پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم، شهرستان سقز

– براساس کششهای عملکرد بیان شده در شهرستان سنندج میتوان عنوان نمود که تأثیر بارندگی بر روی عملکرد به ترتیب در محصول نخود دیم، گندم دیم، جو آبی، عدس دیم، جو دیم و گندم آبی بیشتر می‌باشد. و تأثیر دمای حداکثر به ترتیب در محصول گندم آبی، عدس دیم، گندم دیم، جو دیم و نخود دیم بیشتر می‌باشد. تأثیر دمای حداقل به ترتیب بر محصول جو آبی، جو دیم، ،گندم دیم بیشتر است همچنین در مورد سرعت باد محصول جو آبی بیشتر از گندم دیم، جو دیم و گندم آبی است.
– نتایج حاصل از کشش‌های بدست آمده در شهرستان سقز نشان می‌دهد که تأثیر بارندگی بر روی محصول به ترتیب جو دیم، جو آبی، نخود دیم، گندم آبی، عدس دیم و گندم دیم بیشتر می‌باشد. تأثیر دمای حداکثر به ترتیب بر روی محصول گندم دیم، گندم آبی، جو دیم، نخود دیم، جو آبی و عدس دیم بیشتر است. در مورد دمای حداقل تأثیر آن به ترتیب بر محصول گندم آبی، عدس دیم، جو آبی، گندم دیم، جو دیم و نخود دیم بیشتر می‌باشد.در مورد سرعت باد به ترتیب عدس دیم، جو آبی، نخود دیم و گندم دیم تاثیرش بیشتر است.
– براساس کششهای عملکرد بیان شده در شهرستان بانه میتوان عنوان نمود که تأثیر بارندگی بر روی عملکرد محصول به ترتیب گندم دیم، نخود دیم،گندم آبی، جو دیم، جو آبی و عدس دیم بیشترمی باشد. تأثیر دمای حداکثر بر روی عملکرد محصول به ترتیب جو آبی، نخود دیم، گندم دیم، جو دیم بیشتر می‌باشد. همچنین تأثیر دمای حداقل به ترتیب بر روی محصول جو دیم، گندم دیم، جو آبی، گندم آبی، نخود دیم و عدس دیم بیشتر می‌باشد. اثر سرعت باد نیز بر روی عملکرد محصول جو آبی، گندم دیم، عدس دیم، گندم آبی و نخود دیم بیشتر است.
براساس کششهای عملکرد بیان شده در شهرستان قروه میتوان عنوان نمود که تأثیر بارندگی بر روی عملکرد محصول به ترتیب عدس دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، نخود دیم و جو آبی بیشتر است. تأثیر دمای حداقل بر روی محصول عدس دیم، گندم دیم، جو دیم، جو آبی، گندم آبی و نخود دیم بیشتر می‌باشد. همچنین تأثیر دمای حداکثر به ترتیب بر روی عملکرد محصول نخود دیم، گندم دیم، جو دیم، جو آبی، گندم آبی و عدس دیم بیشتر می‌باشد و تأثیر سرعت باد بر روی عملکرد به ترتیب بر روی محصول گندم آبی، نخود دیم، جو آبی، جو دیم بیشتر می‌باشد.
– براساس کششهای عملکرد بیان شده در شهرستان بیجار میتوان عنوان نمود که تأثیر بارندگی بر روی عملکرد محصول به ترتیب عدس دیم، جو دیم، گندم دیم، گندم آبی و جو دیم بیشتر می‌باشد. تأثیر دمای حداقل بر روی عملکرد نخود دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، عدس دیم بیشتر است . همچنین تأثیر دمای حداکثر بر روی عملکرد به ترتیب گندم آبی، عدس دیم، نخود دیم، گندم دیم بیشتر است . در مورد سرعت باد نیز تأثیر بر روی عملکرد به ترتیب در محصول جو دیم، عدس دیم، جو آبی، نخود دیم، گندم آبی بیشتر می‌باشد.
– براساس کششهای عملکرد بیان شده در شهرستان مریوان میتوان عنوان نمود که تأثیر بارندگی بر روی عملکرد محصول به ترتیب گندم دیم، جو دیم، گندم آبی، جو آبی بیشتر می‌باشد. تأثیر دمای حداقل بر روی عملکرد محصول گندم آبی، جو دیم،گندم دیم، عدس دیم، نخود دیم بیشتر است. همچنین تأثیر دمای حداکثر بر روی عملکرد محصول به ترتیب گندم آبی، گندم دیم، نخود دیم و عدس دیم بیشتر است. در مورد تأثیر سرعت باد بر روی عملکرد به ترتیب بر محصول گندم آبی، جو دیم، گندم آبی، جو آبی بیشتر می‌باشد.
