پایان نامه تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت

0 Comments

[add_to_cart id=615866]

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه ومبانی حقوق

عنوان:

تاملی فقهی در برون رفت تحدید جمعیت

تابستان94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                                                              

  فهرست مطالب… أ‌

چکیده 10

فصل اول: 11

کلیات تحقیق.. 11

مقدمه: 12

بیان مسئله. 13

سؤالات تحقیق: 15

فرضیات تحقیق: 15

اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق: 15

پیشینۀ تحقیق: 15

همچنین از مقالات زیر: 16

ساختار تحقیق.. 17

این تحقیق شامل چهار فصل است: 17

تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 18

فصل دوم: 20

تاریخچه و احکام فقهی کنترل جمعیت… 20

2-1 تاریخچه کنترل جمعیت در ایران: 21

بخش اول: 25

2-2 مبانی تنظیم خانواده 25

2-2-1 تعریف جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 25

2-2-2 نظریات جمعیت شناسی.. 26

الف. موافقان افزایش جمعیت… 26

ب. مخالفین افزایش جمعیت… 27

ج. جمعیت ثابت… 28

د. جمعیت متناسب… 29

2-2-3 حکم ثانوی در مساله تنظیم خانواده 30

وظیفه حکومت اسلامی در مسأله تنظیم خانواده 33

2-3 بررسی فقهی ادله مخالفان کنترل جمعیت… 33

2-3-1 بررسی روایات مخالفان کنترل جمعیت… 34

بخش سوم: بررسی ادله فقهی مخالفان کنترل جمعیت از منظر آیات قرآن. 36

بخش چهارم: بررسی ادله فقهی طرفداران کاهش جمعیت… 44

2-4 ادله طرفداران کاهش جمعیت… 44

2-4-1روایات موافقان کنترل جمعیت… 47

نتیجه گیری: 48

تأملی درسیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پدیده های آن. 50

پیش در آمد. 50

مفهوم شناسی بحث… 53

پیشینه بحث… 54

کنترل جمعیت؛سیاستی استعماری.. 56

جمعیت؛ توسعه یا فقر. 58

پیامد های کاهش جمعیت… 60

1- عدم رشد و توسعه اقتصادی.. 60

2- پیری و بینشاطی جمعیت… 60

3- آسیبهای اخلاقی و تربیتی.. 61

4- انقطاع نسل بشر. 62

پیامدهای افزایش جمعیت… 63

1- فقر و مصرف زدگی.. 63

2- افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی.. 64

3- مهاجرت،شهرنشینی و کمبود مسکن.. 64

4- پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیستمحیطی و سوء تغذیه. 65

فصل سوم: 66

1-4-3- تجزیه و تحلیل نظریات موافقان و مخالفان کنترل جمعیت… 66

2-4-3- ضرورت توجه به اصالت مکتب… 67

3-4-3- جایگاه فرزندآوری در آموزه های اسلامی.. 68

4-4-3- دسته بندی روایات… 68

5-4-3- بررسی حدیث… 70

6-4-3- شرایط کثرت فرزند. 71

7-4-3- مدت جلوگیری از بارداری.. 76

8-4-3- جمعیت،عامل اقتدار. 78

9-4-3- راهکارهایی برای افزایش جمعیت… 78

10-4-3- نقد شعار «فرزند کمتر،زندگی بهتر» 80

11-4-3- رویکرد فقهی به شیوه های پیشگیری از بارداری ادله و جواز عزل. 81

12-4-3- احکام تولید مثل.. 83

13-4-3- حکم راه های جلوگیری از بارداری.. 84

14-4-3- حکم جلوگیری از بارداری و حکم لمس و نظر. 88

15-4-3- بستن لوله برای جلوگیری از  بارداری با وجود داشتن یک یا دو فرزند. 92

16-4-3- نظر آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با جمعیت: 93

17-4-3- گزیدهای از سخنان آیتالله جعفر سبحانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 95

