پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم، تابع کاب داگلاس

3-6- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز
برای بدست آوردن فرم مناسب برای توابع عملکرد محصولات گندم(آبی و دیم)، جو(آبی و دیم)، نخود دیم و عدس دیم بنا بر معنی داری کل رگرسیون فرم‌های تابعی خطی، خطی درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهای معنی دار و معقول بودن کشش ها، برای محصول گندم آبی، گندم دیم و جو آبی فرم خطی ساده و برای جو دیم و عدس دیم فرم خطی درجه دوم و برای نخود دیم فرم کاب داگلاس مناسب تشخیص داده شد. که نتایج آن در جدول (3-24) آمده است. برای شناسایی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بروچ پاگان استفاده شد. که مقدار آن برای گندم آبی 44/0، گندم دیم 89/0، جو آبی 96/1، جو دیم 95/0، نخود دیم 87/5 و عدس دیم 34/0 بوده که هیچ کدام معنی دار نبودند به جز نخود دیم بنابراین الگوها با مشکل ناهمسانی واریانس روبرو نبودند به غیر از نخود دیم که برای رفع آن از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید.
جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس دیم ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمار
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آماره
X1
***39/0
16/3
**15/3
19/2
**524/1
64/4
*637/1
25/3


**81/2
51/2
X2
***57/1
13/2
**402/0
79/2
**59/2
27/1
***34/0
42/6


**53/0
22/2
X3
**09/0-
61/1-
**02/0-
98/1-
**17/0-
3/2-
*036/0-
27/3-


**14/1-
98/2-
X4
1286/0-
27/1-
**06/1-
48/2-
*83/2-
40/2-
331/1-
58/0-


*12/1-
8/3-
X5
***02/2
96/2
**34/1
11/2
**606/0
56/5
**079/1
32/2


**45/0
75/3
LnX1
**767/0
27/2


LnX2
*020/0
03/3


LnX3
***32/0-
34/2-


LnX4
**709/0-
86/1-


LnX5
**0107/1
89/3


X12


*052/0-
61/3


*002/0-
04/2-
X22


**25/1-
50/3-


48/1-
40/0-
X32


**32/0
57/2


*97/2
39/2
X42


**0012/0
99/6


5507/0
26/0
X52


263/1-
05/1-


*75/1-
40/3-
X1X2


**88/0
10/7


*090/0
07/4-
X1X3


960/1-
55/1-


*34/1-
70/6-
X1X4


0007/0-
49/1-


*033/0-
90/6-


*08/0-
8/3-
X1X5
***77/1
38/3
**24/0
29/3
**066/0
41/5
**151/0
57/2
X2X4


**17/0
26/3-
X2X5
***055/1 –*368/0
75/6


**13/1
11/4
X3X4
**016/0
50/2
**295/0
26/5


**039/0
21/3 ادامه جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس دیم ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آماره
X3X5
*3/1-
52/1-
*128/0-
84/1-


**62/1-
05/6-
X4X5


**02/0
52/3-
U
***170
05/2
*8/761
28/2
**8/244
07/1
*52/77
56/1
***06/24
83/1
*4/517
72/3
R2
55/0
54/0
51/0
55/0
62/0
73/0
DW
72/1
53/2
24/2
32/2
69/1
87/1
F
33/15
56/16
04/9
33/19
33/15
10/9
منبع: یافتههای تحقیق
همان طور که از از جدول(3-22) مشاهده می‌شود، ضریب تعیین خوبی رگرسیون (R2 ) در این توابع نشان می‌دهد که به ترتیب 55/0، 54/0، 51/0، 55/0، 62/0 و 73/0 درصد از تغییرات عملکرد محصولات به ترتیب گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم و عدس دیم توسط متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی توضیح داده می‌شود. و معنی داری F در سطح یک درصد برای توابع بیانگر معنی داری کل رگرسیون است.
3-7- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز
با توجه به نتایج جدول(3-24)، کشش‌های عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زیر آمده است.
جدول 3-25-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان سقز
متغیرها
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس دیم
بارندگی دوره رشد
60 /0
32/0
91/0
42/3
76/0
33/0
دمای حداقل دوره رشد
66/7
15/0
28/0
024/0
020/0
81/4
دمای حداکثر دوره رشد
41/4-
31/6-
44/2-
44/3-
32/3-
49/0-
سرعت باد دوره رشد

