دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تجزیه واریانس، مقایسه

نمودار4-7: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان آنتوسیانین رقم تازتا

نمودار4-8: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان آنتوسیانین رقم جانکوئیلا [do_widget id=kl-erq-2]
4-2-17 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر غلظت فلاونوئید
بر اساس نتایج جدول 4-2 تجزیه واریانس نشان میدهد که اثر رقم و اثر سه جانبه رقم* هورمون *کود بر غلظت فلاونوئید در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می باشد.
بر طبق نتایج مقایسه میانگین جدول 4-5 در بین دو رقم مورد استفاده نشان داد بیشترین غلظت فلاونوئید در رقم تازتا با میانگین 52/1 میکروگرم در گرم میباشد و رقم جانکوئیلا با میانگین 3/1میکروگرم در گرم در سطح پایین تری نسبت به سایر تیمارها قرار گرفت.
با توجه به جداول 4-10 و 4-11 مقایسه میانگین ها به ترتیب در اثر سه جانبه رقم*هورمون و کود بیشترین غلظت فلاونوئید در تیمار (تازتا*هورمون 1000*کود 2.5) با میانگین 59/1میکروگرم در گرم مشاهده شد و در رقم جانکوئیلا بیشترین میانگین در تیمار (جانکوئیلا*هورمون 1000*کود 1.5) و (جانکوئیلا*هورمون 750*کود 0) هر دو با میانگین 36/1میکروگرم در گرم بالاترین غلظت فلاونوئید را شاهد بودیم.
4-2-18 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر سطح برگ
نتایج حاصل از جدول 4-2 تجزیه واریانس دادههای این آزمایش نشان می دهد که اثر رقم و کود بر سطح برگ در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد و اثر متقابل این دو تیمار در سطح احتمال 5 درصد بر این صفت معنیدار بوده است.
بر طبق نتایج مقایسه میانگین جدول 4-5 در بین دو رقم مورد استفاده نشان می دهد بیشترین سطح برگ در رقم تازتا با میانگین 74/402 (میلیمتر مربع) بوده و رقم جانکوئیلا با میانگین 47/247 (میلیمتر مربع) در سطح پایینتری نسبت به این رقم قرار گرفت، در بین تیمارهای کودی بیشترین سطح برگ مربوط به تیمار 5/1 در هزار با میانگین 01/366 ( میلیمتر مربع) می باشد.
با توجه به جدول 4-8 در بررسی اثرات متقابل این دو تیمار بیشترین سطح برگ در تیمار (نرگس تازتا*نانو پتاس 5/1 در هزار) با میانگین 03/474 (میلیمتر مربع) مشاهده شد.
4-2-19 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر نشت یونی (EC) در گلبرگ
طبق نتایج جدول 4-2 تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش نشان میدهد که اثر رقم در سطح احتمال 1 درصد بر میزان EC گل نرگس معنیدار بوده است.
نتایج جدول 4-5 مقایسه میانگینها نشان می دهد در بین دو رقم مورد استفاده، رقم جانکوئیلا با میانگین 38/23 درصد در سطح بالاتری نسبت به رقم تازتا قرار گرفته است.
4-2-20 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر آنتوسیانین گلبرگ
با توجه به جدول 4-2 تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش مشاهده می شود که اثر رقم و اثر سه جانبه رقم*هورمون*کود در سطح احتمال 1 درصد و همچنین اثر متقابل هورمون*کود در سطح احتمال 5 درصد بر غلظت آنتوسیانین معنیدار بوده است.
طبق نتایج مقایسه میانگین جدول 4-5 نشان می دهد، بیشترین غلظت آنتوسیانین در تیمار رقم مربوط به رقم جانکوئیلا به میزان 57/0میکروگرم در گرم می باشد و رقم تازتا نسبت به این رقم در سطح پایینتری قرار گرفت.
با توجه به جدول 4-9 در اثر متقابل هورمون و کود بیشترین میانگین در تیمار (هورمون 750 *نانو پتاس 5/2 در هزار) به میزان 61/0میکروگرم در گرم می باشد.
با توجه به جداول 4-10 و 4-11 مقایسه میانگین در بررسی اثرات سه جانبه رقم، هورمون و کود بالاترین غلظت آنتوسیانین مربوط به تیمار (جانکوئیلا*هورمون 500*کود 1.5) و (تازتا*هورمون 750*کود 2.5) به ترتیب با میانگین 69/0 و 68/0 میکروگرم در گرم می باشد.
4-2-21 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر رنگیزههای گیاهی گلبرگ درونی (تاج)
نتایج حاصل از جدول 4-3 تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر غلظت کلروفیل b گلبرگ درونی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است.در این آزمایش طبق مشاهده گردید که اثر هورمون بر غلظت کلروفیل aگلبرگ درونی، کلروفیل کل گلبرگ درونی و کاروتنوئید گلبرگ درونی در سطح احتمال 1 درصد و غلظت کلروفیلb در گلبرگ درونی در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بوده است.همچنین اثر متقابل رقم*هورمون بر غلظت کلروفیل b گلبرگ زرد در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می باشد .
طبق نتایج مقایسه میانگین جدول 4-6 نشان می دهد در بین ارقام مورد استفاده رقم جانکوئیلا دارای بیشترین غلظت کلروفیل b گلبرگ درونی با میانگین 25/18میکروگرم در گرم بوده است و رقم تازتا با میانگین 2 میکروگرم در گرم در سطح پایینتر نسبت به سایر تیمارها قرار گرفته است، همچنین در بین تیمارهای هورمونی بیشترین غلظت کلروفیل a گلبرگ درونی، کلروفیل کل گلبرگ درونی و کاروتنوئید گلبرگ درونی مربوط به تیمار هورمونی 1000 به ترتیب با میانگین 13/0، 21/0 و 11/0میکروگرم در گرم می باشد، در این تیمار بیشترین غلظت کلروفیلb گلبرگ درونی مربوط به تیمار هورمونی 500 با میانگین 2/12میکروگرم در گرم بوده است.

]]>