دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره سیستم های اطلاعاتی مدیری، بهبود تصمیم گیری مدیران

اطلاعات مدیریتی جامع برای کنترل،طراحی واخذ تصمیمات ودرنتیجه بهبود تخصیصات ودرنتیجه بهبودتخصیص بودجه واعتبارات [do_widget id=kl-erq-2]
مدیریت بهتر موجودی کالا
درک بموقع وکامل کارایی عملیاتی بیمارستان باداشتن اطلاعات تفضیلی ازدرآمدها، هزینه ها، موجودی کالا، تراکم کاری، نیروی انسانی واستفاه ازتجهیزات
استانداردسازی وساده سازی جریان کاروکیفیت بهتر مستندسازی ودرنتیجه هدایت موثر به محیط کاری موثرتر
4-برای تحقیقات
آنالیزداده های بالینی آماری
آنالیز تایخچه بیماران
2-3-4- تاریخچه سیستم اطلاعات بیمارستانی
ازنظرتاریخی،توسعه سیستم های اطلاعات باتغییرنیازهای بهداشتی ودرمانی جوامع همراه بوده است.دردهه 1950تاکید بیشتر برروی افزایش تعدادوکمیت تسهیلات مراقبتی بود.دردهه1960علی رغم توسعه چشمگیر مراقبت های بهداشتی،ثبت اطلاعات همچنان وابسته به کاغذوحول محورارایه کنندگان باقی ماند.امابهبودمنابع مالی به ارایه کنندگان خدمات وخصوصا پزشکان اجازه داد که نواوری هایی رادرزمینه داروهای جدید،روش های جراحی پیشرفته وتکنیک های تشخیص پیچیده پدید اورند.بکارگیری فناوری رایانه ای درمراقبت های بالینی یکی ازاین نوآوری ها بود(62).
همانطورکه میدانیم عملکردسازمان های پیچیده ای بابخش های متعدد مثل بیمارستان نیازبه دسترسی به اطلاعات دارد.استفاده ازکامپیوتر تنها راه جمع آوری،ذخیره،ارتباط وارائه مقادیر زیاد اطلاعات به نحوی که نیازهای مصرف کنندگان رامرتفع نماید،است.مصرف کننده ممکن است پرستاری باشد که اطلاعات مربوط به بیمارانی رابه سیستم وارد می کندیاسرپرست دپارتمان بالینی باشدکه برای ارایه مراقبت درهفته آتی برنامه ریزی می کند یا عضوی ازهیات مدیره بیمارستان باشد که ازسیستم برای پشتیبانی مدیریت استفاده می جوید.برای رفع همه نیازهای فوق سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی بوجود امده است (63).
سیستم اطلاعاتی بیمارستانی برای اولین باردرسال 1960میلادی رشد وتوسعه یافت واکنون یکی ازضروری ترین بخش درمد یریت ا طلاعات بیمارستان و اداره ا مور بیمارستانی به حساب می آید.درابتداسیستم ها شامل کامپیوترهای مرکزی بودندکه درانتهای پایانه ای به هم متصل می شدند امروز توسط میکرو کامپیوترها ،کا مپیوترهای شخصی تحت شبکه درآمده است.سیستم ها اطلاعات مربوط به بیماران ومد یریت ونگهداری کالاهای مورد نیاز بیمارستان رادرکنترل دارند.امروز سیستم اطلاعاتی بیمارستانی کلیه درخواست های بالینی ، مالی و مدیریتی رایکپارچه ومتمرکز کرده اند به همین خاطر این سیستم پردازش اطلاعات بیمارستانی نیز نامیده می شود(64).
در دهه ۱۹۸۰ ، همزمان با تغییر نگرش از مراقبت بیمارستانی به سوی طب پیشگیری و از داشتن یک نرم افزار برای یک بیمارستان داشتن سخت افزار و نیروی انسانی خاص، تمایل به ایجاد و توسعه شبکه های گسترده متشکل از شبکه های محلی بین بیمارستان ها بیشتر شد . از دهه ۱۹۹۰ بخش بهداشت و درمان بر رویکرد مراقبت با تأکید بر پیشگیری وحفظ(managed care)مدیریت شده سلامت متمرکز شده است وبه تدریج مجتمعهای یکپارچه خدماتی جایگزین سیستم بیمارستانی می شوند و ارتباط بین پزشکان،پرداخت کننده ها و سایر ارائه دهندگان را فراهم می کنند(64). امروزه تعداد زیادی از بیمارستان ها در سطح کشور در آستانه مبادرت به تهیه سیستم رایانه ای مورد نیاز خود هستند.
2-3-6- مروری برمطالعات انجام گرفته پیرامون تحقیق
مطالعات داخلی انجام شده پیرامون پژوهش:
درسالهای اخیر سیستم های اطلاعاتی بیمارستان به عنوان یک ابزارموثر دراداره بیمارستان هاموردتوجه قرارگرفته است.مطالعاتی که دراین زمینه دردانشکد های پزشکی،موسسات علمی،تحقیقاتی انجام گرفته است موید این مطلب است. به منظور یافتن مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، با استفاده از موتورهای جستجوگر از قبیل yahoo، google ، altavista و ..، با کلید واژه های hospital information system(s) ،health informationsystem(s) ، medical informatic ، history of hospitalinformationsystem،totalhospitalinformationsystem ، integration(ed) hospital information system ،component of hospital information system ، جستجو در صفحات انگلیسی زبان وب(اینترنت) انجام گرفت و مجلات الکترونیکی موجود در اینترنت از طریق سایتهایی نظیر Elsvier مرور شد. همچنین جستجو در مدلاین با کلید واژه های فوق در مجلات انگلیسی زبان نیز صورت گرفت. مجلات، پایان نامه ها و کتابهای موجود در کتابخانه های مرکزی نیز بررسی گردید بنابراین به برخی ازپژوهش های انجام شده پیرامون سیستم های اطلاعاتی مدیریت وسیستم اطلاعاتی بیمارستان اشاره می نمایم.
در یکی از این مطالعات که توسط اسلامی ( 1375 ) در پایان نامه خود با عنوان “نقش سیستم های اطلا عاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا ” که با فرضیه اصلی “سیستم های اطلاعاتی مدیریت موجب بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ایران یاسا می گردد”، انجام گرفته، فرضیه های فرعی زیر تائید گردیده است:
− نظام های اطلاعاتی مدیریت باعث تسریع در پاسخ گویی مدیران عالی به تغییرات محیط( محیط خارجی) می گردد.
− نظام های اطلاعات مدیریت موجب واکنش مدیران به مسائل داخلی سازمان می گردد .
− نظام های اطلاعاتی مدیریت موجب انسجام بیشتر بخش های مختلف سازمان می گردد.
]]>