18-4-3- گزیده ای از سخنان آیتالله نوری همدانی پیرامون کاهش جمعیت کشور. 97

19-4-3- دیدگاه علمای اسلامی پیش از انقلاب اسلامی.. 98

← محمدتقی جعفری، در حدود سال ۱۳۳۴ش… 98

← شهید محمدباقر صدر. 98

←سید موسی صدر. 99

20-4-3- مجله مکتب اسلام. 100

← شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد 100

← شهید مطهری.. 101

← نوری همدانی.. 102

← علی حجتی کرمانی.. 102

← مجله مکتب اسلام. 103

← شهید بهشتی.. 103

← احمد بهشتی.. 103

← جمع‌بندی دیدگاه‌ها 104

دیدگاه علمای اسلامی پس از انقلاب اسلامی.. 105

← دهه اول بعد از انقلاب اسلامی.. 105

← جعفر سبحانی.. 107

← عبدالکریم بیآزار شیرازی.. 107

← مجله حوزه 108

21-4-3- دهه دوم پس از انقلاب… 108

← مکارم شیرازی.. 110

← محمد یزدی.. 110

← سید محسن خرازی.. 111

22-4-3- دیدگاه‌های فقیهان اهل سنت… 111

← محمدسعید رمضان البوطی.. 112

← شیخ محمدامین.. 112

← محمد سید طنطاوی.. 113

← شیخ محمود شلتوت… 113

← خالد محمد خالد. 113

23-4-3- نظریه کنفرانس اسلامی (رباط) 114

24-4-3- بررسی مبانی اختلاف آراء در جلو گیری از زاد و ولد. 114

← شهید مطهری.. 115

← گفته امام خمینی.. 117

فصل چهارم: 120

نتیجه گیری و پیشنهادات… 120

چکیده

کنترل بی­رویه جمعیت در ایران اسلامی در چند دهه اخیر که به­حدی رسیده است که صاحب­نظران و دل­سوزان اسلام و انقلاب اسلامی احساس خطر می­ کنند تا جایی علمای دین، مراجع تقلید و مقامات عالی نظام و فقهای امامیه، بر جلوگیری از کنترل جمعیت تأکید می­ کنند و از جمله مقام معظم رهبری در سخنانی جدی علاوه بر تأکید مجدد براین امر و کوتاهی مسئولین وظیفه اقشار تأثیرگذار و به­ویژه روحانیت دانست که در ترویج و تبلیغ افزایش جمعیت کوشش نمایند.

هدف ما در این نوشتار صرف نظر از دیدگاه ­های موافق یا مخالف بررسی مبانی نظری و فقهی این دیدگاه ­ها از منظر منابع دین اسلام یعنی قرآن، سنت و عقل بوده است. درصدد آن برآمدیم تا دیدگاه ­هایمتفکران مسلمان را بررسی کنیم و حقیقت امر در خصوص کنترل جمعیت را از درون منابع ناب دین اسلام کشف کنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن  و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می­کنیم.

دسته­ای از آیات و روایات که مشوق کنترل جمعیت و کم بودن زاد و ولد هستند و دسته­ای که به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با کنترل جمعیت مخالف هستند.

سعی کردیم که در نوشتار پیش رو با رویکردی فقهی به مسئله و با نگاهی منطقی و واقع­بینانه تا حد امکان به جمع­بندی ادلّه و نتیجه ­گیری بی­طرفانه بپردازیم و این دو رویکرد دینی را به آشتی رسانده به جمع این دو گروه از آیات و روایات نظریه اسلام را کشف کنیم.

واژگان کلیدی: فقه امامیه، جمعیت، کنترل جمعیت؛ افزایش جمعیت، فرزندآوری، سقط جنین ، خانواده.

فصل اول:

کلیات تحقیق

 مقدمه:

واقعیت این است که بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته ولی این امر همواره با مخالفت فقهای شیعه روبرو شده است. لذا بعد از انقلاب هم مقامات عالی نظام در مخالفت با رژیم گذشته، هم­چنان بر افزایش جمعیت تأکید می­کردند. اما هنگامی که در اواخر دهۀ شصت، کارشناسان نسبت به انفجار جمعیت هشدار دادند، سیاست­گذاران و فقها نیز نسبت به کنترل جمعیت واکنش نشان داده و سیاست کاهش و کنترل را در پیش گرفتند و این سیاست قریب به سه دهه منجر به محدودیت و کنترل جمعیت در ایران شد و اگر این سیاست هم­چنان ادامه پیدا کند، در آینده­ای نه­چندان دور کشور ما نیز دچار کاهش و پیری جمعیت و در نتیجه منجر به رکود و عدم پویایی و عدم اقتدار ملی خواهد شد.

رهبر انقلاب در سیاست­های جمعیتی که در سال­های اخیرابلاغ کردند، مواردی را مطرح نموده که کشور از این چالش جمعیتی خارج شود و پویندگی و بالندگی جمعیت را مدنظر قرار دادند واقعیت این است که سیاست­هایی که در سه دهۀ اخیر در پیش گرفتیم، باعث این اتفاق شد و کنترل جمعیت روند خطرناکی پیدا کرد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده­ایم.

فرهنگ کم­فرزندی و تک­فرزندی، آفت کنترل جمعیت است و اما این­که چه کارهایی باید بکنیم که جوانانمان را به این راه ترغیب کنیم. جوانان ما با وجود تحصیلات، کار ندارند و همین مشکلات باعث می­ شود که به ازدواج فکر نکنند. مسائل اقتصادی دسته به دست هم می­دهد که جمعیت رو به کاهش رود. همۀ دنیا روی مسئلۀ جمعیت حساس هستند و یک کشور در دنیا با کثرث جمعیت آن دیده می­ شود. باید تلاش کنیم تا موضوع افزایش جمعیت تبدیل به فرهنگ شود و تلاش شود که شیوۀ نادرست تک­­فرزندی به فرهنگی تبدیل شود که هر خانواده با توجه به مقدورات و شرایطش، صاحب فرزند شود و فقط به تک­فرزندی فکر نکند. این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است که تحدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.

