دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه تولید گل و گیاهان زینتی، گل و گیاهان زینتی

[do_widget id=kl-erq-2]

شکل 3-31: مخلوط کردن گل ها با هگزان نرمال 48
شکل 3-32: استفاده از روتاری جهت جداسازی هگزان نرمال 49
شکل 3-33: فیلتراسیون 49
شکل 3-34: دستگاه GC-MS 49
چکیده
نرگس یکی از شش جنس بزرگ گلهای پیازدار در جهان است که پس از لاله در مقام دوم کشت و کار قرار دارد. این گل نه تنها به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی زینتی شناخته میشود بلکه ارزش بالایی در صنعت عطرسازی دارد. این تحقیق برای ارزیابی پاسخ دو رقم نرگس (تازتا و جانکوئیلا) به هورمون بنزیل آدنین (BA) و کود نانو پتاس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تکرار انجام شد. فاکتور اول رقم در 2 سطح، فاکتور دوم هورمون بنزیلآدنین در 4 سطح و فاکتور سوم کود نانوپتاس در 3 سطح بودند. نتایج نشان داد صفاتی همچون کاروتنوئید گلبرگ و آنزیم فنیل آلانینآمونیالیاز بین دو رقم معنیدار بود. سطوح مختلف هورمون بر میزان جذب آب، نشت یونی، کلروفیل (a، کل و کاروتنوئید) گلبرگ نیز اختلاف معنی داری را نشان داد. اثرات متقابل بین رقم و هورمون بر کلروفیل a، b، کلروفیل کل برگ معنی دار گردید. اثرات متقابل رقم و کود نانوپتاس بر وزن پیاز مادری و سطح برگ اختلاف معنیداری را نشان داد. همچنین اثرات متقابل هورمون و کود نانوپتاس بر روی میزان جذب آب، کلروفیل a برگ و نشت یونی معنی دار گردید. نتایج نهایی حاکی از آن است که هورمون بنزیل آدنین به همراه کود نانوپتاس به نحو مطلوبی موجب حفظ رنگدانه آنتوسیانین، قطر گل ومیزان جذب آب گردیدند که این عوامل موجب افزایش کیفیت گلها میگردد. همچنین کود و هورمون بر محتویات اسانس دوگونه نرگس اثر معنی داری نشان نداد.
کلمات کلیدی: گلهای زینتی، گل نرگس، اسانس، پیاز، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز
فصل اول
مقدمه
1-1 مقدمه
گل و گیاهان زینتی با تنوع و زیبایی فراوان خود در آرایش و زیباسازی محیط و ارضای حس زیباشناسی بشر نقش عمدهای ایفا میکنند، همچنین موجب تغذیه روحی و افزایش ضریب امید به زندگی و ضریب کارایی افراد در محیط کاری میشوند و همچنین تفاهم و روابط حسنه خانوادگی و اجتماعی در اثر هدیه این کالا در جامعه افزایش مییابد، این موضوع در زندگی ماشینی و آپارتماننشینی امروزه اهمیت بسزایی دارد. تولید گل و گیاهان زینتی در جهان امروزه، اهمیت بسزایی دارد. تولید گلها و گیاهان زینتی در جهان، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر نیازهای روحی و روانی، از نظر اقتصادی همه ساله میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولید کننده میکند. با توجه به تنوع اقلیمی کشور ایران و سطح گسترده اراضی و وجود انرژی سرشار خورشیدی، یکی از پتانسیلهای برجسته کشور، تولید محصول بخش کشاورزی میباشد. بدیهی است تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی
میتواند به عنوان یکی از منابع ارزآور کشور به حساب آید. ولی متاسفانه به علت پارهای از مشکلات و چالشهای موجود بویژه مشکلات ساختاری و سازمانی در بازار گل، با جایگاه شایسته خود در بازار جهانی فاصله زیادی دارد(هاگی لادی و همکاران، 1999).
در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بینالمللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران است. در این راستا سیاستگذاران کشور کوشیدهاند تا زمینههای مساعدی را برای رونق و رشد اقتصادی محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند زیرا توسعه فروش به خارج از کشور میتواند سبب گرفتن بازار از رقبا شود(لولون و ویلد، 1369). ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامهریزی جامع برای بهرهبرداری بهینه از استعدادها و توانمندیهای بالقوه اقتصاد کشور در بخشهای مختلف حصول میباشد. ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است. از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده جهان، ایران دوازده گونه آن را در نقاط مختلف کشور دارا است، از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گلها و گیاهان زینتی برخوردار است (امیدبیگی،1374).
دربازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله میشود که سهم ایران در این بازارحدود دویست میلیون دلار است که قابل صرف نظر کردن نمیباشد(معماران کاشانی و نادری، 1375). پژوهش در زمینههای مختلف از قبیل جمعآوری گونههای مختلف گلها، انجام برنامههای به نژادی و ایجاد کولتیوارهای جدید و نیز شناخت نیازهای محیطی و بررسی عوامل موثردر تولید گل جهت افزایش کیفیت گلها ضروری به نظر میرسد بعلاوه با کاهش هزینهها و مطالعه و برنامهریزی تولید در مناطق مختلف کشور به همراه بهبود روشهای بسته بندی، حمل ونقل و بازاررسانی گلها مطابق با استاندارهای بینالمللی میتوان به دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گل امیدواراست (سایدیکو و انیس، 2008).
پرورش دهندگان بزرگ در بسیاری از کشورهایی مانند هلند و آمریکا به کاربرد تنظیم کنندههای رشد و هورمونهای گیاهی نظیر سایتوکنینها و جیبرلینها در طی دوره رشد ونیز پس از برداشت، همچنین بهرهگیری از محلولهای نگهدارنده گوناگون و اعمال درجهبندی و روشهای مناسب بسته بندی و حمل و نقل پیشرفتهای زیادی داشتهاند. در ایران همچون صنعت تولید، موفقیتها در زمینه نگهداری گلهای بریده چندان رضایتبخش نیست. 20 درصد گلهای تازه، هنگام گذشتن از کانالهای بازار (برداشت، بستهبندی، جابجایی و فروش) مرغوبیت خود را از دست داده و قسمت زیادی از گلهای باقیمانده نیز در شرایط ضعیف ونامطلوب به فروش میرسند که باعث نارضایتی مصرف کننده میشود (هاگی لادی و همکاران، 1999).
بررسی نوشتههای پیشینیان نشان میدهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار است، به طوری که اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی و فضاسازی مناسب پارکها و باغهای ایران آن روز را با فرانسه مقایسه مینماید که دلیل بر ذوق و سلیقه هنر گلپروری و گلآرایی ایرانیان است و این موضوع به حدی اهمیت پیدا میکند که آنها گل را از عالم بالا میدانند:
گل آن جهانی است نگنجه در این جهان در عـالـم خیـال چـه گنجه خیـال گـل
(هاگی لادی و همکاران، 1999).
گل نرگس گیاهی پیازی از زیر ردهی تکلپهای ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidace) و از جنس (Narcissus) است (خلیقی، 1382). جنس Narcissus شامل 65 گونه و 20000 رقم هیبرید و 26 گونه وحشی می باشد (بلانچارد،1990) . نرگس یکی از مهمترین گیاهان باغبانی است که گونههای آن در هر گوشه از جهان به استثنای مناطق گرمسیری رشد میکنند و به عنوان گل بریده، گیاهان گلدانی و در فضای سبز کاربرد دارند (دوله و ویلکینز، 1996) . این گونه در مناطق مختلف ایران به خصوص شمال، شمال شرق، فارس، بوشهر، بهبهان، کرمان و خراسان جنوبی رویش دارد (پویان، 1989; مظهری، 2004). گل ها در برخی از گونه های نرگس بسیار معطر می باشند و نرگس شیراز از آن جمله است. از عطر گلها در صنایع عطرسازی استفاده می شود که از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار میباشد (بارت و پنل،1999) . البته نرگسهایی که برای استحصال عطر کاشته میشوند عبارتند از نرگس شیراز، پوتیکوس و جان کوئیلا که ترکیبهای موجود در اسانس گل آنها شامل مونوترپنها، پارافینها، فنلها، آلدئیدها، استرها و الکلها میباشند. اما ترکیبهایی که بخش مهم عطر و بوی گل را تشکیل میدهند استرها، اترها و فنلها میباشند. گیاه برای جلوگیری از تبخیر آب اسانس را میسازد. اسانس این گیاه علاوه بر مصرف در صنایع عطرسازی در صنعت دارویی نیز کاربرد دارد و خاصیت ضدباکتری و ضدتورم دارد (اهرت و همکاران،1992) .
نانو تکنولوژی یکی دیگر از فناوریهای نوین است که اخیراً وارد عرصه کشاورزی شده است. نانو ذرات مجموعههای اتمی یا مولکولی با حداقل ابعاد بین 100-1 نانومتر هستند که خواص فیزیکوشیمیایی متفاوتی در مقایسه با توده مواد خود دارند (روفینی و کرمونینی،2009) . در عصر حاضر از نانوتکنولوژی به عنوان دانش زمینه ساز گشایش افقهای جدید در عرصه تمامی علوم یاد میشود. فناوری نانو، کاربردهای بالقوه نوظهورو تازهای در زمینه علوم کشاورزی ایجاد کرده است. با استفاده از این دانش می توان شیوههای فعلی مدیریت محصول را بهبود بخشید. در حقیقت، فناوری نانو فرصت های جدیدی را به منظور افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی و به حداقل رساندن هزینه های حفاظت از محیط زیست، گشوده است. افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به واسطه ی سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود به وسیلهی گیاه به دلیل رهاسازی عناصر غذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاک، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت های بسیار بالای موضعی نمک در خاک از مزایای قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهای مرسوم هستند.
به رغم نیاز فراوان محصولات زارعی به پتاسیم که گاهی بیشتر از مقدار نیتروژن نیز میباشد ولی کودهای پتاسیمی مصرف نمیشود این وضع در حالی است که در کشورهای پیشرفته، نسبت نیتروژن به پتاسیم مصرفی تقریباً نزدیک به یک است، ولی متاسفانه این نسبت در کشور ما از 15 نیز بیشتر است
(بلالی و همکاران،2003) .
]]>