دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه برآورد پارامترها، توزیع مکان

مناسب ترین روش آماری که تاکنون در این زمینه معرفی شده، روش آماری کمترین مربعات و یافتن معادله بهترین خط از میان داده هایی است که برای آنها، هر دو بزرگا Ms و mb گزارش شده باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
در این پروژه با توجه به کمبود تعداد زمینلرزه هایی که هر دو مقدار Ms و mb گزارش شده باشد، از رابطه ارائه شده توسط کمیته ملی سدهای بزرگ که برای کل ایران معرفی گردیده است، استفاده شده است.
این رابطه به صورت زیر حاصل شده است :
( IRCOLD,1994 )
(1-2) : Ms=1.21Mb-1.29

3-1-1 مقدمه:
برای پی بردن به لرزه خیزی هر گستره، برآورد پارامترهای لرزه خیزی B و λاز ارکان لرزه خیزی هر منطقه محسوب می شود. در این راستا ابتدا ضرورت دارد که زمینلرزه های گذشته دور و نزدیک گستره مورد پژوهش، گردآوری شود.
فرض اساسی در برآورد پارامترهای لرزه خیزی این است که رویداد زمینلرزه ها مستقل از یکدیگر باشند. بنابراین حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای هر یک از زمینلرزه های اصلی از فهرست رویداد زمینلرزه ها ضروری است. مسئله دیگر که حائز اهمیت است در نظر گرفتن میزان خطای بزرگای زمینلرزه ها در گذشته دور و نزدیک در محاسبه و برآورد پارامترهای لرزه خیزی یاد شده می باشد.
محققین و دانشمندان این رشته از دانش زمینلرزه شناختی، کوششهای بسیاری در این امر نموده اند تا پارامترهای لرزه خیزی به سوی سرشت واقعی لرزه خیزی هر منطقه سوق داده شود و نشانگر چگونگی آهنگ رویداد زمینلرزه های آینده آن منطقه و منطبق بر چشمه های لرزه زا می باشد.
3-2- حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها از فهرست زمینلرزه ها:
همانطور که بیان شد در برآورد پارامترهای لرزه خیزی هر گستره، حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای برقراری شرط رویداد زمینلرزه های مستقل از یکدیگر، گام نخست می باشد.بدین ترتیب باید رویداد زمانی و مکانی آنها در نظر گرفته شود. این عمل به دو صورت می تواند انجام شود : یکی حذف دستی پیشلرزه ها و پسلرزه ها با قضاوت کارشناسی و دیگری بکارگیری مدل پنجره های زمانی و مکانی با کاربرد رایانه می باشد.
3-2-1- حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها به روش دستی
در این روش برای حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها باید به بررسی زمانی و مکانی فهرست رویداد زمینلرزه های گستره مورد پژوهش پرداخت. در نظر گرفتن فاصله زمانی و مکانی برای رویداد پیشلرزه ها و پسلرزه ها با بزرگای معین بر پایه آنچه قبل و بعد از رویداد زمینلرزه های مخرب تجربه شده است، قضاوتهای کارشناسی با تجربه بسیار همچنین صرف دقت بسیار را طلب می کند، که این امر بسیار مشکل و دشوار است.
این روش با توجه به حجم زیاد و سرعت پایین و وابستگی آن به مهارت و تجربه کارشناسی در تشخیص پیشلرزه ها و پسلرزه ها از زمینلرزه اصلی و به دست آوردن پاسخ توزیع پواسونی زمینلرزه ها ( که از دیگر شروط در برآورد پارامترهای لرزه خیزی می باشد) نیاز به صرف وقت زیاد دارد و زمان اجراء آن برای طرحها و پروژه ها که دارای برنامه زمان بندی می باشند، امکان پذیر نیست، یکی از امتیازات این روش را می توان در حذف نامتقارن رویداد پیشلرزه ها و پسلرزه های یک زمینلرزه از نظر گسترش مکانی دانست، که این امر به سادگی قابل مدلسازی، نمی باشد و معمولاً توزیع مکانی پیشلرزه ها و پسلرزه ها نسبت به رو مرکز اصلی نامتقارن می باشد.
3-2-2- حذف پسلرزه ها و پیشلرزه ها به روش پنجره های زمانی و مکانی:
نظر به اینکه حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها به ترتیب رویدادهایی هستند که پیش و پی آمد رویداد اصلی اتفاق می افتند و فهرست کامل رویداد زمینلرزه های هر گستره ( بدون حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها) معمولاً دارای توزیع پواسونی نیستند. یکی از شروطی که در برآورد پارامترهای لرزه خیزی در نظر گرفته شده است، تبعیت رویداد از توزیع پواسونی است.
متداولترین روش در حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها در نظر گرفتن پنجره های زمانی و مکانی برای رویداد پیشلرزه ها و پسلرزه ها برای بزرگای معین است، که این امر با بکارگیری مدل مناسب بر پایه پژوهشهای انجام شده در سایر نقاط جهان( از جمله پژوهش نوپوف 1964 و 1974 میلادی در کالیفرنیای جنوبی) در حذف پیشلرزه ها و پسلرزه ها با سرعت و دقت لازم صورت می پذیرد.
هر چه این عمل با دقت و ظرافت بیشتر انجام شود، امکان مستقل بودن زمینلرزه ها و تبعیت آنها از فرآیند پواسونی را بهتر فراهم می سازد و می توان ادعا نمود که زمینلرزه ها در حوزه زمان و مکان مستقل از یکدیگر می باشند.
انتخاب پنجره های زمانی و مکانی به دو صورت می تواند انجام شود. یکی پنجره های ثابت و دیگری پنجره های متغیر. بررسی های انجام شده نشان داده است که پنجره های متغیر از نتایج مناسبتری برخوردارند.
شکل کلی مدل پنجره های متغیر زمانی و مکانی به صورت زیر بیان شده است :
( 2-3 ) Loge T = aM+b

]]>