پایان نامه مدیریت

پایان نامه برندسازی

کشورهای غیرصنعتی و در حال توسعه نباشد.
2-15-3. سوترلند و دیگران(2002)

سوترلندو دیگران(2002) به شناسایی ویژگی‌های کارفرمای دلخواه از نگاه نخبگان دانشجویی مبادرت ورزیدند. البته هدف اصلی این محققین شناسایی تفاوت بین نخبگان دانشجویی در متغیرهای جمعیت شناختی آنان بود. با این حال این محققین سعی در شناسایی شاخصی برای ویژگی‌های کارفرمای دلخواه نمودند. محققین همچنین مجاری دلخواه برای شناسایی کارفرمای دلخواه از نظر نخبگان دانشجویی را شناسایی کردند. مطالعه‌ی اینان با رویکرد ترکیبی(کمّی-کیفی) انجام پذیرفت. ابتدا سوالاتی به منظور شناسایی ویژگی‌های کارفرمای دلخواه و مجاری ارتباطی دلخواه تهیه و بصورت پرسش‌نامه‌های باز بین 135 دانشجو توزیع گردید. برای ویژگی‌های کارفرمای مطلوب 29 گزاره شناسایی و برای مجاری ارتباطی دلخواه نیز شش مورد شناسایی شد. شش مورد مجاری ارتباطی دلخواه که دانشجویان نخبه برای شناسایی کارفرمای دلخواه بیان نمودند که عبارتند از: کارکنان فعلی، توصیه آشنایان، رسانه‌ها، تجربه‌ی شخصی، اینترنت، و رتبه‌ی برند. محققین براساس پرسش‌نامه‌ی پاسخ باز سرانجام به 29 گزاره درمورد ویژگی‌های کارفرمای دلخواه رسیدند و بدین ترتیب شاخص خود را تنظیم کردند. این مطالعه گزاره‌های جدیدی در شناسایی ارزش پیشنهادی کارفرما معرفی نکردند.
2-15-4. روی(2008)
روی(2008) براساس شاخص ارائه شده توسط برتون و دیگران(2005) و همچنین مطالعه‌ی ادبیات حوزه‌ی برندسازی کارفرما سعی در بومی‌سازی این شاخص و شناسایی الگویی متناسب با هندوستان نمودند. این محقق به 28 گزاره‌ی شناسایی‌شده توسط برتون و دیگران دو گزاره دیگر اضافه کرد و سپس پرسش‌نامه را میان دانشجویان توزیع نمود. این محقق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی هشت بُعد برای جذابیت کارفرما شناسایی نمود که در شکل 2-9 پدیدار است.
پیشرفت‌شغلی
توسعه
علاقه‌مندی
روانشناختی
اجتماعی
کاربرد
اقتصادی
اخلاقی

