دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تجزیه واریانس، مواد غذایی

نتایج تجزیه واریانس جدول 4-1 دادههای حاصل از آزمایش نشان می دهد اثر رقم و کود بر صفت وزنتر گیاه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می باشد.
بر طبق جدول 4-4 مقایسه میانگینها نشان می دهد بیشترین میانگین وزن تر در رقم تازتاو تیمار کود 5/2در هزار به ترتیب با میانگین با میانگین 87/1 و 75/1 گرم می باشد و کمترین میزان نیز با میانگین 25/1 گرم مربوط به رقم جانکوئیلا می باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
4-2-10 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر وزن خشک
نتـایـج تجـزیه واریانـس جدول 4-1 دادههای حاصـل از آزمـایش نشان میدهـد اثـر رقـم، کـود و رقم*هورمون*کود بر صفت وزن خشک گیاه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار می باشد، همچنین اثر متقابل رقم*هورمون بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شده است.
در جدول 4-4 مقایسه میانگین دیده میشود بیشترین میانگین وزن خشک در تیمارکود 5/2 در هزار و رقم تازتا به ترتیب با میانگین های 19/0 ، 18/0 گرم می باشد و رقم جانکوئیلا با میانگین 14/0 گرم کمترین میزان وزن خشک را به خود اختصاص داده است.
با توجه به جدول 4-7 در اثرات متقابل رقم*هورمون، (نرگس تازتا*هورمون 500پی پی ام) با میانگین 2/0 گرم در بالاترین سطح قرار گرفتند و بقیه تیمارها در سطوح پایینتری قرار گرفتند.
در جدول جدول4-10 مقایسه میانگین دیده میشود که در اثرات سه جانبه بیشترین وزن خشک در تیمار (تازتا*هورمون500*کود 0) با میانگین 26/0 گرم وکمترین آن مربوط به تیمار(janquilla*هورمون 500، کود 5/1) با میانگین 11/0 گرم بوده است.
4-2-11 اثر هورمون و کود نانو پتاس برجذب آب در گلبرگهای گل
نتایج حاصل از تجزیه واریانس جدول 4-2 دادههای حاصل از این آزمایش نشان می دهد که اثر رقم، هورمون، کود، هورمون*کود و رقم*هورمون*کود بر میزان جذب آب در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنیداری بوده است.
بر طبق جدول4-5 مقایسه میانگین بیشترین میزان جذب آب مربوط به رقم نرگس تازتا و تیمار هورمون 500 (پی پی ام) به ترتیب با میانگین های 54/96 و 8/89 میلی لیتر بوده است وکمترین میزان جذب با میانگین 41/80 میلی لیتردر گل نرگس رقم جانکوئیلا مشاهده گردید.
دربررسی مقایسه میانگین جدول 9-4 اثر متقابل هورمون و کود بیشترین میانگین جذب آب در تیمار (هورمون 500* نانو پتاس 0 (شاهد)) با میانگین 75/90 میلیلیتردر بالاترین سطح قرار گرفت.
با توجه به جدول4-10 مقایسه میانگین در بررسی اثرات سه جانبه رقم، هورمون و کود بیشترین میانگین جذب آب از بین تیمارهای آزمایشی در دو تیمار (تازتا * هورمون 500 پی پی ام*کود 2.5در هزار) و (تازتا* هورمون 1000*کود 1.5) با میانگین 5/98 میلی لیتر مشاهده شد(نمودار3-4). همچنین در بررسی رقم جانکوئیلا گل نرگس بیشترین میانگین جذب آب در تیمار (جانکوئیلا*هورمون 500*کود 0) به میزان 6/83 میلی لیتر مربوط بود(نمودار 4-4).

نمودار4-3: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان جذب آب رقم تازتا

نمودار4-4: مقایسه میانگین هورمون و کود بر میزان جذب آب رقم جانکوئیلا
4-2-12 اثر هورمون و کود نانو پتاس بر جذب مواد غذایی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس جدول 4-2 دادههای حاصل از این آزمایش نشان می دهد که اثر رقم، کود، هورمون*کود و رقم*هورمون*کود بر میزان جذب مواد غذایی در گل نرگس در سطح احتمال 1 درصد دارای اختلاف معنیداری می باشد،همچنین اثر متقابل رقم*کود بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردیده است.
در جدول 4-5 مقایسه میانگین دیده میشود که از بین ارقام مورد استفاده رقم جانکوئیلا با میانگین 06/5 و 44/4 بیشترین میزان جذب مواد را داشته است همچنین رقم تازتا با میانگین 25/3 کمترین میزان جذب را دارا بوده است.
در بررسی اثر متقابل جدول 9-4 اثر متقابل هورمون و کود بیشترین میانگین جذب مواد غذایی در تیمار (هورمون 1000 *نانو پتاس 0 (شاهد)) با میانگین 5 را به خود اختصاص داده است.
بر طبق نتایج جداول جدول 4-11 و جدول 4-10 مقایسه میانگینها در اثر سه جانبه بیشترین میانگین جذب مواد غذایی در تیمار (جانکوئیلا*1000*کود 0) با میانگین 85/6 و در بررسی رقم تازتا بیشترین میانگین جذب مواد غذایی در تیمار (تازتا*هورمون0 *کود 2.5) به میزان 57/4 مشاهده گردید (نمودار5-4، 6-4).

]]>