پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم

3-12-نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار
برای بدست آوردن فرم مناسب برای توابع عملکرد محصولات گندم(آبی و دیم)، جو(آبی و دیم)، نخود دیم و عدس دیم بنا بر معنی داری کل رگرسیون فرم‌های تابعی خطی، خطی درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهای معنی دار و معقول بودن کشش ها، برای محصول عدس دیم فرم خطی درجه دوم و برای بقیه ی محصولات فرم خطی مناسب تشخیص داده شد. که نتایج آن در جدول (3-30) آمده است. برای شناسایی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بروچ پاگان استفاده شد. که مقدار آن برای گندم آبی 01/2، گندم دیم 22/0، جو آبی 13/2، جو دیم 16/0، نخود دیم 366/0 و عدس دیم 62/0 بوده که به جز نخود دیم هیچ کدام معنی دار نبودند بنابراین الگوها با مشکل ناهمسانی واریانس روبرو نبودند. جدول3-30-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس دیم ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
ضریب
آمارهt
X1
**780/0
98/2
**31/1
83/3
488/1
25/1
**220/0
52/3
**046/1
55/2
**839/1
62/3
X2
***091/0
37/2
***302/0
34/2
*077/0
97/2
0798/0
54/1
**032/0
33/3
*733/0
95/1
X3
*0091/0-
70/2-
*715/0-
27/3-
014/0-
49/1-
0571/0-
78/1-
018/0-
97/1-
*0039/0-
94/3-
X4
**94/0-
42/2-
932/1-
14/1-
*180/1-
77/2-
*88/2-
18/3-
392/0-
64/1-
**12/1-
92/2-
X5
**32/0
40/2
***050/1
81/2
*0078/0
75/5
*026/1-
40/3-
***126/1
57/3
**077/1
70/3
X12


**020/0-
5/3-
X22


*26/1-
72/2-
X32


**46/1
69/3
X42


160/4
66/1
X52


**24/3-
12/2-
X1X2
*0375/0
93/2
**33/2
95/1
**006/2
86/1
**81/2
01/3
X1X3
582/1-
82/0-
**063/2-
96/2-
*248/1-
54/2-


**65/1-
83/2-


X1X4


*0026/0-
81/3-


*036/0-
30/3
X1X5
**708/0
47/3


**158/1
76/2
*222/0-
28/2-
187/0
65/1


X2X4
*196/0-
27/2-
**08/0-
52/4-
***14/0-
01/3-
**101/0-
14/4-
X2X5


**17/0-
60/3-
*633/0
62/3


X3X4
**230/0
35/2
**034/0
71/2
0421/0
61/1


X3X5
487/2-
77/0-


*440/0-
10/4-
**26/0-
65/3-
X4X5


**046/0-
57/2-


***086/0
58/3


*0083/0-
27/2 ادامه جدول3-30-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
U
***148
42/2
**047/40
21/2
*5/963
220/4
***01/58
84/2
083/92
61/1
***9/157
11/4
R2
51/0
54/0
50/0
55/0
58/0
65/0
DW
73/2
03/2
65/2
31/2
40/2
99/1
F
57/10
70/17
21/11
42/19
54/13
40/14
منبع: یافتههای تحقیق
همان طور که از از جدول(3-30) مشاهده می‌شود، ضریب تعیین خوبی رگرسیون (R2 ) در این توابع نشان می‌دهد که به ترتیب 51/0، 54/0، 50/0، 55/0، 58/0 و 65/0 درصد از تغییرات عملکرد محصولات به ترتیب گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم و عدس دیم توسط متغیرهای اقلیمی وغیر اقلیمی توضیح داده می‌شود. و معنی داری F در سطح یک درصد برای توابع بیانگر معنی داری کل رگرسیون است.
3-13- محاسبه کشش‌های توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بیجار
با توجه به نتایج جدول(3-30)، کشش‌های عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زیر آمده است.
جدول 3-31-کشش‌های توابع عملکرد محصولات در شهرستان بیجار
متغیرها
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس دیم
بارندگی د وره رشد
42/0
0/64

22/1
25/0
96/4
دمای حداقل دوره رشد
45/1
12/1
61/0

06/3
49/0
دمای حداکثر دوره رشد
28/5
13/2-


03/5-
61/3-
سرعت باد دوره رشد
68/0-

94/1-
67/4-

22/5-
رطوبت دوره رشد
94/4
33/3
58/2
85/2
74/2
37/3
منبع: یافتههای تحقیق
در اینجا نیز با توجه به مقادیر محاسبه شده چنین نتیجه گیری می‌شود که برای محصول گندم آبی که متغیرهای متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو بارش تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم آبی در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد گندم آبی نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم آبی در این منطقه به ترتیب به میزان،28/5، 68/ 0درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. برای محصول گندم دیم متغیرهای متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، بارش تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد گندم دیم در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد گندم دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم آبی در این منطقه به ترتیب به میزان،13/2 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. برای جو آبی متغیرهای متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو متوسط دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد جو آبی در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد جو آبی نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم آبی در این منطقه به ترتیب به میزان 94/ 1 درصد کاهش(افزایش) می‌یابد.
برای جو دیم متغیرهای متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد جو دیم در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد جو دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد گندم آبی در این منطقه به ترتیب به میزان 67/ 4، درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. برای نخود دیم که متغیرهای متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط دمای حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد و بارش تجمعی دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد نخود دیم در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد نخود دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد نخود دیم در این منطقه به ترتیب به میزان،03/5، درصد کاهش(افزایش) می‌یابد. و برای عدس دیم متغیرهای متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش تجمعی دوره رشد، متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشدو متوسط دمای حداقل دوره رشد به ترتیب بیشترین تاثیر را بر عملکرد عدس دیم در شهرستان بیجار داشته اند. کشش عملکرد عدس دیم نسبت به متوسط دمای حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفی می‌باشد. بدین معنی که به ازای یک درصد افزایش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به میانگین در دوره تاریخی، مقدار عملکرد عدس دیم در این منطقه به ترتیب به میزان،61/3، 22/5، درصد کاهش(افزایش) می‌یابد.
3-14- نتایج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مریوان
برای بدست آوردن فرم مناسب برای توابع عملکرد محصولات گندم(آبی و دیم)، جو(آبی و دیم)، نخود دیم و عدس دیم بنا بر معنی داری کل رگرسیون فرم‌های تابعی خطی، خطی درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهای معنی دار و معقول بودن کشش ها، برای محصول گندم آبی، گندم دیم و جو دیم فرم خطی درجه دوم و برای بقیه ی محصولات فرم خطی مناسب تشخیص داده شد. که نتایج آن در جدول (3-32) آمده است. برای شناسایی وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. که مقدار آن برای گندم آبی 48/0، گندم دیم 59/1، جو آبی 99/0، جو دیم 82/2، نخود دیم 44/3 و عدس دیم 34/0 بوده که به جز نخود دیم هیچ کدام معنی دار نبودند بنابراین الگوها با مشکل ناهمسانی واریانس روبرو نبودند.
جدول3-32-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغیر
گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
نخود دیم
عدس]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *