پایان نامه تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری  کوچک و متوسّط استان گیلان

0 Comments

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

گروه مدیریّت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :مدیریّت بازرگانی گرایش: تحوّل

عنوان:

تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری

 کوچک و متوسّط استان گیلان

 

 

93-92

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-ضرورت  خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1- هدف اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-2-اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-چهار چوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6-فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-7-1-قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-2-قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-3-قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی………………………………………………………….. 9

1-9-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1-نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-9-2-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-9-4-روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 14

1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-روش های یادگیری استراتژیک………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)…………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-تاریخچه یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-3- یادگیری(تعریف)…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-4- یادگیری ودانش…………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-5- سطوح یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-1-6- یادگیری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-6-1-روش های یادگیری فردی………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-7-1- نقش مدیر درفراینداجرای کارگروهی مشارکتی……………………………………………………………….. 37

2-1-8- یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 40

2-1-8-1-1- مدل سنگه………………………………………………………………………………….. 40

2-1-8-1-2- مدل دیکسون……………………………………………………………………………… 41

2-1-8-1-3- مدل هابر……………………………………………………………………………………. 41

–1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن……………………………………………………………………….. 43

2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ……………………………………………………………………….. 43

2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی……………………………………………………………………… 44

2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران……………………………………………………………….. 44

2-1-9-1-8-دیدگاه  پرابست و باچل…………………………………………………………………. 44

2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-9- سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-10- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. 51

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2- تعهّدکارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-1- تعهّد (تعریف)……………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-2-انواع تعهّد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد………………………………………………………………………………………………………………… 58

2-2-4-ابعاد تعهّد……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-2-5-تعهّد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. 63

2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی…………………………………………………………………………………………… 63

2-2-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق………………………………………………………………………………….. 68

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

3-1-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-2-متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3-4-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-4-1- روش های نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 77

3-4-2- تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-5-روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 79

3-6- ابزارگردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-6-2- پایایی و روایی  ابزارپرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 81

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات………………………………………………………………………………………………….. 82

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1-توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1-1-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-1-2-تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-1-3-سن……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه……………………………………………………………………………………………………………… 88

4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری……………………………………………………………………………. 89

4-1-6- تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………. 90

4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد……………………………………………………………………………………………………… 91

4-1-8-دریافت جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-1-9- وضعیت توصیفی روش های یادگیری استراتژیک……………………………………………………………………. 93

4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته………………………………………………………………………………………. 94

4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش……………………………………………………………………………………… 95

4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی…………………………………………………………………… 96

4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ………………………………………………………………………………………….. 97

4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد…………………………………………………………………………………. 98

4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط……………………………………………………………………………………….. 99

4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک………………………………………………………………………………… 100

4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی…………………………………………………………………………………………. 101

4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر…………………………………………………………………………. 102

4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها……………………………………………………………………… 103

4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت…………………………………………………………………………… 104

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل………………………………………………………………………………………………………… 107

4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………………………. 108

4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………….. 109

4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 110

4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………. 111

4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………………… 112

4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………………………………………. 113

4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………………….. 114

4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم………………………………………………………………………………………………………… 115

4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………………….. 116

4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم………………………………………………………………………………………………… 117

4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم………………………………………………………………………………………………. 118

4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم……………………………………………………………………………………………….. 119

4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم……………………………………………………………………………………………… 120

4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم……………………………………………………………………………………………….. 121

4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم………………………………………………………………………………………………. 122

4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم………………………………………………………………………………………………… 123

4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم……………………………………………………………………………………………….. 124

4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم……………………………………………………………………………………………….. 125

4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم……………………………………………………………………………………….. 127

4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم……………………………………………………………………………………….. 128

4-2-23- آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 129

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 135

5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش…………………………………. 135

5-2- فرضیه فرعی اوّل…………………………………………………………………………………….. 136

5-3-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………… 137

5-4-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………… 138

5-5-فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………… 139

5-6- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………… 140

5-7-فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………. 141

5-8-فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………….. 142

5-9-فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………………………. 143

5-10-فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………. 144

5-11-فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………… 145

5-12-فرضیه فرعی یازدهم……………………………………………………………………………….. 146

5-13-فرضیه فرعی دوازدهم……………………………………………………………………………… 147

5-14-فرضیه فرعی سیزدهم………………………………………………………………………………. 148

5-15-فرضیه فرعی چهاردهم…………………………………………………………………………….. 149

5-16-فرضیه فرعی پانزدهم………………………………………………………………………………. 150

5-17-فرضیه فرعی شانزدهم……………………………………………………………………………… 151

5-18-فرضیه فرعی هفدهم………………………………………………………………………………… 152

5-19-فرضیه فرعی هجدهم………………………………………………………………………………. 153

5-20-فرضیه فرعی نوزدهم……………………………………………………………………………….. 154

5-21-فرضیه فرعی بیستم…………………………………………………………………………………. 155

5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم…………………………………………………………………………. 156