شکل 2-9. الگوی روی
از بین ابعاد شناسایی شده ابعادی وجود دارند که مشابه ابعاد شناسایی شده توسط برتون و دیگران(2005) هستند. این ابعاد عبارتند از: کاربرد، علاقه‌مندی، اقتصادی، اجتماعی،و توسعه. ابعاد متفاوتی که روی(2008) در این مطالعه شناسایی کرد عبارتند از: اخلاقی، پیشرفت شغلی، و روانشناختی. مطابق بُعد اخلاقی کارفرمای جذاب جو کاری اخلاق‌گرا و شفافی دارد. بُعد پیشرفت شغلی بیان‌گر میزان فرصت‌های ترقی شغلی افراد سازمان می‌باشد. مطابق بُعد روانشناختی افراد نسبت به کارفرمای جذاب احساس غرور می‌کنند و از کار در آن‌جا احساس خوبی دارند. افراد شهرت کارفرما را می‌پسندند و آن را تصدیق می‌کنند.
الگوی ارائه شده توسط روی(2008) در واقع توسعه یافته‌ی الگوی برتون و دیگران(2005) بوده است؛ از آن جهت که آن را در جامعه‌ی متفاوتی(هندوستان) نسبت به برتون و دیگران آزمون کرد. البته روی(2008) به شاخص برتون و دیگران دو گزاره اضافه کرده بود.
2-16. خلاصه فصل دوم
این فصل با تشریح تعاریف متداول و سنتی از برند آغاز شد. سیر تغییر و تکامل تعاریف برندسازی و کانون توجه برندسازی تشریح گردید. تأثیری که برند بر فرایند استخدام می‌گذارد و جنبه‌های بازاریابی و منابع انسانی آن بررسی شد. جهت‌گیری‌های جدید در مدیریت منابع انسانی مورد بررسی واقع شد و در این راستا بازاریابی داخلی، برندسازی کارکنان و سرانجام برندسازی کارفرما معرفی و مورد بحث قرار گرفتند. جنبه‌های منابع انسانی و بازاریابی برندسازی کارفرما تشریح گردید. در مورد مراحل عملیاتی پیاده سازی برندسازی کارفرما بحث شد و تعریفی از برندسازی کارفرما با توجه به ادبیات ارائه شد. همچنین نقشی که برندسازی کارفرما در جلوگیری از فرار مغزها می‌تواند داشته باشد مورد بحث قرار گرفت.
در پایان این فصل بر معرفی و بررسی تحقیقات گذشته در رابطه با طرح این پژوهش کوشش گردید.
فصل سوم
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه
هرتحقیق شامل چند بخش میباشد که یکی از بخش های آن روش تحقیق است. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(سروش، 1376). دستیابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. تحقیق با طرح مساله آغاز می شود و به ارائه فرضیه منجر می‌شود که محقق باید با بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیه ها دلایل کافی فراهم نماید. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه‌ها، داده‌ها باید با روش مناسب جمع آوری شود در غیر اینصورت اعتبار نتایج زیر سؤال خواهد رفت.
در این فصل به موضوعاتی از قبیل روش پژوهش مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونه‌گیری، ابزار گردآوری دادهها، روایی و پایایی ابزار اندازهگیری و در نهایت به روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیلداده های تحقیق اشاره میشود.
برای آشنایی اجمالی با روش‌شناسی این پژوهش پیاز فرایند پژوهش(دانایی‌فرد و دیگران، 1389) ارائه می‌شود:
جهت گیری این پژوهش کاربردی و رویکرد آن بصورت قیاسی-استقرایی است. نوع این پژوهش ترکیبی(کمی و کیفی) است. محیط بوقوع پیوستن پژوهش بیانگر صبغه‌ی آن است که در این‌جا صبغه‌ی پژوهش میدانی است. استراتژی‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از استراتژی پیمایش و تحلیل محتوای کیفی. شیوه‌ی گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسش‌نامه است. اهداف این پژوهش نیز اکتشافی، توصیفی و آزمون فرضیه می‌باشد.
در این پژوهش در دومرحله گردآوری داده‌ها صورت پذیرفت که در ادامه این دومرحله به همراه روش گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تشریح می‌شود.
3-2. مرحله‌ی اول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویکرد این مرحله استقرایی است و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.
3-2-1. جامعه‌ی پژوهش
جامعه آماری مورد بررسی برای این مرحله دانشجویان غیر پزشکی عضو بنیاد ملی نخبگان استان مازندران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد بودند.
3-2-2. تحلیل محتوا
تحلیل محتوا را می‌توان به‌طور شهودی روشی در کندوکاو معنای نمادین پیام‌ها توصیف کرد. احتمالا اکثر تحلیل‌گران محتوا نیز چنین برداشتی دارند؛ چراکه دست کم از دو دلالت گمراه‌کننده عاری است: 1)پیام‌ها معنای واحدی ندارند که مستلزم کشف باشد. همواره می‌توان داده‌ها را خاصّه در جایی که ماهیّتاً نمادین هستند، از دیدگاه‌های مختلفی نگریست. 2)‌معنا لزوما برای همگان یکسان نیست و اجماع یا اشتراک ذهنی در مورد معنای پیام که تحلیل محتوا را فوق‌العاده ساده می‌سازد، فقط در مورد واضح‌ترین وجه پیام یا برای معدودی از مردم، که از دیدگاه فرهنگی و سیاسی اجتماعی یکسانی برخوردارند پیش می‌آید. قطعا ارتباطات جمعی، حوزه سنتی تحلیل محتوا است. محققان، عمدتا در پی خصوصیات ارتباط گیرنده، اثر مخاطبان، توجه عمومی، فضای اجتماعی-سیاسی، فرایندهای روابط ارزش‌ها، پیش‌داوری‌ها، تمایزات فرهنگی، محدودیت‌های نهادی و امثالهم هستند(کریپندورف، 1390: 26تا 31).
تحلیل محتوا در دو نوع کمّی و کیفی انجام می‌شود.
مهمترین شیوه های کمّی عبارتست از: تحلیل ارزشیابی، تحلیل احتمال وقوع. در تحلیل ارزشیابی هدف این است که با تحلیل کمی متن، بتوان به نوع گرایش و ارزش گذاری‌های تولید کننده متن پی برد و روش آن این است: شمارش واحدهای محتوایی، تعیین جهت با ارزش آن‌ها، و تعیین شدت با ارزشی. در تحلیل احتمال وقوع هدف سنجش کمی گرایش بیان شده در یک متن است. به عنوان مثال چند دفعه واژه یا عبارات خاصی به طور متقارن یا هم معنی به کار برده شده است و آیا این از نظر آماری معنا دار است.
در تحلیل محتوای کیفی ابتدا بیشتر به بررسی محتواها می‌پرداختند امروزه با وجود ابداع شیوه‌های کمّی، تحلیل‌های کیفی همچنان مورد استفاده است؛ مخصوصاً وقتی که با ادامه تحلیل کیفی طرحی دیگری با ماهیت کمّی جهت آزمون آن اجرا شود. سید امامی(1386: 461) رویکرد تفسیری در تحلیل محتوای کیفی را بارز می‌داند.
3-2-2-1. ویژگی‌های تحلیل محتوا
الف. عینی و عملی بودن: به این معنا که مباحث کیفی به گونه عینی تبدیل گردد تا اگر پژوهشگر دیگری همان متن را دوباره با روش قبلی تحلیل محتوا نمود، به نتایج محقق اولی دست یابد. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که معیارهای به کار رفته در تحلیل محتوا روشن باشد تا دیگران نیز با طبقه بندی و تجزیه و تحلیل متن به همان اندازه توفیق یابند.
ب. نظم بخشیدن به عملیات: تحلیل محتوا در صورتی کامل انجام می‌گیرد که محقق به وارسی همه محتویات مربوط به موضوع مبادرت ورزد و از انتخاب عناصر بر اساس سلایق شخصی خودداری نماید. نباید با پیشداوری و ذهنیت‌های نادرست، به تحلیل متن پرداخت، بلکه باید آنچه واقعاً در متن به کار رفته است، مورد تحلیل قرار گیرد(ساروخانی، 1382: 296تا 298).
3-2-2-2. کدگذاری در تحلیل محتوا
کدگذاری در تحلیل محتوا بر اساس مفاهیم و معانی مورد نظر و عملیاتی نمودن متغیرها صورت می‌گیرد. بنابراین، محقق به پالایش مفاهیم می‌پردازد و ارتباط موجود میان مفاهیم را به دست می‌آورد و از طریـق کدگـذاری یا طبقه بندی مفاهیـم مورد نظـر، به عملیاتی نمودن بررسی محتوا دست می‌یابد(بَبی، 1384: 653تا 659). در داده‌های متنی هدف آن، انتخاب متن یا بخشی از آن به عنوان یک مقوله‌ی مربوط به پرسش پژوهش است. این کدگذاری مورد بحث در اینجا مشابه با کدگذاری باز مورد بحث در کتاب فلیک(1387) است. فلیک(1387: 330) درباره کدگذاری باز می‌نویسد:«کدگذای باز قصد دارد تا داده‌ها و پدید‌ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این منظور ابتدا داده‌ها از هم مجزا می‌شوند. عبارت‌ها براساس واحدهای معنایی دسته بندی می‌شوند تا تعلیقات و مفاهیم(کدها) به آن‌ها ضمیمه شوند(1387: 330). … می‌توان کدگذاری باز را با درجات مختلفی از دقت و توجه به جزئیات انجام داد. می‌توان یک متن را جمله به جمله، خط به خط، پاراگراف به پاراگراف کدگذاری کرد و یا آن‌که یک کد را برای تمامی متن در نظر گرفت»(1387: 333). فلیک میزان دقت و توجه به کدگذاری را مدیون پرسش تحقیق و سبک شخصی تحلیل‌گر می‌داند(فلیک، 1387: 330).
به عبارت بهتر در این نوع کدگذاری «مفاهیم» درون مصاحبه‌ها و اسناد و مدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه‌بندی می‌شوند که به این کار مقوله پردازی گفته می‌شود. «مقولات» دارای قدرت مفهومی بالایی هستند زیرا می‌توانند مفاهیم را به دور محور خود جمع کنند. تعداد بسیاری کد دسته‌‌بندی شده از این مرحله بدست می‌آید.
3-2-3. مراحل انجام پژوهش
روش این پژوهش نیز بر اساس کدگذاری باز و با استفاده از مدل ارائه شده توسط پاندیت(1996) طراحی شده است. مدل پاندیت برای این پژوهش تعدیل شد و روش این پژوهش را نشان می‌دهد(شکل3-2).
خیر
بررسی کفایت نظری
طراحی ابزار گردآوری داده‌های میدانی
نمونه گیری نظری
تحلیل محتوای کیفی برای داده‌ها
پایان پژوهش
بله

