دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه جنبه های اقتصادی، اهداف اقتصادی

این صنعت با اهداف اقتصادی چون ایجاد درآمد ، کمک به بهبود وضعیت اشتغال و ایجاد شرایط بهتر توزیع درآمد از جایگاه خاصی برخودار است .<br/” title=”br”>br/> توسعه و پیشرفت این صنعت در استان یزد که از جمله 5 استان ممتاز کشور از لحاظ جاذبه های متنوع گردشگری است ، نیاز به شناخت علمی ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی این صنعت محسوس میباشد . [do_widget id=kl-erq-2]
گذشته از جنبه های فرهنگی و اجتماعی آن ، از بعد اقتصادی براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری ، محوریت قرار دادن این صنعت در اکثر کشورهای جهان بیشتر از لحاظ درآمدی و اثرات آن بر رشد اقتصادی ملی و منطقه ای تأکید شده است .
رشد و توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد رشته فعالیتهای جدید ، زمینه فعال شدن سایر بخشهای اقتصادی را فراهم میآورد و در برقراری موازنه ارزی نیز تأثیرگذار است . جهت بررسی جنبه های اقتصادی این صنعت در استان یزد در فروردین 1382 مطالعه ای با روش پرسشنامه ای شامل سئوالات متعددی در راستای معرفی متغیرهای مورد نظر مطالعه ، انجام گردیده است .

در این فصل کلیه یافتههای تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تحلیل تجربی در دو سطح انجام شده است: 1. تحلیل توصیفی 2. تحلیل تبیینی .در تحلیل توصیفی، توزیع دادههای تجربی هر یک از متغیرها بررسی شده است. در تحلیل تبیینی، فرضیات تحقیق مورد آزمون تجربی و داوری قرار گرفته است.
4-1 تحلیل توصیفی
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای
4-1-1-1 سن
جدول (4-1) توزیع دادههای تجربی دانشآموزان را بر حسب سن نشان میدهد. بر اساس شواهد از کل حجم نمونه تحقیق (150N= ) ، میانگین سن توریستها به یزد 77/36 و بیشترین فراوانی سنی در بین حجم نمونه 35 سال میباشد. لازم به ذکر است 2 نفر از پاسخگویان به این سوال پاسخ ندادهاند.
جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن
حجم نمونه حداکثر سن حداقل میانگین
سن 150 61 23 77/36
4-1-1-2 جنسیت
جدول (4-2) توزیع دادههای تجربی توریستها را بر حسب جنسیت نشان میدهد. بر اساس شواهد از کل حجم نمونه تحقیق (150N= ) ، 34 درصد زن و 66 درصد آنها مرد می باشد.
جدول 4-2- دادههای تجربی توریستها بر حسب جنسیت
فراوانی
جنسیت فراوانی مطلق فراوانی درصدی
زن 51 34
مرد 99 66
4-1-1-3 تحصیلات
جدول (4-3) توزیع دادههای تجربی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات نشان میدهد.میانگین تحصیلات پاسخگویان 46/14 و بیشتر پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانی(16) میباشند.
جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات
فراوانی مطلق فراوانی درصدی
دیپلم و پایین تر 63 42

]]>