3-19- پیشنهادات
با توجه به عکس‌العمل متفاوت محصولات گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم و نخود دیم نسبت به تغییر اقلیم توصیه میشود از ارقام زراعی مقاوم به تنشهای گرمایی و خشکی برای کاهش تنشهای ناشی از تغییر اقلیم، اقداماتی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان صورت گیرد تا محصولات متناسب با شرایط اقلیمی منطقه کشت شود.
– نتایج بدست آمده برای محصولات گندم دیم، گندم آبی، جو آبی، جو دیم و نخود دیم نشان داد که متغیر اقلیمی سرعت باد یک نهاده ریسک‌افزا میباشد که عملکرد محصولات را کاهش میدهد بنابراین توصیه میشود از باد شکنهای طبیعی در منطقه استفاده کرد.
– تلاش برای آموزش کشاورزان در منطقه جهت انتخاب اراضی مناسب از نظر منطقه اقلیمی، جریان هوا، میزان سرعت باد، استفاده از گونه‌های مقاوم زراعی و باغی و مدیریت صحیح، در جهت تقلیل اثرات عوامل غیر قابل کنترل و همچنین مصرف بهینه نهاده‌ها می‌تواند گامی موثربرای کنترل اثر عوامل و نهاده‌های افزایش دهنده ریسک و آگاهی در مصرف نهاده‌های کاهنده ریسک عملکرد باشد.
– با توجه به کمبود بارندگی و تأثیر آن بر عملکرد محصولات در منطقه توصیه میشود به سمت محصولاتی با حداقل استفاده از آب حرکت شود.
– توصیه میشود توجه اساسی به اثرات تغییر اقلیم بر محصولات عمده باغی صورت گیرد تا با تعیین میزان اثر پذیری هر یک از این محصولات الگوی کشت طوری تنظیم و تغییر یابد که محصولاتی که ک مترین اثر پذیری را از تغییر اقلیم دارند بیشتر مد نظر قرار گیرند.
– نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مساله وچگونگی مقایسه آن بخصوص در بخش کشاورزی اتخاذ گردد و علاوه بر این پیشنهاد می‌گردد تأثیر تغییر اقلیم بر احتیاجات آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. در این راستا بهتر است بر گیاهانی که بیشترین اهمیت را در تولید غذا دارند تمرکز شود.
– توصیه می‌شود موضوع تأثیر گرم شدن زمین و آثار آن بر تولید محصولات کشاورزی در قالب مدل‌ها و رهیافت‌های دیگر از قبیل مدل‌های شبیه سازی نیز بررسی شده و برآیند مدل‌های مختلف در سیاست‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
– در نهایت نیز تاسیس شورای عالی تغییر اقلیم و کارگروه تخصصی به منظور ایجاد هماهنگی و تصمیم گیری‌های لازم در رابطه با مقابله با آثار سوء تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیشنهاد می‌شود. پیوست
پیوست نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد گندم آبی استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
052/5-
321/4-
569/4-
223/5-
905/4-
881/4-
374/5-
353/5-
841/8-
477/4-
153/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
055/2-
781/2-
40/2-
343/3-
838/2-
178/3-
811/2-
298/2-
179/2-
194/3-
230/3-
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداقل
اثر متقابل بارش ورطوبت نسبی
نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد گندم دیم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
102/4-
181/4-
745/4-
175/7-
916/4-
222/5-
353/5-
036/5-
882/8-
698/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
485/2-
065/2-
132/2-
270/2-
848/2-
144/3-
809/2-
200/2-
215/3-
652/2
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل دمای حداکثر و سرعت باد نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد جوآبی استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
478/6-
874/5-
012/5-
792/7-
862/5-
229/5-
342/7-
182/6-
673/9-
657/5-
374/7-
461/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
213/3-
582/2-
125/2-
589/2-
516/3-
119/3-
779/2-
397/2-
017/2-
487/3-
830/2-
935/2-
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل حداقل دما و بارش
اثر متقابل رطوبت نسبی و بارش
اثر متقابل دمای حداقل ورطوبت نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد جودیم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
847/6-
647/5-
185/5-
421/5-
840/5-
103/5-
226/7-
944/6-
607/9-
693/5-
875/5-
856/5-
258/4-
254/4-
06/5-
662/4-
786/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
269/3-
478/2-
367/2-
766/2-
498/3-
141/3-
812/2-
592/2-
075/3-
231/2-
654/2-
258/2-
789/1-
587/2-
508/3-
494/3-
212/3-
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *