دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد شناسایی فرصت، اندازه نمونه

[do_widget id=kl-erq-2]

داشتن قابلیت برنامه و سیستم
دوام،ایمنی و استاندارد
بازار یابی
تبلیغات
بسته بندی
قیمت
بهره برداری از شخصیت های نمادین بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
آموزشی بودن اسباب بازی ها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
میزان سرگرم کننده بودن اسباب بازیها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
فکری بودن اسباب بازی ها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
ایجاد مهارت بدنی و تحرک توسط اسباب بازیها به عنوان فرصت بهره برداری نشده برای ارایه خدمات جدید و نو آورانه در صنعت اسباب بازی است.
داشتن قابلیت برنامه در اسباب بازیها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
ایمنی و دوام و استاندارد اسباب بازیها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
تبلیغات در صنعت اسباب بازی بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
بسته بندی مناسب اسباب بازیها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
قیمت اسباب بازیها بعنوان یک فرصت بهره برداری نشده در ارائه محصولات جدیدو نو آورانه در صنعت اسبا بازی است.
1-8- روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و بر اساس نحوه ی گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است .
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوب علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحا مدل مفهومی نامیده می شود که در این تحقیق مدل مفهومی به شرح ذیل می باشد:
در این پژوهش به منظور شناسایی فرصت های کارآفینانه در صنعت اسباب بازی با استفاده از مدل تشخیص فرصت اولویک ابتدا به بررسی فرصت های موجود در این صنعت پرداخته می شود. به منظور استفاده از این مدل در پرسشنامه ی تحقیق دو نوع مقیاس ‘رضایت’ و ‘ اهمیت’ بر حسب هر یک از زمینه های بالقوه ارائه کالای جدید و نوآورانه برای مشتریان در نظر گرفته می شود.
1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه تحقیق :
1-9-1- جامعه آماری :
عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا،1385 ،119). با توجه به قلمرو مکانی تحقیق جامعه آماری شامل خانواده ها و مشتریان اسباب بازی فروشی ها می باشد.
1-9-2- نمونه آماری:
زیر مجموعه ای از جامعه را نمونه گویند.نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتحاب می شود.(حسن زاده ،1383، 99). نمونه گیری در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده است و اندازه نمونه 384 می باشد.
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها
]]>