43/0-
99/0-

70/0-
92/5-
رطوبت دوره رشد
08/10
78/4
58/6
50/5
010/2
46/2-
منبع: یافتههای تحقیق
در اینجا با توجه به مقادیر محاسبه شده چنین نتیجه گیری می‌شود که برای محصول گندم آبی متغیرهای متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، و بارش تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم آبی در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد گندم آبی نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم آبی در این منطقه به ترتیب به میزان، 41/4 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. برای محصول گندم دیم متغیرهای متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط بارندگی دوره رشدو متوسط دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم دیم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد گندم دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازاییک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدارعملکرد گندم دیم در این منطقه به ترتیب به میزان، 31/6، 43/0 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. برای محصول جو آبی متغیرهای متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط بارش تجمعی دوره رشدو دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد جوآبی در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد جو آبی نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم دیم در این منطقه به ترتیب به میزان، 44/2، 99/0 درصد کاهش (افزایش) می‌یابد. برای جو دیم متغیرهای متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط بارش تجمعی دوره رشد، و دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد جودیم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد جو دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم دیم در این منطقه به ترتیب به میزان، 44/3 درصد کاهش (افزایش) می‌یابد. برای نخود دیم مقادیر ضرایب در تابع کاب داگلاس کشش عملکرد محصول را نسبت به هر متغیر نشان می‌دهد متغیرهای متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط بارش تجمعی دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد نخود دیم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد نخود دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد نخود دیم در این منطقه به ترتیب به میزان، 32/3، 70/0 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. و برای عدس دیم که متغیرهای متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد و بارندگی تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد عدس دیم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد عدس دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو رطوبت دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش (کاهش) در مقدار دما و سرعت باد و رطوبت دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد عدس دیم در این منطقه به ترتیب به میزان، 49/0، 92/3 و46/2 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد.
3-8-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه
برای بدست آوردن فرم مناسب برای توابع عملکرد محصولات گندم(آبی و دیم)، جو(آبی و دیم)، نخود دیم و عدس دیم بنا بر معنی داری کل رگرسیون فرم‌های تابعی خطی، خطی درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهای معنی دار و معقول بودن کشش ها، برای محصول گندم آبی و عدس دیم فرم خطی درجه دوم و برای بقیه ی محصولات فرم خطی ساده مناسب تشخیص داده شد. که نتایج آن در جدول (3-26) آمده است. برای شناسایی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. که مقدار آن برای گندم آبی 45/12، گندم دیم 91/5، جو آبی 05/7، نخود دیم 79/4 و عدس دیم 45/1 بوده که به غیر از گندم آبی هیچ کدام معنی دار نبودند بنابراین الگوها با مشکل ناهمسانی واریانس روبرو نبودند و در نتیجه نتوانستیم تابع ریسک عملکرد را برای آنها بدست آوریم.
جدول3-26-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
نخود دیم
عدس دیم ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
X1
***79/0
92/2
**523/0
68/2
***523/0
68/2
**649/1
79/4
**95/1
71/2
X2
***085/0
18/3
**082/0
01/2
**082/0
22/2
**44/0
62/3
**003/0
74/2
X3
47/1-< br />00/1-
*073/0-
25/2-
**073/0-
25/2-
***26/1-
41/4-
020/0-
05/1-
X4
**025/1-
95/1-
*612/1-
62/2-
*612/1-
62/2-
288/1-
19/1-
**65/1-
03/3-
X5
***023/0
65/2
**201/0
38/2
**201/0
38/2
**093/0
89/2
**006/0
26/3
X12
**381/0-
77/2-


**158/0-
29/3- ادامه جدول3-26-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
نخود دیم
عدس]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *