دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تجزیه واریانس، فنیل آلانین

در بررسی جدول 4-7 بر روی اثر متقابل رقم و هورمون بیشترین غلظت کلروفیل b گلبرگ درونی در تیمار (نرگس جانکوئیلا* هورمون0) با میانگین 32/0 میکروگرم در گرم مشاهده شد.
4-2-22 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ بیرونی [do_widget id=kl-erq-2]
با توجه به نتایج جدول 4-3 تجزیه واریانس در این آزمایش مشاهده می شود که اثر هورمون بر غلظت کلروفیلa گلبرگ بیرونی و کاروتنوئید گلبرگ بیرونی در سطح احتمال 1 درصد و بر غلظت کلروفیل کل گلبرگ بیرونی در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بوده است، همچنین در اثرات متقابل، اثر هورمون*کود بر غلظت کلروفیل b گلبرگ بیرونی در سطح احتمال 5 درصد اثر معنیداری را داشته است.
طبق نتایج جدول 4-6 مقایسه میانگینها نشان میدهد بیشترین غلظت کلروفیل a گلبرگ بیرونی، کلروفیل کل گلبرگ بیرونی و کاروتنوئید گلبرگ بیرونی در تیمار هورمونی 1000 پیپیام به ترتیب با میانگین12/0، 26/0 و 05/2 میکروگرم در گرم بوده است.
با توجه به جدول 4-9 مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد بیشترین غلظت کلروفیل b گلبرگ بیرونی در تیمار (هورمون 500 *نانو پتاس 5/1 در هزار) با میانگین 58/13 میکروگرم در گرم می باشد.
4-2-23 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز
طبق جدول 4-12 حاصل از نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد اثر رقم بر آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر هورمون و کود در سطح احتمال 5 درصد بر غلظت این آنزیم معنیدار شده است، هیچکدام از اثرات متقابل بین تیمارها بر این صفت معنیدار نشده است.
به طوری که در جدول 4- 13 مقایسه میانگین دیده میشود بیشترین غلظت این آنزیم در نرگس جانکوئیلا با میانگین 66/ 3میکروگرم در گرم مشاهده شد و نرگس تازتا در سطح بعدی قرار گرفت وکمترین میزان غلظت نیز در تیمار هورمون0(شاهد) با میانگین65/1 میکروگرم در گرم می باشد ، همچنین مقایسه میانگینها نشان داد در بین تیمارهای هورمونی بیشترین میانگین مربوط به تیمار هورمون 750 با میانگین 69/3 میکروگرم در گرم بوده است. در بین تیمارهای کودی پتاس بالاترین غلظت این آنزیم در تیمار کودی نانوپتاس 5/2 در هزار با میانگین 69/3 میکرو گرم در گرم و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد.
4-2-24 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر تعداد گلچه گل
طبق نتایج جدول 4-12 تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان می دهد که اثر هورمون و کود در گل نرگس بر تعداد گلچه این گیاه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شده است
با توجه به جدول 4-13 مقایسه میانگینها نشان می دهد که بیشترین تعداد گلچه این گیاه در بین تیمارهای هورمونی مربوط به تیمار هورمونی1000 پیپیام با میانگین 88/7 عدد و کمترین تعداد در تیمار هورمونی شاهد با میانگین 22/5 تعداد به دست آمده است و در بین تیمارهای مختلف کود نانوپتاس بیشترین تعداد گلچه مربوط به تیمار کودی 5/2 در هزار با میانگین 7/7 عدد بوده و تیمارهای 5/1 و شاهد در سطوح بعدی قرار داشتند.
4-2-25- اثر هورمون و کود نانو پتاس بر میزان ترپنوئید گلبرگ
با توجه به نتایج حاصله جداول پیوستی 1 تا 13 و مقایسه آن با محتوای ترکیبات ترپنوئیدی در نمونه شاهد میتوان نتیجه گرفت که استفاده از کودهای نانو پتاس در غلظتهای مورد آزمایش (5/1 در هزار و 5/2 در هزار) سبب کاهش محصول ترپنوئیدی تولیدی توسط گیاه نرگس می گردد (نمودار9-4، 10-4).
بررسی اثر متقابل کود در غلظت های 750 و 1000 پیپیام هورمون در گیاه تازتا نشان می دهد که حضور هورمون در غلظت های 750 پی پی ام نسبت به 1000 پیپیام یک اثر تحریک کننده بر روی ساخت فاکتورهای ترپنی در گیاه دارد(هر چند مقایسه با گیاه شاهد اثر هورمون نیز یک اثر کاهنده است) با توجه به اینکه حضور کودهای پتاس عاملی جهت کاهش محتوای ترکیبات ترپنوئیدی بودهاند. میزان افزایش ترکیبات ترپنوئیدی در 750 پی پی ام و کود 5/2 نسبت به حالتی که هورمون به تنهایی استفاده گردیده است کمتر میباشد. نتایج حاصل از بررسی اثر هورمون حاکی از آن بود که با افزایش غلظت هورمون یک اثرکاهش یابنده درمیزان محتوای ترکیبات ترپنوئیدی(بیومارکرهای موردنظر) مشاهده میگردد(نمودار4-11). در گیاه جانکوئیلا افزایش مجدد در محتوای ترکیبات ترپنوئیدی در غلظت های 1000 پی پی ام نسبت به 500 و 750 پی پی ام مشهود است (البته این اثر نسبت به گیاه شاهد یک اثر کاهش یافته می باشد) که
می توان آن را ناشی از اثرات متقابل بر روی آنزیم در گیاه دانست (نمودار12-4)

نمودار4-9: تاثیر کود نانوپتاس بر میزان ترپنوئید در رقم نرگس جانکوئیلا

نمودار4-10: تاثیر کود نانوپتاس بر میزان ترپنوئید در رقم نرگس تازتا

نمودار 4-11 : تاثیر هورمون بنزل آدنین بر میزان ترپنوئید در رقم نرگس تازتا

]]>