پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم

متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دمای حداقل دوره رشد
توان دوم دمای حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداکثر
اثر متقابل بارش ودمای حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت
نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد نخود دیم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
874/5-
578/4-
361/4-
880/4-
545/6-
907/7-
279/5-
262/7-
671/8-
477/6-
114/6-
073/7-
987/7-
707/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
478/3-
248/2-
248/1-
712/2-
157/3-
010/3-
117/2-
820/2-
731/1-
904/2-
738/3-
789/3-
341/2-
938/2-
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای دوره رشد
لگاریتم بارش تجمعی دوره رشد
لگاریتم متوسط دمای دوره رشد
لگاریتم متوسط سرعت باد دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداکثر
اثر متقابل بارش ودمای حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دمای حداکثرورطوبت
اثر متقابل دمای حداقل ورطوبت نتایج آزمون ایستاییADFبرای متغیرهای تابع عملکرد عدس دیم استان کردستان
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
213/4-
158/4-
476/5-
255/7-
532/6-
856/7-
414/7-
156/5-
651/8-
308/6-
620/7-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
587/2-
023/2-
654/1-
016/3-
151/3-
971/2-
497/2-
126/2-
760/2-
899/2-
552/2-
میزان بذر
کود اوره
کود فسفات
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد گندم آبی شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
911/5-
493/6-
509/4-
276/8-
133/5-
553/7-
234/6-
962/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
663/2-
667/3-
316/3-
937/2-
532/3-
125/2-
465/3-
072/3-
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل دمای حداکثرورطوبت نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد گندم دیم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
537/5-
493/6-
509/4-
276/8-
133/5-
553/7-
159/6-
473/8-
597/4-
083/5-
574/7-
234/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
447/3-
667/3-
316/2-
370/3-
532/3-
125/2-
528/3-
367/3-
772/2-
500/3-
169/2-
465/3-
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشدمتوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دمای حداقل دوره رشد
توان دوم دمای حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد
نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد جوآبی شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
245/5-
630/6-
669/4-
391/9-
028/7-
104/9-
264/6-
784/4-
213/9-
965/6-
178/9-
090/6-
948/8-
623/4-
657/4-
167/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
691/2-
837/3-
774/2-
632/3-
017/2-
185/3-
670/3-
041/3-
675/3-
029/2-
248/1-
461/3-
716/1-
123/3-
100/3-
573/3-
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دمای حداقل دوره رشد
توان دوم دمای حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثرمتقابل دمای حداکثروسرعت باد
اثر متقابل دمای حداکثرورطوبت
اثر متقابل دمای حداقل ورطوبت
اثر متقابل سرعت بادورطوبت نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد جو دیم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
072/5-
630/6-
669/4-
391/9-
028/7-
104/9-
264/6-
784/4-
213/9-
965/6-
178/9-
743/5-
743/5-
002/7-
623/4-
997/4-
657/4-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
321/3-
837/3-
774/3-
632/3-
017/3-
185/2-
670/3-
041/3-
675/3-
029/1-
248/2-
728/3-
728/3-
144/1-
123/3-
092/3-
100/3-
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دمای حداقل دوره رشد
توان دوم دمای حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداکثر
اثر متقابل بارش ودمای حداقل
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دمای حداکثرورطوبت
اثرمتقابل دمای حدقل وسرعت باد
اثر متقابل دمای حداقل ورطوبت نتایج آزمون ایستاییADF برای متغیرهای تابع عملکرد نخود دیم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
844/4-
090/7-
942/2-
902/8-
685/5-
063/8-
934/6-
972/6-
876/8-
754/5-
248/8-
738/6-
606/6-
808/6-
208/7-
182/6-
601/5-
056/6-
891/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
284/2-
415/3-
983/2-
942/2-
874/2-
941/3-
391/3-
000/3-
959/2-
031/3-
977/3-
592/3-
743/3-
029/3-
448/3-
358/2-
867/3-
991/3-
533/2-
عملکرد
بارش تجمعی دوره رشد
متوسط دمای حداقل دوره رشد
متوسط دمای حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دمای حداقل دوره رشد
توان دوم دمای حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دمای حداکثر
اثر متقابل بارش ودمای حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثرمتقابل دمای حداکثروسرعت]]>