5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم………………………………………………………………………… 157

5-24-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. 158

5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها…………………………………………………………………….. 159

5-26- پیشنهادات آتی …………………………………………………………………………………….. 163

5-27- محدودیت پژوهش ……………………………………………………………………………….. 164

 

فهرست جداوّل

 

جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی………………………………………………………….. 26

جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرایند یادگیری………………………………………. 27

جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده…………………………………………………. 50

جدول 2-5-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………. 68

جدول 2-6-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………….. 70

جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه  در هر طبقه………………………………………………………………………….. 79

جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………… 82

جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………. 85

جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………… 86

جدول4-3- جدول فراوانی سن…………………………………………………………………………… 87

جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد…………………………………………………………….. 88

جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری…………………… 89

جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان………………………………………………………………. 90

جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد……………………………………………….. 91

جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه……………………………………………………………… 92

جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک………………………………………. 93

جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته………………………………………………………… 94

جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش………………………………………………………… 95

جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی………………………………………… 96

جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم……………………………………………………………. 97

جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد……………………………………………………. 98

جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط…………………………………………………………. 99

جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک……………………………………………………. 100

جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی………………………………………………………….. 101

جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر………………………………………………… 102

جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها……………………………………….. 103

جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت………………………………………………. 104

جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………….. 106

جدول4-22- جدول همبستگی روش های یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی………………. 107

جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

……………………………………………………………………………………………………………………. 108

جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

ارزش ها………………………………………………………………………………………………………… 109

جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

……………………………………………………………………………………………………………………. 110

جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر….. 111

جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت  و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها. 112

جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت  گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت………. 113

جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

بیش تر…………………………………………………………………………………………………………… 114

جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

وارزش ها………………………………………………………………………………………………………. 115

جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

عضویّت…………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر………………………….. 117

جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها…………………… 118

جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت………………………… 119

جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر…………………. 120

جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها………….. 121

جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت………………… 122

جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر…………………… 123

جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها……………….. 124

جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت……………………… 125

جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر…………………. 126

جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها………….. 127

جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت……………….. 128

جدول4-44-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 129

جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان…………… 129

جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان 

……………………………………………………………………………………………………………………. 130

جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 131

جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

……………………………………………………………………………………………………………………. 132

فهرست شکل ها

 

شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان……………. 4 

شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق………………………………………………………………………… 7

شکل 2-1- چرخه یادگیری………………………………………………………………………………. 24

شکل 2-2- فرایند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن…………………………………….. 25

شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده………………………………………… 29

شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب……………………………………………………………… 31

شکل 2-5- مدل یادگیری فردی………………………………………………………………………… 33

شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی …………………………………………………………………….. 42

شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن……………………………………………….. 43

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن …………………………………………………………. 59

شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی……………………………………………………………………… 62

شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی…………………………………………….. 65

شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی…………………………………………………………. 66

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت…………………………………………………………………….. 85

نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات………………………………………………………………… 86

نمودار 4-3- نمودار ستونی سن…………………………………………………………………………. 87

نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد……………………………………………………………. 88

نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری………………….. 89

نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان…………………………………………………………….. 90

نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد………………………………………………. 91

نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه…………………………………………………………….. 92

نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک………………………………….. 93

نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته……………………………………………………. 94

نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش…………………………………………………… 95

نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی…………………………………….. 96

نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم……………………………………………………….. 97

نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد……………………………………………….. 98

نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط…………………………………………………….. 99

نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک………………………………………………… 100

نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی……………………………………………………… 101

نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر…………………………………………. 102

نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها…………………………………… 103

نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت………………………………………….. 104

 


 

 

فصل اوّل

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها  تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.

