دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره کالاهای مصرفی، سایر درآمدها

صنعت مرغ بزرگترین صنعت پس از صنعت نفت و پترشیمی است. با توجه به اینکه ملیونها نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار و کسب درآمد هستند، افزایش درآمد در این صنعت موجب افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه کشور است. این افزایش درآمد سرانه خود باعث افزایش تقاضای و مصرف در کشور میشود. مصرف نیز درآمد را بیشتر میکند. پس به طور پیوسته درآمد صنعت مرغ افزایش مییابد. [do_widget id=kl-erq-2]
شکل 4-9 حلقه افزاینده درآمد ملی و مصرف مرغ سرانه
4-5 آمارهای بکار رفته در مدل
4-5-1 تابع جوجهریزی مرغ مادر از مهر 85 تا آبان 93
این نمودار تعداد جوجهریزی مرغ مادر برحسب ماه را نشان میدهد. مقادیر از مهر 85 تا شهریور 92 واقعی بوده اما مقادیر بعد از آن پیش بینی تعداد جوجهی تولیدی مرغهای اجداد گوشتی میباشد. (0= فروردین87، 63 = شهریور 92، 79= دی 93)
شکل4-10 نمودار اندازه و پیشبینی جوجهریزی در واحد های مرغ مادر در هر ماه [31، 32] [44] [45]
4-5-2 تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش
این تابع میزان وزن مرغ را در شرایط استاندارد (مصرف خوراک دان آماده، بهره گیری از تجهیزات مدرن تولید) بر حسب زمان رشد نشان میدهد.
شکل 4-11 تابع وزن استاندارد برحسب زمان پرورش [41] [8]
4-5-3 شاخص بهای کالاهای مصرفی
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (1390=100) میزان قیمت کالاها وخدمات مصرفی را نسبت به قیمت همان کالاها در سال پایه (سال 90) در نظر میگیرد. مثلا اگر این عدد این شاخص در ماه مهر 270 باشد یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه نسبت به سال پایه 2.7 برابر شده است.
شکل 4-12 نمودار شاخص بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری ایران [33] [46]
4-5-4 نمودار تابع تورم ماهانه
میزان تورم، درصد افزایش قیمت کالاها در سال را نشان میدهد. در این مدل با توجه به نیاز به میزان افزایش قیمت کالاها این شاخص را به صورت ماهانه بدین شکل تعریف کردهایم:
شکل 4-13 نمودار تورم ماهانه (یافتههای پژوهش)
4-5-5 درآمد سرانه
درآمد عبارت است از کلیه وجوه و ارزش پولی کالاهایی که در برابر کار انجام شده، سرمایه بکارافتاده و یا از طریق منابع دیگر (مانند حقوق بازنشستگی، درآمد حاصل از اجاره، سود انواع سپرده و سایر درآمدهای متفرقه) در دوره آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد .
منظور از درآمد ناخالص جمع کلیه درآمدها قبل از کسر هر گونه مالیات، حق بازنشستگی(سهم خانوار) و مبلغ فروش کالاهای دست دوم میباشد. انواع درآمدهای ناخالص به شرح زیر است :
1- درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی
2- درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی
3- درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی
4- درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی
5- درآمدهای متفرقه (نظیرحقوق بازنشستگی، درآمد ازمحل اجاره املاک ومستغلات و…)
6- درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم [34]. [47]
جدول 4-1 درآمد سرانه هر ایرانی در سال) [34، 35] و یافتههای پژوهش ( [48]
سال
]]>