دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه جاذبه های گردشگری، جهانگردی

[do_widget id=kl-erq-2]

همانطور که سایر شواهد بیان گردید رسانه به عنوان یک مؤلفه نرم، باید در خدمت صنعت توریست باشد و توسعه و گسترش مراکز رفاهی و اقامتی به عنوان یک مؤلفه سخت افزاری در کنار اطلاعرسانی در سطوح وسیعتر از شهر یزد میتواند گردشگری یزد را به پتانسیلهایش نزدیک سازد. بنابراین برنامهریزی در جهت تبلیغات جاذبههای شهر یزد با استفاده از تمام ابزارهای اطلاعرسانی ضرورت دارد.<br/” title=”br”>br/> جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه
زیاد و خیلی زیاد متوسط خیلی کم و کم
70.2 21.3 8.5 شرکت فعال در نمایشگاه های ملی و بینالمللی
72.9 20.8 6.3 انتشار مجلات و بروشورهای تبلیغاتی
93.8 4.2 2.1 ساخت برنامههای مستند تلویزیونی
43.3 39.7 17 برگزاری اردوهای تفریحی و فرهنگی
23.9 32.6 43.5 برگزاری همایشها و نشستهای علمی و دانشگاهی
77.8 20 2.2 به کارگیری افراد آموزشدیده و مجرب جهت راهنمایی در مراکز گردشگری
80 13.3 6.7 توسعه مراکز درمانی و بهداشتی
91.3 8.7 0 توسعه و گسترش مراکز اقامتی
87.5 10.4 2.1 اطلاعرسانی و آگاهی دهی مناسب در خصوص صنایع و مراکز گردشگری
76.6 23.4 0 توسعه حمل و نقل شهری مناسب
71.73 19.44 8.84 شاخص عوامل مؤثر در جذب گردشگر
4-1-2 صنایع دستی
4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد
جدول ( 4 – 20)نشان میدهد تنها حدود 32 درصد توریستها اذعان دارند که میزان اطلاعشان از صنایع دستی یزد زیاد است. این در حالی است که با توجه به شواهد قبلی برخی از توریستها چندین بار به یزد سفر کردهاند. بنابراین در سطح کشور میتوان گفت میزان اطلاع مردم کشورمان از صنایع دستی یزد بسیار پایین است و کمکاری و اهمال بزرگی نسبت به معرفی صنایع دستی یزد در غالب کارگاهها، نمایشگاهها و برنامههای تلویزیونی صورت گرفته است. همچنین بازار صنایع دستی یزد در سایر شهرها دایر نبوده و این امر دلالت بر آن دارد که صنعت جهانگردی در ایران جزیرهای بوده است و به صورت سیستمی عمل نمی کند. این امر تأثیر فوقالعاده منفی یی در رشد اقتصادی یزد و کل کشور داشته و با مهجور بودن صنایع دستی یزد در سایر نقاط کشور امکان ترویج این صنایع و ایجاد و پرورش نبوغ در تبادل صنایع دستی منتفی است.
جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد
فراوانی درصدی
کم و خیلی کم 12.5
متوسط 55.6
زیاد و خیلی زیاد 31.9
جمع کل 100
4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی
از نظر حدود 35 درصد پاسخگویان میزان اطلاع رسانی و آگاهیدهی در زمینه صنایع دستی کم و از نظر 63 درصد آنان متوسط و از نظر تنها 2 درصد پاسخگویان این میزان مطلوب ارزیابی شده است.
]]>