دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، فرصت های کارآفرینانه

اسباب بازی اولین وسیله پرورشی است که کودک از ابتدای شکل گیری شخصیتش با آن مواجه میشود و اولین مفاهیم دنیای واقعی با کمک اسباب بازی به شکل پارادایم برای کودک در میآید. به همین دلیل دربسیاری از کشورها به دلیل اهمیت بسیار زیاد اسباب بازی در رشد ذهنی کودک، دولتها به شکل بسیارجدی بر تولید و فروش اسباب بازی نظارت میکنند. کشور ما نیز از این مسئله مستثنی نیست و دولت درکشور ما همواره نقش ناظر قدرتمندی را بازی کرده است که دست اندر کاران بازار اسباب بازی از ابعاد گوناگون با آن مواجه هستند. [do_widget id=kl-erq-2]
از طرف دیگر نگاهی به آمارهای تولید و عرضه اسباب بازی هشدار دهنده است. گردشی در فروشگاه های اسباب بازی در سطح شهر تهران نشان دهنده حجم انبوه تولیدات بیگانه در بازار کشور ماست که در قالب عروسکها و شخصیتهای کارتونی، اسباب بازیهای خشن، و انواع گوناگون دیگر در دسترس کودکان ایرانی قرار می گیرند و ذهن آنها را برای پذیرش مفاهیم مورد انتظار طراحان خود آماده می سازند. این تعداد اسباب بازیهای وارداتی و حجم عمده فروش آنها در قیاس با اسباب بازی های تولید داخل نشان دهنده آسیب پذیری زیاد کشور ما از نظر فرهنگی است. به ویژه اینکه با باور ما به سابقه تمدنی دراز و فرهنگ متعالی تاریخی ایران اصلأ این موضوع در شأن کشور نیست. به همین جهت اهمیت توجه خاص به مسئله اسباب بازی آشکار می شود.
4-1-اهداف تحقیق:
شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه ساخت اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه طراحی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
شناسایی فرصت های کارآفرینانه در زمینه بازاریابی اسباب بازی برای کارآفرینان ایرانی
کاربرد نتایج حاصل از تحقیقات جهت بهبود بهره برداری از فرصت های موجود در این صنعت .
5-1-قلمروی تحقیق:
قلمروی موضوعی: این پژوهش شناسایی فرصتهای ورود کارآفرینان به صنعت اسباب بازی میشود.
قلمرو زمانی: آن سال 1391 تا 1393 می باشد.
قلمرو مکانی : انجام تحقیق نیز شهر تهران میباشد.
6-1-سئوالهای تحقیق:
محقق درصدد شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی ایران، به دنبال پاسخ به سئوالهای زیر است:
در طراحی اسباب بازی چه فرصتهای کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟
در ساخت اسباب بازی چه فرصتهای کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟
در بازاریابی اسباب بازی چه فرصتهای کارآفرینانهای برای کارآفرین ایرانی وجود دارد؟
7-1-فرضیه های تحقیق :
بررسی وضعیت طراحی ،ساخت و بازاریابی در صنعت اسباب بازی
جدول زیر معیارهای مورد توجه صنعت اسباب بازی در برخی کشورهای جهان را به اختصار بیان نموده است.این معیارها در سه بخش طراحی ،ساخت و بازاریابی دسته بندی شده است.معیارها بر اساس اهمیت و تاکید کارشناسان این صنعت انتخاب شده اند.
طراحی
شخصیت
آموزشی بودن
فکری بودن
ایجاد مهارت بدنی و تحرک کودکان
سرگرم کنندگی
ساخت
]]>