دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره توسط نرم افزار، نرم افزار

مدار هیدرولیکی استفاده شده در قالب هیدرودینامیکی با فشار شعاعی
نحوه عملکرد سیسستم هیدرولیکی به این صورت است که فشار با استفاده از پمپ هیدرولیکی ایجاد و با استفاده از شیر یکطرفه وارد محفظه ماتریس می شود. از شیر یکطرفه بدین منظور استفاده می شود که در صورت افزایش فشار داخل مخزن، سیال وارد مدار هیدرولیکی پمپ نشود. برای کنترل فشار بیشینه مخزن از یک شیر کنترل فشار استفاده شد. در این شیر با تنظیم روی فشار خاص، حداکثر فشار داخل مخزن تعیین می گردد، بگونه ای که پس از رسیدن فشار مخزن به فشار تنظیم شده توسط شیر، شیر کنترل فشار باز می شود و سیال از طریق آن خارج می شود و از افزایش فشار مخزن جلو گیری بعمل می آید. در این سیستم هیدرولیکی از یک فشار سنج دیجیتالی استفاده شده است که مقدار فشار در هر لحظه توسط کامپیوتر ثبت می شود و نمودار مسیر فشار بر حسب زمان توسط یک نرم افزار قابل ترسیم می باشد. سیال به کار رفته جهت شکل دهی ورق، روغنSAE20 W5 ساخت کارخانه نفت پارس می باشد.

تجهیزات سیتم هیدرولیکی کنترل فشار
دستگاه های اندازه گیری [do_widget id=kl-erq-2]
دستگاه ضخامت سنج
برای اندازه گیری ضخامت قطعات شکل داده شده از یک دستگاه ضخامت سنج اولتراسونیک دیجیتالی با دقت یک میکرون استفاده شد. تصویر این دستگاه در شکل (2- 8 – الف) نشان داده شده است. با توجه به اینکه پراب اندازه گیری دستگاه ضخامت سنج برای اندازه گیری بر روی قوسها مناسب نبود برای اندازه گیری ضخامت قطعات، علاوه بر ضخامت سنج اولتراسونیک، از دستگاه ضخامت سنج مکانیکی ساعت دار کروپلین ساخت کشور آلمان نیز استفاده شد. این وسیله دارای دقتmm 01/0 بوده و فک های اندازه گیر این ضخامت سنج دارای نوک کروی است که برای اندازه گیری در ناحیه قوس دار مناسب می باشد. برای اندازه گیری سایر ابعاد قطعه از کولیس دیجیتالی و شعاع سنج ( Rسنج) استفاده شد. شکل (2-8 – ب و ج) تصویر این وسایل اندازه گیری را نشان می دهد.

تجهیزات اندازه گیری ضخامت ورق، الف- ضخامت سنج اولتراسونیک، ب- ضخامت سنج مکانیکی، ج- کولیس دیجیتالی.
دستگاه پروفیل پروژکتور
برای اندازه گیری دقیق پروفیل قطعات شکل داده شده و سنبه های ساخته شده از دستگاه پروفیل پروژکتورBaty R14 ساخت کشور انگلستان که در شکل (2-9) نشان داده شده، استفاده گردید. دقت این دستگاه یک میکرون است و سیستم آن نوری می باشد. میز دستگاه در دو بعد قابلیت حرکت دارد و مختصات هر نقطه را در دو بعد ثبت می کند. این دستگاه متصل به یک رایانه است که توسط نرم افزار Baty 3D Software تمام خروجی های را به صورت فایل های گرافیکی یا با پسوند *.pdf ذخیره می کند.

دستگاه پروفیل پروژکتور نوری Baty R14
آزمایش کشش
برای انجام این پژوهش از ورق مسی خالص (9/99%) با ضخامت mm1، 2 و 5/2 و ورق فولادی St14 به ضخامت mm 1 استفاده گردید. برای بدست آوردن نمودار تنش- کرنش، نمونه هایی از ورق طبق استاندارد ASTM-A370 که در شکل (2-10) نشان داده شده، تحت زاویه های 00، 450 و 900 نسبت به راستای نورد بریده شدند. نمونه های آماده شده توسط دستگاه آزمایش کشش اونیورسال کشیده شدند. در شکل (2-11) نمونه هایی از قطعات کشیده شده مسی نشان داده شده است.

ابعاد نمونه کشش مطابق استاندارد ASTM-A370.

نمونه هایی از قطعات کشیده شده طبق استاندارد ASTM-A370.
مشخصات مکانیکی و فیزیکی ورق های مسی و فولادی شامل منحنی تنش-کرنش حقیقی، مدول الاستیکی، ضریب پوآسون و چگالی در جدول (2-1) و شکل (2-12) نشان داده شده اند.
خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ورق های مورد استفاده.
جنس ورق دانسیته،[30]

]]>