دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه دانشگاه فردوسی مشهد، محصولات کشاورزی

[do_widget id=kl-erq-2]

حجتی ی، خلیقی ا، بابالار م، بابایی ر. 1385. بررسی اثر تیمار محلول غذایی سایتوکنین و بافت خاک بر خصوصیات کیفی و کمی پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم اپلدورن. مجله پژوهش سازندگی در زراعت و باغبانی شماره 73. زمستان 1385 ص 58-64.
خلیقی ا. 1382 . گلکاری.انتشارات فرهنگ معاصر.
خوشخوی م و همکاران.1382. گیاه افزایی، ترجمه. هارتمن هادسون. تی، دیل.ای کستر، دیویس فرد.تی. انتشارات دانشگاه شیراز، جلد سوم.
دانشخواه م.م، کافی ع، نیکبخت و م.ح. میرجلیلی. 1386. اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر شاخصهای عملکرد گل و اسانس گل محمدی برزک کاشان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 8(2): 83-90.
رضایی نژاد ی، افیونی م. 1379. اثر مواد آلی بر خواص شیمایی خاک، جذب عناصر به وسیله ذرت و عملکرد آن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 4(4):19-27.
سرمدنیاغ و کوچکی ع. 1372. فیزیولوژی گیاهان زراعی.دانشگاه مشهد.
شیروانی ز. 1268. تاریخ بستان السیاحه، تهران، کتابفروشی خوانساری . ص 673.
صمصام شریعت هـ. 1371. عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روش شناسایی و ارزشیابی آنها. انتشارات مانی. ص 292.
طباطبائی س. ج. 1388. اصول تغذیه گیاهان. ویرایش اول. انتشارات مولف تبریز.
رضا نژاد ف، طراحی ر. 1388. اثر نور و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کالوس زایی و تجمع آنتوسیانین در کالوسهای حاصل از جداکشتهای مختلف در رز گالیا. مجله پژوهشهای گیاهی. 26(2): 196-184.
عرب م، محمدی ن و تقوی غ. 1388. بررسی اثر نیتروژن و پتاسیم بر صفات کیفی و دوام عمر گل بریدنی شببو. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. گیاهان زینتی-شفاهی. 881-882ص.
فتحی ق، اسماعیل پور ب. 1379. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی. اصول و کاربرد(ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
فرهمند ه، خوشخوی م، 1388. بررسی اثر بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر پرآوری شاخساره رقمهای نرگس شهلا و مسکین در استان فارس. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. گیاهان زینتی-شفاهی. ص 928-929.
فهیمی ح. 1376. تنظیم کننده های رشد گیاهی انتشارات دانشگاه تهران.ص 172 .
کافی م. 1379. بررسی اثرات غنی سازی دی اکسید کربن، ازت و آهن بر شاخص های کمی و کیفی گل میخک. رساله دکتری علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کریمی ب. 1329. راههای باستانی و پایتخت های قدیمی غرب ایران. سفرنامه. تهران:ب.ن.
لولون پی یر و ویلد، روبردو.1369. مترجم: محمد حیاتی، بازارهای کشاورزی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
مجتهدی م، لسانی ح. 1386. زندگی گیاه سبز(ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.
معماران کاشانی م، نادری ر.1375. اهمیت اقتصادی گل بریده، اولین کنگره انجمن باغبانی ایران.
ملکوتی م. ج، همائی م.1373. حاصلخیزی خاک در مناطق خشک. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
ملکوتی م. ج. 1374. بررسی وضعیت تعادل عناصر غذایی در خاکهای ایران و جلوگیری از مصرف بیرویه کودهای شیمیایی. ماهنامه علمی، اقتصادی و کشاورزی، آب، خاک، ماشین. ص 17-12.
ملکوتی م.ج، تهرانی م.ن. 1377. نقش ریزمغزیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی «عناصر خرد با تاثیر کلان». انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
]]>