاد در کلنی زنبور عسل نیاز مبرم می باشد (استاندیفر، 2010).
2- 27 عملکرد ویتامین C
تحقیقات نشان می دهد که:
عملکرد ویتامین C مورد نیاز سنتز کلاژن – یک ترکیب بسیار مهم ترکیب بسیار مهم رگ های خونی – تاندونها – رباط ها و استخوانها می باشد .
این ویتامین همچنین نقش مهمی در سنتز فرستنده عصبی، نور اپی نفرین بازی می کند. فرستنده های عصبی با عملکرد مغز و تغییرات خلق و خو در ارتباطن هستند .
ویتامین C در سنتز کارنیتین تاْثیر بسزایی دارد. کارنیتین ملکول کوچکی است که در فرستادن چربی به میتوکندری سلول نقش به سزایی دارد ، جایی که چربی به انرژی تبدیل می شود .
ویتامین C در متابولیسم کلسترول به به ایل اسید Bile Acids نقش دارد. که نشان دهنده سطح کلسترول خون و ورود گالستون ها می باشد .
ویتامین C همچنین یک آنتی اکسیدان بسیار موثر است حتی میزان کم ویتامین C می تواند ازملکولهای ضروری بدن مانند پروتئین – لیپید – کربو هیدرات و اسید نوکلئیک DNA- RNA درمقابل آسیب رادیکال های آزاد و اکسی ن واکنشی که در هنگام متابولیسم نرمال معمولأ وجود دارند، محافظت کند، مانند زمانیکه توکسین ها و آلاینده ها حضور دارند .
ویتامین C همچنین می تواند باعث باز تولید سایر آنتی اکسیدانها مثل ویتامین E شود.( ویتامین C باز تولید ویتامینی را از شکل اکسیدوز آن موجب می شود (ورما، 1982).
نتایج نشان می دهد که فعالیت آنتی اکسیدانی در مورد زنبورهای عسلی بالاتر است که، محتوای ال –اسکوربیک اسید نیز بالاتر است .محتوای ال – اسکوربیک اسید یک اثر فوق العاده بر کل فعالیت آنتی اکسیدانی دارد. فعالیت آنتی اکسیدانی عسل به منشاء بوتانیکی بستگی دارد .
میزان ارزش کلی فعالیت آنتی اکسیدانی نشان می دهد که عسل جنگل آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به عسل میدوآکاسیا دارد. عسل تیره تر فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری و دارای ال – اسکوربیک بیشتری است (کزیک، 2009).
2- 28 سابقه تغذیه کلنی های زنبور عسل با ویتامین C و سایرمواد
شش بار تغذیه با ویتامین C 5/0 درصد به علاوه شربت شکر (1:1) در شش روز از 12 مارس تا17 آوریل موجب افزایش تخم گذاری و افزایش قابل توجه در جمعیت کلنی شد . یک رابطه مثبت و دو جانبه میان تخم گذاری و تولید زنبور در کلنی مشاهده گردید (حسین، 1985).
در کلنی هایی که با شربت شکر(1:1) حاوی 4/0 درصد مس تغذیه شدند، فعالیت تخم گذاری 2/6 درصد افزایش یافت که در مقایسه با گروه کنترل کاهش در سایر موارد مشاهده شد و همچنین کلنی هایی که با شربت شامل 2/0 درصد منیزیم تغذیه شدنند عسل بیشتری نسبت به گروهی که 8/2 درصد منیزیم در یافت کرده اند تولید کردنند (حسین وهمکاران، 1979).
اثر قابل مشاهده ای در جمع آوری گرده پس از تغذیه با شربت شکر در طول فصل فعالیت (مارس – آوریل) مشاهده نشد. در حالیکه اثر قابل مشاهده ای در فعالیت جمع آوری گرده پس از تغذیه کلنی در طول فصل کمبود (دسامبر) مشاهده شد. افزودن 2/0 درصد منیزیم در شربت وتغذیه کلنی ها شش با در روز موجب موجب افزایش 31درصدی در تخم گذاری گردیید .تغذیه دراوایل بهار با شربت شکر(1:1) حاوی 6/0 درصد ویتامین C و 0015/0 درصد کبالت یا 0075/0درصد کبالت تنها 6 بار در روز به مدت 6روز به میزان قابل توجهی بر تخم گذاری و مقدار عسل و موم تولید شده توسط نخستین هیبرید کارنیولان کلنی تأثیر می گذارد (حسین و همکاران، 1989).
افزایش کنسانتره پرتقال در شربت شکر از 1 درصد به 3 درصد باعث باعث مصرف بیشتر غذا گردید . و همچنین با شرایط آزمایشگاهی با افزودن مقدار عصاره لیمو ار 5/0 درصد به 2 درصد همین نتیجه بدست آمد .در مزرعه با افزودن کنسانتره لیمو و پرتقال تخم گذاری و مصرف غذا افزایش یافت (هراسینگ و همکاران، 2003).
در آزمایشی که توسط زهرا و تلال در سال (2008) در سال های 2001 و 2002 توسط ایوب زهرا و همکاران جهت بررسی رشد غده هیپو فارانژیال انجام شد از مقایسه 5 فاکتور به شرح :
شربت شکر ( گروه کنترل )
مولتی ویتامین محلول در شربت شکر
ویتامین C محلول در شربت شکر
پودر سویا محلول در شربت شکر
شیر بدون چرب محلول در شربت شکر
مشخص گردیید :
زنبورهایی که با ویتامین C تغذیه شده اند غده هیپوفارانژیال بزرگ تری نسبت به سایر زنبورهایی که با مولتی ویتامین، دانه سویا، شیر و شربت شکر تغذیه شدند، دارند . این نتیجه با آنچه توسط هربرت در سال 1984 کشف شد ، توافق دارد. ایوب زهرا و همکاران نشان دادنند که اندازه اکینی ( گروهی از سلول های موجود در یک غده ) نشانه بهتری برای پیشرفت و فعالیت غده هیپوفارانژیال است نسبت به کانال اصلی .ایوب زهرا و همکاران نشان دادنند که پودر سویا اثر زیادی بر اندازه اکینی دارد و هیچ اثری بر بزرگی کانال و مجرای اصلی نداشته است .
همچنین ایوب زهرا و همکاران نشان دادنند رژیم غذایی حاوی ویتامینC موجب افزایش تعداد زنبورهای کارگر در دو سال ( 2001 و 2002 ) گردیید . این نتیجه با تحقیقات هایداک 1984 توافق دارد. اثر شیر بدون چربی در تخم گذاری در این آزمایش منفی بود که با نتیجه چالمرز 1980 توافق دارد .
2- 29 گونه ها و نژادهای زنبورعسل
]]>