دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی، مکانیزم های دفاعی

[do_widget id=kl-erq-2]

بیشترین وزن تر و خشک از رقم تازتا حاصل شد و با افزایش میزان کود نانو پتاس وزن تر و خشک نیز افزایش یافت و افزایش هورمون تا غلظت 500 پی پی ام نیز وزن خشک را افزایش داد. ماگنیفیکو و همکاران(1985) بالاترین وزن تر وخشک و تعداد گل در بوته را زمانی بدست آورند که از 800 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در طی یک سال استفاده نمودند.در آزمایش با بنزیل آدنین مقدار وزن خشک رقم تازتا افزایش یافته که با آزمایش ارک بولد و استرانگ( 1986) که بر روی توت فرنگی غلظت مختلف بنزیل آدنین را استفاده نمودند همخوانی دارد. از عوامل کمی دیگر در کشت و کار گیاهان پیازدار که از اهمیت بالایی برخوردار است تعداد پیاز دختری تولید شده است، بنابراین عواملی که بتواند پیازدهی راتحریک کرده و آن را افزایش دهد اهمیت زیادی دارد. نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین تعداد پیاز دختری از رقم تازتا حاصل شد.
در این پژوهش افزودن هورمون و کود نانوپتاس باعث افزایش میزان جذب آب در این گل شده است که به سبب افزایش میزان جذب، عمر ماندگاری گل نیز افزایش می یابد. به طور کلی بین جذب آب و ماندگاری گلها ارتباط نزدیکی وجود دارد و هر عاملی که میزان جذب آب را بهبود بخشد بر ماندگاری گلها موثر خواهد بود که نتیجه ای آزمایش با نتایج بدست آمده از پژوهش نگارجا و گوودا (1998) مطابقت دارد.همچنین هورمون نیز بر میزان جذب مواد غذایی تأثیر مثبتی نشان داد و با افزایش مقدار هورمون میزان جذب مواد غذایی نیز افزایش یافت.
هورمونهای گیاهی باعث افزایش صفات رشدی گیاهان میشود به گونهای که در تحقیق حاضر نیز مشاهده میشود هورمون بنزیلآدنین نیز صفات رشدی گیاه را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، و با افزایش هورمون تا 750 پی پی ام و کود به میزان 2.5 در هزار طول ساقه گلدهنده نیز افزایش یافت. در تحقیقی مشابه نیز هورمون جیبرلین و بنزیل آدنین باعث افزایش طول ساقه گلدهنده، قطر گل، تعداد گلچهها و تسریع گلدهی در رقم پرپر مریم گردیده است، تحقیقات انجام شده بر اثر این هورمون در گل مریم توسط نگارجا و همکاران (1999) بر صفات ذکر شده نیز نتایج مشابهی را داشت.
مطالعات وینکل-شیرلی ( 2001) اثبات کرده است که تجمع فلاوونوئیدها و آنتوسیانین توسط گیاه، مکانیسمی حفاظتی در برابر تابش UV_B ایجاد میکند. فلاوونوئیدها و جنبههای بسیاری از رشد و نمو گیاهان، از جمله مقاومت در برابر پاتوژنها، تولید رنگدانه، حفاظت در برابر پرتو فرابنفش، رشد کرده و نمو پوشش دانه دخالت میکنند در مطالعات انجام شده نشان داد که هورمون و کود بر میزان فلاونوئید و آنتوسیانین تاثیر معنی دار دارد. در این آزمایش، با افزایش مقدار هورمون و کود غلظت فلاونوئید نیز افزایش پیدا کرد به نحوی که بیشترین غلظت از تیمار هورمون 1000 پی پی ام و کود 2.5 در هزار در رقم تازتا مشاهده شد که با نتایج رضا نژاد و طراحی (1388) تطابق دارد.مسیر فنیل پروپانویید و آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز به ترتیب مهمترین مسیر بیوسنتزی مواد فنولی (لیگنین، اسیدهای فنولی و فنلاونوییدها) و مهمترین آنزیم دخیل در این متابولیسم با وظایف ساختاری و مکانیزم های دفاعی مختلف می باشند. در این تحقیق آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز تحت تأثیر هورمون و کود قرار گرفت و بیشترین میزان این آنزیم از تیمار هورمون 750 پی پی ام و کود 2.5 در هزار حاصل شد و مشخص شد که افزایش کود نانوپتاس و هورمون بنزیل آدنین سبب افزایش این آنزیم در گل میشود که نتایج حاصل با نتایج نظری دلجو و همکاران (1390) همخوانی دارد.
محلولپاشی به عنوان یک مکمل برای کوددهی و تکنیکی موثر جهت ارتقای رشد گیاه و توان گیاهان زراعی به وسیله جذب سریع و سرعت بخشیدن به انتقال عنصر جذب شده از برگها به عناصر مختلف میباشد. تغذیه برگی به عنوان وسیلهای برای مصرف تکمیلی مقادیر مختلف عناصر کم مصرف و پر مصرف، هورمونهای گیاهی، مقاومت به بیماری و آفات، بهبود تحمل به خشکی و افزایش کیفیت محصول میباشد. واکنش گیاه بستگی به گونه، شکل کود مصرفی، غلظت، دفعات محلولپاشی و مرحله رشد گیاه دارد(کویپر،2003).
