پایان نامه تأثیر شایستگی ارتباطی بر انعطاف پذیری زنجیره تأمین

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)
موضوع
بررسی تأثیر شایستگی های ارتباطی بر انعطاف پذیری زنجیره تأمین در صنایع غذایی شهر کرمانشاه
 
بهمن93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسأله. 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش…. 8
1-5 اهداف مشخص پژوهش…. 8
1-5-1 هدف اصلی.. 8
1-5-2 اهداف فرعی.. 8
1-5-3 هدف کاربردی.. 9
1-6 فرضیه‏های پژوهش…. 9
1-6-1 فرضیه اصلی.. 9
1-6-2 فرضیات فرعی.. 9
1-7 مدل مفهومی پژوهش…. 10
1-8 تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی.. 11
1-8-1 تعاریف مفهومی.. 11
1-8-2 تعاریف عملیاتی.. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه. 15
2-2 مبانی نظری.. 16
2-2-1  ارتباطات… 16
2-2-2 قابلیت‌های ارتباطی.. 16
2-2-3 راه های کاهش هزینه ارتباطات… 17
2-2-4 مشارکت در زنجیره تأمین.. 17
2-2-4-1مشارکت اطلاعاتی.. 17
2-2-4-2 مشارکت در برنامه ریزی.. 18
2-2-4-3 مشارکت در جریان کار. 18
2-2-5  مشارکت سیستمهای اطلاعاتی در زنجیره تأمین.. 18
2-2-6 عوامل موثر در یکپارچگی زنجیره تامین.. 19
2-2-7 قابلیت‌های یکپارچگی در زنجیره تأمین.. 19
2-2-8 یکپارچگی اطلاعات… 20
2-2-9 رویکردهای چابک در زنجیره تأمین.. 20
2-2-10 چابکی زنجیره تأمین خطی.. 21
2-2-10-1 چابکی زنجیره تأمین تکراری.. 21
2-2-10-2 چابکی در زنجیره تأمین پنهان. 21
2-2-10-3 چابکی زنجیره تأمین کل.. 21
2-2-10-4 چابکی زنجیره تأمین مرحله­ ای.. 21
2-2-11 پایداری زنجیره تأمین.. 22
2-2-13 مؤلفه­ های مورد بررسی آگاروال جهت پایداری در زنجیره تأمین.. 24
2-2-15 ارزش مشتری در زنجیره تأمین.. 30
2-2-16 یکپارچه سازی زنجیره تأمین جهت افزایش ارزش مشتری.. 30
2-2-17  دسته‌بندی مشتریان بر اساس ارزش مشتری.. 33
2-2-18 دسته بندی مشتریان و ارزش مشتری.. 34
2-2-19 فرایند ارزش مشتری.. 36
2-2-20 اجزاء محاسبه ارزش مشتری.. 37
2-2-20-1 قابلیت پایه. 37
2-2-20-2  قابلیت رشد. 37
2-2-20-3  قابلیت شبکه‌ای.. 37
2-2-20-4  قابلیت یادگیری.. 38
2-2-21 اولویت بندی مشتری.. 38
2-2-21-1 هرم مشتری.. 38
2-2-21-2 ردیف پلاتینیومی.. 38
2-2-21-3 ردیف طلایی.. 38
2-2-21-4 ردیف آهنی.. 39
2-2-21-5 ردیف سربی.. 39
2-2-22 فرایند رتبه ­بندی و اولویتبندی مشتریان به­منظور شناسایی مشتریان کلیدی.. 40
2-3 پیشینه پژوهش…. 40
2-3-1 پیشینه پژوهش­های انجام شده در داخل کشور. 40
2-3-2 پیشینه پژوهش­های انجام شده در خارج کشور. 43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه. 50
3-2 روش پژوهش…. 50
3-3 جامعه آماری پژوهش…. 52
3-4 روش نمونه و حجم نمونه گیری .. 52
3-5 روش و ابزار پژوهش و روش جمع­آوری داده ­ها 53
3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 55
3-6-1) آزمون روایی.. 55
3-6-2) آزمون پایایی( قابلیت اعتماد) 55
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
4-1 مقدمه. 59
4-2 آمار توصیفی.. 59
4-2-1 جنسیت… 59
4-2-2 وضعیت تحصیلات… 60
4-2-3 وضعیت تأهل.. 61
4-2-5 توصیف متغیرهای تحقیق.. 62
4-3 آمار استنباطی.. 63
4-3-1 سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق.. 64
4-3-1-1 تفسیر وضعیت متغیر ارتباطات… 65
4-3-1-2 تفسیر وضعیت متغیر مشارکت… 65
4-3-1-3 تفسیر وضعیت متغیر یکپارچگی.. 65
4-3-1-4 تفسیر وضعیت متغیر چابکی زنجیره تأمین.. 66
4-3-1-5 تفسیر وضعیت متغیر پایداری زنجیره تأمین.. 66
4-3-1-6 تفسیر وضعیت متغیر ارزش مشتری در زنجیره تأمین.. 67
4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 67
4-4 مدل­یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه ­های پژوهش…. 69
4-5 مدل ساختاری پژوهش…. 70
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه. 81
5-2  نتیجه ­گیری.. 81
5-3 پیشنهادها 88
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل از پژوهش) 88
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 93
5-4 محدودیت­های پژوهش…. 93
منابع فارسی.. 95
منابع لاتین.. 98
پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….106
پیوست ب: خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………………….108
