دانلود پایان نامه
زیبا سازی و شخصی سازی صفحات بانکداری الکترونیک
آموزش به مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک
متنوع سازی خدمات بانکداری الکترونیک برای حضور حداقلی در بانک
ارائه تسهیلات با نرخ سود متفاوت در طرح های مختلف
کاهش زمان رسیدگی به پرونده های بانکی
مشارکت بانک در سرمایه گذاری افراد
آموزش مشتریان در استفاده و خرید سهام بانک
ایجاد سبد سهام مناسب با استفاده از موجودی مشتریان و تقسیم سود مناسب
در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می دهد. تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز نیز باشد. تحلیل اکتشافی وقتی به کار می رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زیربنایی داده ها نداشته و برای تعیین تمامیت عاملهایی که همپراشی بین متغیرها را توجیه می کنند داده ها را می کاود. تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می شود و روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری های مشاهده شده به کار می رود. پژوهشگران به این واقعیت پی برده اند که تحلیل عاملی اکتشافی می تواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تستها کاملا مفید باشد.
در بخش بعدی به تحلیل اکتشافی پرسشنامه مربوط به سوالات حاصل شده از طریق فرآیند دلفی فازی پرداخته می شود. کلیه سوالات این بخش 18 عدد بوده است که بین مولفه ها توزیع گردید. به منظور اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا آماره بارتلت و KMO را محاسبه نموده تا از مناسب بودن حجم نمونه برای اجرای تحلیل اطمینان حاصل گردد. نتایج آزمون بارتلت سطح معنی داری آزمون مقدار 0.000 بدست امده است که نشان از تناسب حجم نمونه و داده ها برای اجرای تحلیل اکتشافی دارد. میزان آماره KMO نیز مقدار 0.766 محاسبه شده است که در سطح مناسبی قرار دارد. در ادامه به تحلیل اکتشافی پرداخته می شود. نتایج تحلیل استخراجی سوالات نشان داد که تمامی اشتراکات بین گویه های مورد مطالعه بیشتر از مقدار 0.5 محاسبه شده است. بنابراین نیاز به حذف هیچ یک از سوالات مورد مطالعه نمی باشد. در بخش سوم تحلیل اکتشافی ماتریس عامل های استخراجی تعداد عامل های استخراج شده از میان گویه های مورد مطالعه مشخص گردیده است. در این بخش مشخص گردید که به طور کلی از این 18 گویه چهار عامل شناسایی شده است که این چهار عامل در کنار یکدیگر 46.27 درصد واریانس کل گویه ها را تبیین می نماید.
پس از بررسی تحلیل اکتشافی از تحلیل تاییدی استفاده گردید که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می کند.
در نهایت تحلیل های صورت گرفته مدل مفهومی این تحقیق بر اساس نظر خبرگان و پاسخ کارکنان در قالب شکل شماره 5-1 ارائه شده است:

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد رضایت مندی مشتریان، تصویر ذهنی مشتریان

شکل شماره 5=1 مدل مفهومی استخراجی تقاضای پنهان بانک
در این مدل تقاضای پنهان مشتریان در قالب بانکداری الکترونیک، روابط کارکنان، کیفیت خدمات و سودمندی ادراک شده ارائه شده است.
محدودیت های تحقیق:
محدودیت های این تحقیق را می توان در دو قالب محدودیت زمانی و مکانی دسته بندی نمود. در بخش محدودیت زمانی می توان بیان نمود که با گذشت زمان نتایج این تحقیق هم می تواند دستخوش تغییراتی شود. همچنین در بخش مکانی نیز باید بیان نمود که با توجه به ماهیت پژوهش نتایج این تحقیق قابل تعمیم به سایر بانک ها نمی باشد.
پیشنهادات تحقیق:
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
یکی از مواردی که در زمینه بانکداری باید مورد استفاده قرار گیرد ساده نمودن خدمات و فرآیند های بانکی است به گونه ای که افراد بتوانند به راحتی به انواع خدمات بانکی دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند.
گروه های مختلفی درگیر بانکداری الکترونیک می باشند. اما بانک ها در حوزه گروه کودکان و نوجوانان در حوزه بانکداری الکترونیک فعالیت چندانی ننموده اند. پیشنهاد می شود تا با توجه به گسترش سطح یادگیری افراد در حوزه بانکداری الکترونیک تلاش شود تا با ارائه برنامه های آموزشی کودکان نیز در این زمینه فعال تر شوند.
بیشتر بانک ها تسهیلات خود را در قبال مردم در زمینه های مختلفی همچون خانه و اتومبیل ارائه می دهند. در حالیکه استفاده از وام ها در زمینه کارآفرینی خانگی هنوز به صورت موثر مورد استفاده قرار نگرفته است. این امر ضمن ایجاد امکان اشتغال در سطح جامعه می تواند تبلیغ مناسبی برای بانک باشد.
یکی از زمینه های بانکداری که در کشور کمتر مورد استفاده قرار می گیرد بانکداری خانوادگی است به گونه ای که بانک به عنوان یک مشاور در کنار هر خانواده ای برای تصمیمات مهم مالی برنامه ریزی و مشاوره ارائه نماید. پیشنهاد می شود تا این سیستم در بانک های کشور نیز اجرایی گردد.
بانک ها کشور بیشتر در حالتی طراحی شده است که بین مشتریان و کارکنان فاصله ارتباطی وجود دارد. در این میان پیشنهاد می شود تا با ایجاد باجه های تخصصی به صورت دفاتر کاری برای کارکنان تلاش شود تا محیطی آرام و به دور از دغدغه برای کارکنان فراهم شود تا بتوانند تعاملات بیشتری را بین کارکنان و مشتریان مشاهده نمود.