شکل3-2: مدل پاندیت، تعدیل شده برای این طرح پژوهش
بر اساس شکل3-2، مراحل انجام این تحقیق به شرح زیر است:
3-2-3-1. انتخاب نمونه
نمونه گیری در این مرحله به روش نظری انجام شده است. نمونه‌گیری نظری توسط گلیسر و استراوس ابداع شد(فلیک، 1387: 138). نمونه گیری نظری عبارت است از: «فرایند گردآوری داده‌ها برای نظریه‌پردازی که از این طریق تحلیل‌گر بطور همزمان داده‌هایش را گردآوری، و کدگذاری و تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد چه داده‌هایی را در مرحله‌ی بعد گردآوری و آن‌ها را کجا پیدا کند، تا بدین وسیله نظریه‌اش را در حین شکل‌گیری تدوین کند»(گلیسر و استراوس، 1967 به نقل از فلیک، 1387: 138). به عبارتی تحلیل‌گر دایم در حال کدگذاری است تا به جایی برسد که دیگر مفاهیم جدیدی برای کدگذاری وجود ندارد.
براین اساس و به جهت انجام نمونه‌گیری نظری و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز ابتدا نام و شماره تماس عده‌ای دانشجو از بنیاد ملی نخبگان استان مازندران اخذ شد. ابتدا با ده نفر از این دانشجویان مصاحبه چهره به چهره صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار انجام شد. سپس با ده دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به دلیل نرسیدن به کفایت نظری برای بار سوم با شش دانشجوی دیگر مصاحبه و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آن‌جایی که باز هم داده‌ها به حد کفایت نظری نرسیده بودند با پنج دانشجوی دیگر مصاحبه شد. این بار داده‌ها حد کفایت نظری را اشباع کردند و مصاحبه‌ها متوقف شدند. درمجموع سی‌ویک مصاحبه صورت گرفت. صدای مصاحبه شوندگان ضبط شد.
3-2-3-2. گردآوری داده‌ها
برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های بدون ساختار بصورت چهره به چهره استفاده شد. واحد اندازه‌گیری هر داده فرد بوده است.
3-2-3-3. ساماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات

