دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین، پویایی شناسی سیستم

فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از: [do_widget id=kl-erq-2]
1. رفتار متغیرهای مهم مدل زنجیره تامین صنعت مرغ را میتوان با استفاده از شبیه سازی سیستم داینامیک تجزیه و تحلیل کرد.
2. مهمترین متغیر مدل زنجیره ارزش صنعت مرغ در این پژوهش «قیمت مرغ» میباشد که با توجه به ثابت در نظر گرفتن تقاضا در استراتژیهای گوناگون متغیر «میزان تولید گوشت مرغ» میتواند جایگزین متغیر قیمت شود.
3. رفتار بهینه متغیرهای اصلی زنجیره تامین صنعت مرغ از طریق سیاستهای بهینهسازی قابل استخراج است.
5.1 اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش پیداکردن راهی است که در کوتاه مدت بتواند باعث ثبات قیمت و میزان تولید در این صنعت شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده خوشنود شوند. برای رسیدن به این هدف باید به دنبال شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره ارزش و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویاییهای سیستم باشیم که در غالب اهداف فرعی زیر گنجانده شده است:
شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در زنجیره ارزش
تعیین عوامل موثر بر رفتار متغیرها و نحوه ارتباط آنها
طراحی مدل و شبیهسازی زنجیره ارزش با رویکرد پویاییهای سیستم
تجزیه و تحلیل و تبیین رفتار متغیرهای زنجیره ارزش با استفاده از مدل طراحی شده
بهبود وضعیت متغیرهای شناسایی شده با اجرای سیاست های بهبود در مدل
1-6 روش انجام پژوهش
برای هر پژوهش لازم است تا از بین متدولوژیهای مختلف، روش حلی که با شرایط مساله سازگاری بیشتری دارد انتخاب گردد [10]. بر اساس مطالعه گانشان و تری متدولوژی های مورد استفاده در حوزه مدیریت زنجیره تامین به چهار دسته اصلی تقسیم میگردد.
1- مدل های مفهومی و غیرکمی
کاوشهایی که با هدف تعریف، تشریح و ایجاد روشهایی برای مدیریت زنجیره تامین بدون استفاده از مدلهای کمی به تحلیل زنجیره میپردازند.
2- مطالعات موردی
بررسیهایی که با هدف کمک به زنجیره تامین به جمع آوری دادهها از یک بنگاه و یا صنعت خاص پرداخته و به تحلیل آن میپردازد.
3- چارچوبها، دسته بندیها و مرور ادبیات
پژوهشهایی که به دسته بندی و توضیح مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در جهت فهم و درک بیشتر گستره و عمق مفاهیم میپردازند.
4- مدلهای کمی (بهینهسازی، شبیهسازی گسسته و پیوسته، مدل احتمالی، ابتکاری و فرابتکاری)
پژوهشهایی که با استفاده از روشهای کمی به بسط مدلهایی برای مدیریت و بهینه سازی زنجیره تامین میپردازند [42]. [11] [12]
این پژوهش در دسته های 1، 2 و 4 قرار دارد.
روش انجام پژوهش بر مبنای مراحل کلی رویکرد پویایی شناسی سیستم است، که گام به گام پیش میرود. پژوهش با بروز و شناسایی یک مشکل آغاز میشود. پس از بروز مشکل، متغیرهای اثرگذار بر مساله شناسایی شده و فرضیهای پویا برای روش های حل مشکل مطرح میشود، سپس در یک فرایند برگشتی که ممکن است تا پایان پژوهش ادامه داشته باشد ساختار مساله با استفاده از آمار و اطلاعات اجزای سیستم و نظر خبرگان مدل میشود. در گام بعد مدل شبیهسازی شده و راهکارها شناسایی و آزموده میشوند.
1-7 مراحل اجرای پژوهش
مراحل اجرای این پژوهش عبارتند از:
1- مطالعات کتابخانهای شامل جستوجو در منابع و مراجع موجود در زمینه مدیریت زنجیره تامین، تحلیل زنجیره ارزش، اصول پویایی سیستمها، مدلسازی، شبیه سازی، مدل سازی زنجیره ارزش با رویکرد پویایی سیستم و … اعم از کتاب ها، مجلات، مقالات و پایان نامههای داخل و خارج از کشور
]]>