یکی از مزایای مهم محلولپاشی افزایش جذب عناصر از خاک میباشد. این مساله به این خاطر است که محلولپاشی باعث میشود، گیاه قندها و ترشحات بیشتری را در ریشه پمپ نماید. جمعیت میکروبی مفید در محیط ریشه با افزایش این ترشحات تحریک میشود و موجب افزایش دسترسی بیشتر به عناصر، مواد سرکوب کننده بیماری، ویتامینها و سایر مواد مفید برای گیاه میشود.
پتاسیم نیز از جمله عناصر مهم و مورد نیاز گیاهان است، به طوری که تغذیه کافی و مناسب با این عنصر سبب تغییرات کمی و کیفی مثبتی در گیاهان زینتی میشود (عرب و همکاران، 1388). گیاهان با ذخیره پتاسیم مطلوب آب کمتری را از دست میدهند، چون پتاسیم پتانسیل اسمزی را افزایش داده و نقش مثبتی در باز و بسته شدن روزنهها دارد، همچنین به موازنه بار الکتریکی آنیونها کمک کرده و در جذب و انتقال آنها موثر است(سرمدنیا و کوچکی، 1372). این عنصر در فعالسازی بیش از 80 آنزیم گیاهی نقش مؤثری ایفا میکند. همچنین این عنصر در سنتز پروتئینها، فتوسنتز و انتقال مواد حاصل از آن، تنظیم نظام آبی گیاه، توسعه سلول و تعادل کاتیونی آنیونی ایفاء نقش میکند و در صورت کمبود پتاسیم فعالیت آنزیمهایی مانند سینتتازها، اکسیدردوکتازها، دهیدروژنازها، ترانسفرازها و کینازها مختل میشود و فعالیت آنزیم ATPase، جذب وانتقال تعدادی از عناصر غذایی با کاهش مواجه میشود و کربوهیداتها، مواد آلی با و زن مولکولی کم، اسیدهای آمینه و ترکیبات ازته محلول در برگ تجمع پیدا میکنند(مارشنر، 1995). استفاده از کودهای پتاسی تا غلظت 1.5 در هزار عملاً سبب کاهش بیومارکرهای ترپنوئیدی تولیدی موثر بر روی رایحه گیاه نرگس می گردد. همچنین از بررسی دادهای حاصل از اثر هورمون بر روی گیاه می توان دریافت که هورمونها با پاره ای از واکنشهای آنزیمی در گیاه سبب تغییرات مجهولی در فاکتورهای ترپنوئیدی گیاه نرگس میگردد. بدین معنی که سبب تغییر در نوع و مقدار ترکیبات ترپنوئیدی گردیده است. اثر مشاهده شده ظاهراً یک اثر بر گرفته از تابعی طبیعی است که البته جهت تایید و تعیین این تابع ریاضی میبایست غلظت های حد واسط دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد.
5-2 نتیجهگیری
به عنوان نتیجهگیری نهایی میتوان بیان داشت که هورمون بنزیل آدنین و کود نانوپتاس به تنهایی برخی اثرات مطلوب بر روی نرگس ایجاد کرده و هنگامیکه با یکدیگر استفاده شوند بسته به غلظت مورد استفاده و نوع رقم میتواند به نحو مطلوبی موجب حفظ رنگدانه آنتوسیانین و قطر گل و میزان جذب آب گردد. این عوامل موجب افزایش کیفیت گل میشود. همچنین استفاده از کود و هورمون و اثرات متقابل هیچ گونه اثر افزاینده بر سطح پایهای ترکیبات ترپنی در گیاه ندارد. بنابراین استفاده از این فراورده به صورت تنها و همزمان از نظر صنعت کشاورزی مقبول به نظر نمیرسد.
5-3 پیشنهادات
جهت تکمیل نتایج این پژوهش به نظر میرسد که انجام پژوهشها و تحقیقاتی که در آنها موارد زیر لحاظ گردد مفید واقع شود:
آزمایشات به صورت مزرعهای برای ارقام بیشتر بومی و محلی و ارقام جدید اصلاح شده انجام گیرد.
با توجه به ارزش اقتصادی اسانس این گیاه، جهت بهبود در کیفیت و کمیت اسانس از تیمارهای بیشتر طبیعی تاثیر گذار استفاده شود.
جهت تعیین نقش عناصر با توجه به سازگاری این گیاه به کشت بدون خاک ،تیمارهای تغذیهای با عناصر بیشتر در محیط هیدروپونیک انجام گیرد.
جهت تعیین دقیق محتویات اسانس در ارقام مختلف و تحت تاثیر تیمارهای متفاوت، پیشنهاد می شود طرح های آینده بصورت مشترک با متخصصین شیمی تجزیه و استفاده از امکانات آزمایشگاهی آنها انجام پذیرد.
منابع
اردلان م ، ثواقبی غ. 1376. تغذیه درختان میوه(ترجمه). موسسه نشر جهاد. تهران.
امید بیگی ر. 1374. رهیافتهای تولید و فراوری گیاهان دارویی. انتشارات فکرروز.
امید بیگی ر. 1378. رهیافت های تولید و فراوری گیاهان دارویی. انتشارات فکرروز(جلد اول).
امین غ. 1370. گیاهان دارویی سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص217..
جوکار قنواتی ر. 1350. شناسنامه بهبهان. انتشارات حافظ اهواز.ص 74.
چمنی ا. 1384. تاثیر دی دیازرون، ا- متیل سیکلو پروپان، اکسید نیتریک، تیوسولفات نقره و اتیلن بر روی خواص فیزیکوشیمایی گل بریده رز. پایان نامه دکتری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
]]>