Abstract. II
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
جدول 2-1 خلاصه پیشینه انجام شده در داخل کشور. .
جدول 2-2 خلاصه پیشینه انجام شده در خارج کشور. .
جدول3-1) جدول متغیرهای پژوهش…. .
جدول(3-2) ارتباط سؤالات پرسشنامه با هر یک از متغیرهای پژوهش…. .
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه­ ها .
جدول 4-1 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت… .
جدول 4-2 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات… .
جدول 4-3 توصیف نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل.. .
جدول 4-5 توصیف متغیرهای تحقیق.. .
جدول 4-6 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف… .
جدول 4-7  آماره های توصیفی.. .
جدول 4-8 آزمون t. .
جدول 4-9 محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش…. .
جدول 4-10 نام گذاری کدهای مدل کلی پژوهش…. .
جدول 4-12 شاخص های برازش مدل کلی اصلاحی.. .
جدول 4-13 برآوردهای مدل کلی.. .
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                 شماره صفحه
نمودار1-1 مدل مفهومی پژوهش…. .
نمودار2-1 ارزیابی چابکی زنجیره تأمین، مأخذ: (کیم، 2011). .
نمودار2-2 فرم رتبه بندی و اولویت بندی شناسایی متغیرهای کلیدی برای شناسایی مشتریان بانک… .
نمودار 2-3 هرم مشتریان مأخذ: شفیعینیکآبادی، 1391. .
نمودار 4-1: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب جنسیت… .
نمودار 4-2: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات… .
نمودار 4-3: تفکیک گروه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل.. .
نمودار 4-1  مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد. .
نمودار 4-2 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد. .
نمودار 4-3  مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد. .
نمودار 4-4  مدل اصلاحی ساختاری تحقیق با ضرایب استاندارد. .
 
چکیده
قلب یک سیستم زنجیره تأمین چابک، شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت و مدیریت زنجیره تأمین می گردد. زنجیره تأمین تنها مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشی­ها و حتی خود مشتریان و اطلاعات مربوط به آن­ها را نیز در بر می­گیرد. درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه­سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ­سازی جریان مواد، اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره تأمین کامل بر عهده دارد. مدیریت زنجیره تامین چابک نه تنها به بررسی راه­های ترویج هزینه در سراسر کانال ها ی عرضه کالا وخدمات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری اطلاعاتی و عملیاتی صورت می گیرد نیز، غافل نباشد. با توجه به اهمیت مطالب فوق در این پژوهش به بررسی تأثیر شایستگی های ارتباطی بر انعطاف پذیری زنجیره تأمین در صنایع غذایی شهر کرمانشاه پرداختیم. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش جمع­آوری داده ­ها در رده توصیفی و پیمایشی طبقه ­بندی می­ شود. این پژوهش از نظر فرایند اجرای پژوهش کیفی و از نظر زمان انجام پژوهش به­صورت مقطعی انجام شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و با رویکرد استقرایی انجام شده است. همچنین این پژوهش در دسته­ پژوهش­های همبستگی قلمداد می­ شود. از لحاظ روش یک نوع پژوهش فرضیه آزمایی است که یکی از انواع تحقیقات میدانی می­باشد.  با بهره گرفتن از روش کوکران حجم نمونه 132 را براورد کردیم. یافته­ ها نشان داد که با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع کلیه­ متغیرها تأیید گردید. همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد. از هشت فرضیه­ فرعی پژوهش نیمی از فرضیه ­ها تأیید و نیمی از آن­ها رد شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با کنترل، برنامه ­ریزی و هدایت صنایع پخش و توزیع می­توان بر چالش­ها غلبه کرده و راهی بسوی مدیریت زنجیره تامین باز نمود. در راستای نتایج پژوهش پیشنهاد می­ شود هماهنگ­سازی جریان مواد، اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره تأمین کامل به­صورت مستمر صورت گیرد.
