دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره با به کارگیری فناوری، وزارت جهاد کشاورزی

2- پردازش اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن [do_widget id=kl-erq-2]
3- رسیدن به شناختی کامل از اجزا و ارتباطات بین آنها در زنجیره ارزش
4- ارائه مدلی برای زنجیره تامین با استفاده از ابزار سیستم داینامیک با کمک اطلاعات به دست آمده و یافتههای پژوهشهای دیگر
5- آزمون مدل با روشهای شناخته شده و مقایسه رفتار مدل با واقعیت
6- تدوین و ارائه سیاست هایی برای بهبود زنجیره تامین
7- مقایسه و تحلیل نتایج به دست آمده از استراتژیهای گوناگون
1-8 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات
داده های اصلی مورد نیاز این پژوهش از آمار ماهیانه قیمت مرغ زنده، گوشت مرغ، ذرت، کنجاله سویا، گندم و مکمل دان گوشتی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و طیور کشور در دوره زمانی فروردین 1387 تا تیر 1392، آمار میزان تولید ماهانه جوجه یکروزه گوشتی و مادرگوشتی انجمن صنفی جوجه یکروزه کشور در فاصله زمانی فروردین ماه 1385 تا تیر ماه 1392 و از آمار میزان تولید سالانه جوجه، مرغ زنده و مصرف مرغ معاونت امور دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی سالهای 86 تا 91 به دست آمده است. از این دادهها جهت استخراج رفتار واقعی متغیرها و نیز آزمون مدل و نتایج شبیه سازی استفاده شده است.
1-9 کاربرد های پژوهش:
این پژوهش میتواند عوامل اثرگذار در صنعت مرغ را شناسایی کرده و همچنین به این پرسش
میدهد که سرمایه گذاری در کدامیک از استراتژیهای این صنعت بیشترین سود را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان همراه دارد.
1-10 محدودیت های پژوهش
عوامل زیادی میتوانند این پژوهش را محدود کنند که شامل این موارد میشوند:
1) پیچیدگی بیش از حد زنجیره تامین مرغ و دست داشتن عوامل متعدد در این زنجیره
2) عدم اندازه گیری و وجود ابهام در بسیاری از شاخصهای این زنجیره
3) اشتباه بودن برخی از آمارها و عدم هماهنگی در بین آمار بخشهای مختلف زنجیره
4) نبود هماهنگی بین آمارهای نهادهای گوناگون
5) ناقص بودن و یا به روز نبودن بسیاری از اطلاعات و آمارهای نهادهای دولتی
6) محرمانه شمردن برخی از اطلاعات
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه
در این بخش ابتدا علل نوسان در صنعت کشاورزی و صنعت مرغ، سپس سیاست های دولت در مواجه با این صنعت به عنوان تنها متولی بهبود این صنعت در کشور تشریح میشود. پس از آن پژوهش هایی در موضوع پیش بینی و مدیریت کلان صنعت مرغ در ایران و جهان انجام شده است بیان میشود. در آخر نیز پژوهش های پیشین نقد شده و نوآوری های این پژوهش نسبت به آنها تشریح میشود.
2-2 علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی
از آنجا که تولید در بازار محصولات کشاورزی زمانبر است، بدون دخالت دولت نوسان قیمت و مقدار محصول مبادله شده در بازار امری طبیعی است. به عبارت دیگر، برخلاف محصولات صنعتی که میتوان مدت فرآیند تولیدشان را تغییر داد، برای تکمیل فرآیند تولید محصولات کشاورزی باید مدت زمان معینی سپری شود. هرچند میتوان با به کارگیری فناوریهای پیشرفتهتر تولید، میزان آن را تغییر داد اما به هرحال نمیتوان به طور کامل آن را تحت کنترل درآورد. به همین دلیل، عرضه این محصولات در دورههای کوتاه مدت انعطافپذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد. این واقعیت موجب بروز نوسانات مختلف در بازار این محصولات میشود [11]. [13]
روند تولید گوشت مرغ همانند یک زنجیر از حلقههای متفاوتی تشکیل شده است و دوام و پایداری یک زنجیر به سلامت و اتصال حلقههای آن بستگی دارد. دو نوع سیستم تولید در صنعت مرغ وجود دارد: سیستم مستقل و سیستم یکپارچه. به سیستمی که هریک از اجرای زنجیره ارزش صنعت مرغ به صورت مجزا مدیریت شود، مستقل گفته میشود. شرکتهای تولیدی در ایران عمدتا به صورت مستقل کار
]]>