دانشجویی

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمي سازمان دريانوردي

الحاقیه ها (پروتکل‌ها)

اسنادي مهم كه به هنگام ضرورت تنظيم اصلاحيه براي عهدنامه‌هايي صادر مي‌شوند كه تصویب‌شده‌اند ولي لازم‌الاجرا نشده‌اند. اصطلاح پروتكل كه در قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين كشورها زياد به‌کاربرده مي‌شود به‌عنوان ضميمۀ يك قرارداد يا موافقت‌نامه و توضيحات و اصلاحات مربوط به آن است. اين توضيحات و اصلاحات گاهي بدون امضاي پروتكل و از طريق مبادله نامه‌هایی كه ضميمۀ قرارداد مي‌شود به عمل مي‌آيد. پروتكل در محاورات و مكاتبات سياسي معني تشريفات هم مي‌دهد.2

3-5-3 اصلاحیه‌ها

اسنادي كه پس از بحث، توافق و تصويب در مجمع سازمان با تصويب قطعنامه‌اي به عهدنامه‌ها، الحاقيه ها و ضمایم آن‌ها اعمال مي‌شوند. اصلاحیه بخش کوچکی از تغییرات و اصلاحات بوده كه پس از بحث، توافق و تصويب در مجمع سازمان با تصويب قطعنامه‌اي به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ها اعمال می‌شوند.اصلاحیه‌ها طي يك گردشكار از طريق کمیته‌های زیرمجموعه سازمان تهيه و به تصويب مجمع رسيده است. قدرت اجرايي و الزامات يك اصلاحيه، همانند كنوانسيون است.3

3-5-4 توصيه‌ها، آيين‌نامه‌ها و راهنماها

ديگر اسناد رسمي سازمان بين‌المللي دريانوردي كه براي طيـف وسيعي از موضوعات، به‌ویژه مسائل فني، تصويب مي‌شوند. هريك از اين اسناد با يك قطعنـامه به تصـويب مي‌رسند. البتـه توصيه‌ها، مداركي رسمي، نظير عهدنامه و الحاقيه، تلقي نمي‌شوند و منوط به تنفيذ نيستند و نسبت به مدارك رسمي، رهنمودهاي مفصل‌تري ارائه مي‌دهند. توصيه‌ها براي دولت‌ها الزام قانوني به همراه ندارند ولي راهنماي دولت‌ها در تدوين مقررات ملي هستند. بسياري از دولت‌ها با ادغام تمام يا بخشي از مندرجات اين توصيه‌ها با قوانين و مقررات ملي خود آن‌ها را اجرا مي‌كنند. هدف از توصيه‌ها، تكميل يا كمك به اجراي مندرجات عهدنامه‌ها و در برخي موارد آيين‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخي توصيه‌ها، مشتمل بر آيين‌نامه‌ها، راهنماها يا توصيه‌هاي حرفه‌اي، درزمینه مسائل مهمي هستند که براي تدوين به شکل اسناد حقوقي نظير عهدنامه و الحاقيه مناسب نبوده‌اند. توصیه‌ها، آئین‌نامه‌ها راهنماها اسناد رسمي سازمان بوده که با یک قطعنامه به تصویب می‌رسند. توصيه‌ها، مداركي رسمي، نظير عهدنامه و الحاقيه، تلقي نشده و منوط به تنفيذ نمی‌باشند و نسبت به مدارك رسمي، رهنمودهاي مفصل‌تري ارائه مي‌دهند. توصيه‌ها براي دولت‌ها الزام قانوني به همراه ندارند ولي راهنماي دولت‌ها در تدوين مقررات ملي هستند. بسياري از دولت‌ها با ادغام تمام يا بخشي از مندرجات اين توصيه‌ها با قوانين و مقررات ملي خود آن‌ها را اجرا مي‌كنند. هدف از توصيه‌ها، تكميل يا كمك به اجراي مندرجات عهدنامه‌ها و در برخي موارد آيين‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخي توصيه‌ها، مشتمل بر آيين‌نامه‌ها، راهنماها يا توصيه‌هاي حرفه‌اي، درزمينه مسائل مهمي هستند كه براي تدوين به شكل اسناد حقوقي نظير عهدنامه و الحاقيه مناسب نبوده‌اند.

3-5-5 قطعنامه‌ها

اسنادي نهايي كه پس از توافقات مجمع يا كميته‌هاي اصلي درباره مسائلي نظير اصلاحيه‌ها يا توصيه‌ها، صادر مي‌شوند و قطعنامه‌هاي مجمع يا كميته ذی‌ربط تلقي مي‌شوند. چنانچه قطعنامه‌اي درباره اصلاحيه به عهدنامه‌اي كه در کشور عضوي تنفيذ شده است دریکی از كميته‌هاي اصلي صادر شود كشور عضو مي‌تواند آن قطعنامه را از طريق قانون داخلي خود به اجرا گذارد.1

2 دایرة‌المعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي

 

3 دایرة‌المعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي

1 دایرة‌المعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

92