از آن‌جایی که این مرحله از پژوهش با هدف اکتشافی دنبال شد، مصاحبه‌ها بصورت باز و بدون ساختار جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. پتون(1990) بر عدم وجود سرفصل‌های از پیش تعیین شده برای انجام مصاحبه‌ها تأکید می‌کند تا خطاهای کلیشه‌ای به حداقل و گرد‌آوری اطلاعات صحیح حداکثر شود(وایلدن و دیگران، 2010). به همین دلیل سوالات از پیش تعیین نشده بودند. سوالاتی از قبیل: به چه شغلی تمایل دارید و آن چه ویژگی‌هایی دارد؛ سازمان مورد علاقه‌ی شما باید چگونه باشد؛ و… . مصاحبه‌ها بر روی کاغذ آورده شد و کدگذاری انجام شد.
3-2-3-4. مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها
3-2-3-4-1. انجام کدگذاری: کدگذاری(کدگذاری باز) انجام گرفت و براساس آن مفاهیم و مقوله‌ها شناسایی شدند.
3-2-3-4-2. جهت انجام طرح کمّی پژوهش، شاخصی با 46 گزاره متناسب با تمام مقوله‌های شناسایی شده تهیه شد.
3-2-3-5. بررسی کفایت نظری
همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد نمونه‌گیری به طریق نظری انجام گردید که مطابق آن نمونه‌گیری آن‌قدر ادامه می‌یابد تا مفهوم جدیدی، شناسایی نشود؛ بدین معنی که داده‌ها به حد کفایت نظری برسند.
3-2-4. روایی و پایایی
روایی و پایایی، دو مفهوم مهمی هستند که باید حین انجام پژوهش مورد توجه واقع شوند، زیرا عینیت و اعتبار پژوهش از این دو مفهوم نشئت می‌گیرند(سیلورمن،2004: 283).
3-2-4-1. روایی
با وجود این که معیار روایی ریشه در پارادایم اثبات گرایی و کمّی دارد محققان کیفی می‌توانند با تعریف مجدد این معیار بر مبنای هستی شناسی و روش شناسی تفسیری از آن در جهت ارتقاء باور پذیری و قابل دفاع بودن تحقیق خود بکار بگیرند(فقیهی و علیزاده، 1384).
دانایی‌فرد و دیگران(1388: 176) در باب روایی پژوهش‌های کیفی می‌نویسند: «در تحقیقات کیفی مطالعه با بررسی‌ای دارای روایی است که به‌طور واقعی موضوعی که ادعا می‌شود بررسی شده است را بررسی کند. … در تحقیقات کیفی توجه به روایی تفاسیر است یعنی آیا این نتیجه گیری پژوهش‌گر که براساس یافته‌های پژوهش، x عامل اصلی مسأله است یا خیر، و دارای روایی است یا خیر. براساس یافته‌های پژوهش مشارکت و درگیری افراد دیگر همکاران، مصاحبه‌شونده‌ها، قضاوت خبرگان و

]]>