واژه­ های کلیدی: شایستگی­های ارتباطی، انعطاف­پذیری، زنجیره تأمین، صنایع غذایی شهر کرمانشاه.
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
1-1 مقدمه
مفهوم زنجیره تأمین در اواخر دهه 1980 پدید آمد و در دهه­ 1990 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت(آنجلیس[1]، 2006).  قبل از آن عبارت­هایی نظیر لجستیک و مدیریت عملکرد به جای مدیریت زنجیره تأمین استفاده می­شد. عملکرد زنجیره تأمین کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم که در تکمیل درخواست (سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل می­ شود(غلامیان و همکاران، 1387). زنجیره تأمین تنها مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشی­ها و حتی خود مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها را نیز در بر می­گیرد(گاستین، 2008). درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه­سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ­سازی جریان مواد، اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره تأمین کامل بر عهده دارد(آرشیندر، 2008) .مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از مجموعه رویکردهایی که به طور مؤثر در یکپارچه­سازی تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، انبارداران و توزیع کنندگان به منظور تولید و توزیع کالا به مقدار مورد نیاز و در محل صحیح و زمان صحیح به کار می­رود تا هزینه­ های سیستم را در راستای تأمین سطح خدمات مورد نیاز، مینیمم نماید(عظیمی و دهقان، 1386).  سیر تحولات و تغییرات پر شتاب خصوصأ فراوانی اطلاعات و همچنین تسهیم آن در عملکرد زنجیره تأمین، سازمان­ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر محیط نامطمئن خود به تحقیق در زمینه لجستیک و زنجیره تأمین بپردازند(اصغری زاده و امین، 1389). در این رویکرد تمامی مشکلات مهم هستند و برای حل آنها باید اقدام مؤثری به عمل آید. بر این اساس یکی از چالش­هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و عملکرد زنجیره تأمین در شرکت­ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین است (آگاروال و همکاران[2]، 2007). تنوع و تعداد بالای مباحث مطروحه در فلسفه مدیریت زنجیره تأمین، کار را برای انتخاب بهترین اقدامات اصلاحی جهت ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین پیچیده می­ کند. بنابراین با توجه به اینکه اولین گام در بازنگری و بهبود زنجیره تأمین، عارضه­یابی است، لذا شناسایی روش های عارضه­یابی و تحلیل وضعیت سیستم اطلاعات درون سازمانی زنجیره تأمین از جمله موارد مهمی است که افراد فعال در این زمینه باید با آن آشنا باشند(بارالو، 200). امروزه با توجه به نگرشهای مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرایند را می­توان در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار داد(آرشیندر، 2008). عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود مستمر آن توصیه می­گردد(رضایی، 1386). بسیاری از محققان بر این عقیده اند که بهبود مستمر در سازمان تنها با تکیه بر ارزیابی عملکرد می­باشد. ارزیابی  عملکرد به مثابه ابزاری است که شرکت برای خود فراهم می­سازد تا بدان وسیله بداند: آیا زنجیره تأمین آنها بهبود (ارتقاء) یافته یا تنزل پیدا کرده است. به عبارت دیگر زنجیره­های