دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تجزیه واریانس، مقایسه

نمودار4-5: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان جذب مواد رقم تازتا

نمودار4-6: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان جذب مواد رقم جانکوئیلا [do_widget id=kl-erq-2]
4-2-13 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل a برگ
بر طبق نتایج جدول 4-2 حاصل از تجزیه واریانس دادههای حاصل از این آزمایش شاهد می باشیم که اثر رقم، رقم*هورمون و هورمون*کود بر غلظت کلروفیل a در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنیداری بوده است، اثر هورمون بر این رنگیزه در سطح احتمال 5 درصد دارای اختلاف معنیداری
می باشد.
در جدول 4-5 مقایسه میانگین مشاهده میشود که در بین ارقام مورد استفاده اختلاف معنیداری وجود داشته به طوری که بیشترین غلظت این رنگیزه در رقم جانکوئیلا با میانگین 78/16 میکروگرم در گرم مشاهده شد. در بین تیمارهای هورمونی بیشترین غلظت این رنگیزه مربوط به تیمار هورمون 750 با میانگین 06/10میکروگرم در گرم می باشد.
با توجه به جدول 4-7 در اثر متقابل رقم و هورمون بیشترین غلظت کلروفیل a مربوط به تیمار (نرگس جانکوئیلا* 750) با میانگین 05/19میکروگرم در گرم می باشد.
در جدول 4-9 نیز اثر متقابل هورمون و کود بیشترین غلظت کلروفیل a در تیمار (هورمون 750 *نانو پتاس 5/2 در هزار) با میانگین 48/11میکروگرم در گرم مشاهده گردید.
4-2-14 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل b برگ
نتایج تجزیه واریانس جدول 4-2 نشان می دهد اثر رقم و رقم*هورمون در سطح احتمال 1 درصد و اثر هورمون در سطح احتمال 5 درصد بر این رنگیزه اثر معنی داری را داشته است.
با توجه به جدول 4-5 مقایسه میانگین مشاهده میشود که در بین ارقام استفاده شده بیشترین غلظت کلروفیل b مربوط به رقم جانکوئیلا و تیمار هورمون 500 پی پی ام به ترتیب با میانگین 25/18 و 20/12میکروگرم در گرم بوده است، همچنین کمترین میزان رنگیزه مربوط به نرگس رقم جانکوئیلا با میانگین001/2 میکروگرم در گرم می باشد.
با توجه به جدول 4-7 در بررسی اثر متقابل رقم و هورمون بالاترین غلظت این رنگیزه در تیمار (جانکوئیلا * هورمون 500) با میانگین 89/22 میکروگرم در گرم مشاهده شده است.
4-2-15 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت کلروفیل کل برگ
نتایج تجزیه واریانس حاصل از جدول 4-2 نشان می دهد از بین تیمارهای آزمایشی فقط تیمار هورمون و اثر متقابل رقم*هورمون در سطح احتمال 1 درصد بر غلظت رنگیزه کلروفیل کل معنیدار می باشد.
در جدول جدول 4-5 مقایسه میانگین مشاهده میشود که بیشترین غلظت کلروفیل کل در تیمار هورمونی 1000 با میانگین 21/0میکروگرم در گرم وجود داشته است و تیمارهای 750، 500 و صفر به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفتند در اثر متقابل رقم و هورمون بیشترین میانگین در دو تیمار (تازتا*هورمون 1000) و (جانکوئیلا* 1000) با میانگین 21/0 میکروگرم در گرم می باشد که هر دو این تیمارها در یک سطح آزمایشی قرار گرفته اند.
4-2-16 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت آنتوسیانین برگ
نتایج تجزیه واریانس جدول 4-2 نشان می دهد اثر رقم و اثر سه جانبه (رقم*هورمون*کود) بر غلظت آنتوسیانین در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل هورمون*کود در سطح احتمال 5 درصد بر این صفت معنی دار بوده است.
درجدول 4-5 مقایسه میانگین مشاهده می شود که بیشترین غلظت آنتوسیانین در رقم جانکوئیلا با میانگین 59/0 میکروگرم در گرم مشاهده شد و رقم تازتا با میانگین 41/0میکرو گرم در گرم در کمترین میزان قرار گرفت.
دربررسی مقایسه میانگین اثر متقابل هورمون*کود بیشترین غلظت آنتوسیانین در تیمار (هورمون 750 * نانو پتاس 5/2 در هزار) با میانگین 6/0میکروگرم در گرم مشاهده شد.
با توجه به جداول 4-11 و 4-10 در بررسی اثرات سه جانبه رقم*هورمون*کود بیشترین میانگین در تیمار (جانکوئیلا *هورمون 1000*کود 1.5) با میانگین 81/0 میکروگرم در گرم و در رقم تازتا بیشترین میانگین اثرات سه جانبه در تیمار (تازتا*هورمون 1000*کود 0) با میانگین 63/0 میکروگرم در گرم مشاهده گردید(نمودار 7-4، 8-4).

]]>