ما در گذشته تفکر دینی داشتیم که پدر و مادرهایمان معتقد بودند خدا روزی­رسان است و خدا روزی بنده­اش را می­دهد. در دهه­های چهل و پنجاه، مردم ما دغدغۀ فعلی را نداشتند و هر خانواده هفت هشت فرزند داشت. هر چه به­سمت ماشینی­شدن پیش رفتیم جمعیت خانواده­ها کم­تر و کم­تر شد. به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی خانواده­ها کم­تر به فکر فرزند بیشتر داشتن می­افتند و جنبه­ های اقتصادی پررنگ شده و جنبه­ های اعتقادی در مورد روزی­رسانی خداوند کم­رنگ­تر شده است.

باید برای رسیدگی به وضعیت جمعیت، همه با هم آستین بالا زنیم چون این مسئله هم امنیت جامعه را تضمین می­ کند و هم بحث اقتدار. مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود مسئلۀ فرزندآوری را، امری جدی شمرده­اند و آن را از مجاهدت­ها و وظایف خطیر زنان جامعه دانسته ­اند و بارهای روی این مسئلۀ حیاتی و بحث افزایش جمعیت تأکید کرده ­اند. بنابراین اگر نگاه ما به مسئلۀ جمعیت جدی نباشد مطمئناً در دو دهۀ آینده کشور ما هم مانند اروپایی­ها باید برای تولید نسل به مهاجرپذیری روی بیاورد و به سونامی پیری نسل دچار خواهد شد که این هم مشکلات خاص خود را دارا می­باشد.

بنابراین با توجه به هشدارهای رهبر عظیم­الشأن انقلاب، به­منظور جلوگیری از پیری جمعیت و کاهش نیروی انسانی جوان، خلاق و پویا باید تمهیداتی اندیشید تا برنامۀ تنظیم خانواده را اصلاح کرد.

موضوع بحث در این پایان نامه نظر اسلام و فقهای امامیه در خصوص کنترل جمعیت می­باشد، با فرض بر این­که فرزندآوری یک ثروت روحی و روانی برای پدر و مادر و جامعه می­باشد.

بیان مسئله

ما در این تحقیق برانیم که زمینه ­های فقهی فرزندآوری در اسلام را بررسی کنیم. فرهنگ کم­فرزندی یا تک­فرزندی باید تغییر کند وتبدیل به فرهنگی شود که هر خانواده با توجه به شرایط اقتصادی ورفاهی که دارد فقط به تک­فرزندی فکر نکند این هدف نیازمند فرهنگ­سازی وسیعی است، که تهدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.

برخی کوشیده­اندبه نام ادله برون­دینی یا درون­دینی، به ضرورت كنترل جمعیت در همه‌ شرایط حكم نمایند؛  این در حالی است که منابع دینی، اعم از منابع دین مسیحیت، یهودیت و اسلام انسان­ها را به ازدیاد نسل و كثرت جمعیت تشویق می‌كنند.

در این نوشتار درصدد آن هستیم تا دیدگاه متفكران مسلمان را بررسی كرده و حقیقت امر در خصوص كنترل یا عدم كنترل جمعیت را از درون منابع دین اسلام كشف كنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می‌كنیم. دسته‌ای از آیات و روایات كه مشوّق كنترل جمعیّت و كم بودن زاد و ولد هستند و دسته‌ای دیگر كه به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با كنترل جمعیّت مخالف هستند. در ادامه این نوشتار با جمع این دو گروه از آیات و روایات و دیدگاه فقهای شیعه دراین خصوص را بررسی خواهیم كرد.

سؤالات تحقیق:

  • مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت در اسلام چیست؟
  • مبانی نظری و فقهی افزایش جمعیت در اسلام چیست؟
  • جایگاه فرزندآوری در اسلام و فقه امامیه کجاست؟

فرضیات تحقیق:

  • مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت، در فقهای شیعه برداشت عده­ای از فقها از پاره­ای از آیات و استناد به بعضی روایات می­باشد.
  • فقهای شیعه در زمینه افزایش جمعیت همواره نظر مساعد داشته اند و این برداشت مبتنی به پاره­ای از آیات و روایت­هایی از پیامبر و ائمۀ معصومین می­باشد.
  • یکی از اهداف افزایش جمعیت در دیدگاه فقها و متفکران اسلامی و شیعی، بزرگ شدن امت اسلامی بوده؛ که در حال حاضر از آن به رابطه ازدیاد جمعیت و اقتدار ملی یاد می­ کنند. افزایش جمعیت همراه با کیفیت و پرورش فرزندانی پاک و صالح مایۀ افتخار، بالندگی و پویایی جامعۀ اسلامی می­باشد.

اهداف و ضرورت­های انجام تحقیق:

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی این موضوع است که در فقه شیعه در خصوص افزایش جمعیت چه مطالب و توصیه­هایی شده، به عبارت دیگر دیدگاه فقها در این بحث چه بوده است و جایگاه فرزند و فرزندآوری در اسلام و فقه شیعه چه جایگاهی است و کلیۀ ادلۀ دینی و فقهی و موافقان کنترل جمعیت در این پایان نامه مورد بررسی و تحقیق قرار می­گیرد.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com