تأمین، سیال هستند و به طور پیوسته خود را با تغییرات موجود در عرضه و تقاضای  محصولاتی که با آنها سر و کار داریم، تنظیم می­ کنند(عمید و همکاران، 1386). برای دستیابی به عملکرد مورد انتظار از زنجیره­های تأمین نیاز است که عملکرد مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار گیرد  هفت اصل در طراحی، به­ کارگیری و در نهایت ارزیابی عملکرد نظام زنجیره تأمین به عنوان مبنای مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد که عبارتند از: تقسیم ­بندی مشتریان بر اساس خدمات مورد انتظار آنها و انتخاب زنجیره تأمین به گونه­ ای که در راستای ارائه محصولات و یا خدمات به مشتریان بخش­های مختلف، سود ده باشد(خواجوند، 1389). تنظیم شبکه لجستیک با در نظر داشتن نیازهای مشتریان و سود دهی شرکت. توجه به اطلاعات به دست آمده از بازار و تسهیم آنها با بهره گرفتن از پیش­بینی­های مستمر و برنامه ­ریزی تقاضا در طول زنجیره تأمین. ایجاد تغییرات در زنجیره تأمین به منظور نزدیک کردن محصولات و یا خدمات به نظرات مشتری. مدیریت راهبردی منابع عرضه به منظور کاهش هزینه مواد و خدمات متعلقه طراحی یک راهبرد فناوری اطلاعات که قادر به پشتیبانی سطوح مختلف تصمیم ­گیری بوده و بتواند نمایی شفاف از جریان محصولات، خدمات و اطلاعات ارائه نماید. انتخاب معیار جامع عملکرد برای سنجش میزان موفقیت در دستیابی کارآمد و مؤثر به نیازهای مصرف ­کننده نهایی(وایس، 1993).
1-2 بیان مسأله
در عصر اطلاعات، فناوری اطلاعات نقش اساسی در رشد و توسعه صنایع از جمله سیستم های تامین داشته وخواهد داشت. قلب یک سیستم زنجیره تأمین چابک، شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت و مدیریت زنجیره تأمین می گردد(آکاروال، 2007). درنتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه­تر داشته باشد، زمان و هزینه عملیات در سیستم تامین به حداقل رسیده وسوددهی یا مزیت رقابتی افزایش می­یابد. از طرف دیگر عدم سرعت عمل در پاسخ گویی نه تنها باعث افزایش زمان و هزینه ها می­گردد، بلکه باعث نارضایتی مشتریان، حمل ونقل اضافی، انبارداری و ذخیره­سازی بیش از حد که منجر به افزایش خواب سرمایه می­ شود نیز می گردد (آنگلس، 2009). به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن، امروزه به کار گیری سیستم­های فناوری اطلاعات یک امر مرسوم و در حال گسترش می­باشد(فابل، 2008). از جمله کاربردهای این سامانه در سیستم­های تأمین می توان به وارد نمودن سفارشات، پردازش سفارشات، کنترل انبار موجودی کالا اندازه ­گیری عملکرد، نظارت بر حمل ونقل، پرداخت­ها وذخیره سازی نیز اشاره نمود. شرکت های تولید کننده محصولات هوایی به فراخور ماموریت و اهداف اصلی که دنبال می­ کند، همیشه بامدیریت زنجیره تامین چابک درگیر بوده و انجام صحیح و منطقی آن را در موفقیت و یا شکست خود موثر می داند. در این راستا ، تامین در زمان مقرر مواد، قطعات، سامانه ها و خدمات نیز از مهمترین عوامل پشتیبانی از خط تولید و مونتاژ محصولات جاری بوده که می تواند تعهدات شرکت را ضمانت و محقق سازد(سلاتر، 2006). عدم تحقق این مهم موجب می گردد تا شرکت ها به دلیل عدم به موقع تحویل محصولات خود:
– رضایت مشتریان را کاهش و حتی موجب از دست دادن آنها گردد
– هزینه و قیمت تمام شده افزایش یاید و (حداقل حاشیه سود کاهش یابد).
– فناوری روز و مورد نیاز مشتری نیز دچار تغییرات گردد.