 

1-1- بیان مسئله

عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرایندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطی را داشته باشند. بنابراین محقّق در تلاش است تا با پاسخ به سوال زیر به شرکت ها کمک نماید تا محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و همچنین با بهره مندی از توانایی های کارمندان متعهّد به موفّقیّت دست یابند. سوال محوری پژوهش به این صورت است:

تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان در شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان چگونه است؟

 

1-2- ضرورت خاص انجام تحقیق

شرکت­های کوچک و متوسّط امروزه در کارآفرینی، تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد شغل در جامعه حرف اوّل را می­زنند. این شرکت­ها به علّت جهانی شدن کسب و کار و فرو ریختن موانع رقابتی می­بایست از تمامی فرصت ها و عوامل جهت خلق دانش، کسب و تغییر دانش و ایجاد روحیه کارآفرینانه و افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان و افزایش تعهد آنها نسبت به حرفه و سازمان خود استفاده نمایند. مطالعات نشان داده که تأثیر مثبت روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان منافع غیر مادی و ناملموس زیادی را به بار می آورد. به طور مثال بالای در سال 2012 طبق مطالعاتی که در ترکیه انجام داد، اظهار داشت در سازمان هایی که ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبتی داشته است نسبت به سازمان های دیگر موفق تر هستند و به راحتی به حل مسائل پیچیده می پردازند و در نتیجه باعث ایجاد تفکّر خلّاق، روحیّه کارآفرینی، کسب مزیّت رقابتی ، توزیع دانش و پیروزی در برابر رقباء می شوند(بالای، 2012). همچین تسینگ در سال 2010 با بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در آمریکا به این نتیجه رسید که برای موفّقیّت در این شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی و بقاء شرکت، متغیر یادگیری سازمانی بر عواملی از جمله تعهّد سازمانی و اثربخشی آنها تأثیر بسیاری دارد (تسینگ، 2010). که تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است.

 

یادگیری سازمانی 

 

تعهّد سازما نی

 

 

 

 

 

                                               

اثر بخشی سازما نی

 

 

                                                                           

 

 

 

شکل 1-1 مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی (تسینگ، 2010، 8).

 

تمامی این مطالعات، نشان دهنده با اهمیّت بودن بررسی تأثیر متغیر روش های یادگیری استراتژیک و یادگیری بر تعهّد کارکنان در شرکت ها و سازمان­ها می­باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در شرکت های کوچک و متوسّط استان گیلان است. زیرا این شرکت ها هم نیازمند یادگیری سریع تر از رقباء می باشند.از طرفی به شدّت نیازمند کارکنان متعهّد جهت دستیابی سریع تر به موفّقیّت و اهداف خود هستند. در نتیجه پژوهش حاضر می تواند به شرکت های کوچک و متوسّط جهت ایجاد محیط مناسب برای آموزش، یادگیری، کسب و تسهیم دانش، ایجاد روحیّه کارآفرینانه، عملکرد مناسب و… کمک کند تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسب ارائه گردد و به اجرا درآید و توانایی شرکت ها نیز در پاسخ گویی به تغییرات افزایش یابد.

 

1-3-  اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی پژوهش

1- بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان.

2-بررسی میزان تأثیرگذاری و استفاده ابعاد مختلف یادگیری استراتژیک در شرکت های کوچک ومتوسّط استان گیلان.

 

 

1-3-2- اهداف کاربردی

1-کمک به شرکت ها در ایجاد محیطی مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های  یادگیری استراتژیک در شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات شدید محیط.

2-کمک به افزایش تعهد کارمندان از طریق اجرای روش های یادگیری استراتژیک به طور مؤثر و کارآمد در شرکت ها.

3-کمک به افزایش انگیزه کارآفرینانه برای افزایش مسئولیّت پذیری در افراد جهت افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان و حرفه خود.

4-کمک به ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری مستمر، گفتگو و پرسش، رفتار گروهی، ایجاد سیستمهایی در جهت کسب اطّلاعات، رهبریّت استراتژیک و ارتباط  با محیط.

5- کمک به ایجاد محیطی در جهت تعمّق بر دانش های جدید، بینش های جدید و مسئولیّت های جدید.

تعداد صفحه :211

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=156675]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com