بدین منظور استفاده از راه های مختلف همراه با مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی با زمان و هزینه کم نیز می طلبد تا کلیه الزامات خط تولید و مونتاژ، در یک زنجیره و در کوتاه­ترین زمان انتظار، در اختیار قرار گیرد(لی، 2006). ضرورت این پروسه مهم و نتایج کار کارشناسی براین است که فناوری اطلاعات می تواند این نیازمندی ها ر ا محقق سازد، از این رو تحقیق حاضر با شناسائی عوامل موثر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین ، در صدد تحلیل و اولویت بندی این عوامل بوده تا بتواند سامانه را بهبود و تا حد ممکن کاربردی نماید.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
مدیریت زنجیره تامین چابک نه تنها به بررسی راه­های ترویج هزینه در سراسر کانال­های عرضه کالا وخدمات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری اطلاعاتی و عملیاتی صورت می­گیرد نیز، غافل نباشد(فابل، 2008). به عبارتی، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید وتوزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان، هماهنگ سازد  فناوری های پیشرفته چه از جنبه فرایندهای سازمانی و چه از جهت ارتباطات، کلید مدیریت زنجیره تامین امروزی هستند که با بهره گرفتن از این فناوری ها می­توان موجودی انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحویل داد(آنگلس، 2009). در این راستا به کار بردن خردمندانه فناوری برای انتقال هدایت شده اطلاعات به این معنی است که تولید کنندگان می توانند به حداقل ها اکتفا کرده و فقط به تعداد مورد نیاز تولید و روانه انبار کنند و مرتبا جای خالی محصولات تحویل شده به مشتری را پر نماید . تحویل سریع و مطمئن این فایده را نیز دارد که موجودی انبار در با صرفه­ترین حد خود حفظ شود(سلاتر، 2006). با گسترده شدن استفاده از فناوری­های پیشرفته، تبدیل شدن زنجیره تامین به شبکه تامین و با ورود بخش­های منابع و تهیه وتدارکات به اینترنت، لازم است شرکت­ها با مدیریت کارآمد اطلاعات را به کار برند. امروزه هیچ شرکتی نمی ­تواند از مدیریت زنجیره تامین چشم­پوشی کرده و انتظار بقا داشته باشد از اینرو، اندیشه زنجیره تامین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده در سراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش، دسترسی به بازارهای جهانی فقط در اختیار بزرگ­ترین و موفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری­های پیشرفته از جمله اینترنت، حتی کوچک­ترین شرکت ها نیز می توانند به بازارها و نمایشگاه های اینترنتی وارد شده و کالای خود را با بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند(فابل، 2008). با توجه به محیط رقابتی امروز مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان­ها شناخته شده است و می ­تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت­های سازمان داشته باشد . تحولات روز افزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب وکار، انتظارات متفاوت ومتغییر مشتریان و … از عوامل موثر بر تغییر در زنجیره تأمین شده است(آکاروال، 2007). در این محیط تجاری، نوآوری در محصولات و فرایندهای سازمانی به عنوان عاملی حساس و حیاتی در موفقیت شرکت ها مطرح است. یکی از زمینه های نوآوری که مورد توجه و تمرکز بیشتر بوده است، اتخاذ فن آوری اطلاعات است. فن­آوری های اطلاعاتی جدید، این قابلیت را دارند که بر ساختار سازمانی، استراتژی شرکت، مبادله مکاتبات و ارتباطات، روش­های عملیاتی، روابط خریدار-عرضه کننده و قدرت چانه­زنی تاثیر گذارد، همچنین این امکان را دارد که بهره­وری، انعطاف­پذیری و رقابت­پذیری سازمان را افزایش دهد(لی، 2006).
1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش
با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده این پژوهش از نوآوری برخوردار است. نوآوری را می­توان در متغیرهای اصلی مدل مفهومی آندرس و مارکوس کارل (یکپارچگی، مشارکت، ارتباطات و همچنین تأثیر متغیرهای چابکی و پایداری زنجیره تأمین بر روی افزایش ارزش مشتری در زنجیره تأمین صنعت غذایی شهر کرمانشاه) شناسایی کرد.
[1] Angelis
[2]Agarwal et al

تعداد صفحه:125

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=158789]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com