[do_widget id=kl-erq-2]

در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تأئید فرضیه ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس استانداردهای موجود، برای تبیین اطلاعات جمعیت شناختی حاصل از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده جهت انجام کلیه محاسبات آماری گردیده است. در این پژوهش، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده از روش تی تک نمونه ای و آزمون کالموگروف – اسمیرنوف بررسی شده است .
در پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و تأئید فرضیه ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس استانداردهای موجود، برای تبیین اطلاعات جمعیت شناختی حاصل از پرسشنامه ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده جهت انجام کلیه محاسبات آماری گردیده است. در این پژوهش، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده از روش تی تک نمونه ای و آزمون کالموگروف – اسمیرنوف بررسی شده است .
1-11-روش ابزار و گردآوری اطلاعات :
برای انجام این تحقیق به دو دسته اطلاعات نیاز داریم: اطلاعات اولیه و ثانویه.
برای گردآوری اطلاعات ثانویه از مجموعه کتاب های مرتبط با شناسایی فرصت ها و کاآفرینی و همچنین مقالات منتشر شده به روز مرتبط با موضوع تحقیق ، وب سایت های معتبر و مقالات آنلاین استفاده شده است .
برای گردآوری اطلاعات اولیه از پرسشنامه استفاده شده است.
1-12-پیشینه تحقیق :
با توجه به بکر بودن موضوع پایان نامه در زمینه تحقیق ((بررسی فرصت های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی))با جستجو در منابع فارسی و انگلیسی جستجوی زیادی صورت گرفت اما هیچ منبعی که مستقیما به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد که این امر می تواند ا زنو بودن رشته و کمبود منابع تحقیقاتی آن باشد.
1-13-تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق:
کارآفرینی: طبق نظر ژوزف شومپیتر کارآفرین نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی میباشد. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری میداند و فرایند کارآفرینی را تخریب خلاق مینامد. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های زیر کارآفرینی تلقی میشود: ارائه کالاهای جدید، ارائه روشی جدید در فرایند تولید،گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید، ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت. (احمدپورداریانی،1378)
شناسایی فرصت: مطابق تعریف برینگر و آیرلند شناسایی فرصت عبارت است از فرایند کشف، یافتن و ایجاد فرصت که از طریق آن نیازی در بازار کشف میشود که دارای ویژگی های بهنگام بودن، مدت دار بودن، خلاقیت داشتن و خلق ارزش برای مصرف کننده می باشد. (احمدپورداریانی،1378)
بازار بکر : بخشهایی از بازار که هنوز کسی به آن وارد نشده است و کارآفرینان با شناسایی آنها اقدام به پاسخ دادن به نیازهای نهفته بازار میکنند. یافتن بازارهای بکر پایه و اساس فعالیت کارآفرینی است. (خواجه ئیان،1378)
صنعت اسباب بازی : مطابق تعریف اتاق بازرگانی آمریکا (( صنعت اسباب بازی را شامل شرکتهایی که در ساخت عروسکها، لباس و اجزای عروسکها، شخصیتهای اکشن و اسباب بازیهای یکپارچه فعالیت دارند. همچنین شامل شرکتهایی میشود که بازی ها و مجموعه بازی هایی برای بزرگسالان و کودکان و نیز اسباب بازیهای مکانیکی وغیرمکانیکی می سازند. سازندگان بازی های کامپیوتری و ویدئویی شامل این بازار نیستند. )) (خواجه ئیان ،1378)
ما در این تحقیق همچنین صنعت اسباب بازی را شامل بخشهای طراحی، ساخت و بازاریابی وسایل و لوازم بازی میدانیم که معمولأ از بدو تولد تا سنین نوجوانی از آنها استفاده میشود و گاه حتی بزرگسالان هم از آن برای سرگرمی استفاده می کنند.
اسباب بازی: هر وسیله بازی برای کودکان، نوجوانان و یا حتی بزرگسالان که به قصد بازی و سرگرمی ایجاد شده باشد و در بازار توسط کانالهای توزیع عرضه کننده اسباب بازی در اختیار عموم قرار گذاشته شود. همچنین باید در یکی از طبقات اسباب بازی که توسط مراجع کشور اعلام شده است جای بگیرد. (خواجه ئیان،1378)
اسباب بازی ایرانی: ((هر وسیله بازی که بخشی از یکی از فرایندهای طراحی، ساخت، بسته بندی، تحقیق و توسعه، مفهوم سازی آن در ایران صورت گرفته باشد اسباب بازی ایرانی محسوب میشود.)) این تعریف به این معنی است که مشارکت ایران در ایجاد ارزش افزوده در هر یک از بخش های اسباب بازی به تنهایی، برای اینکه کشور را در آن اسباب بازی سهیم بدانیم کافی است . (خواجه ئیان ،1387)
طراحی اسباب بازی: شامل ساخت مفهوم برای اسباب بازی، شخصیت پردازی، تعیین بازار هدف، و طراحی اولیه و ملاحظه نکات طراحی در اسباب بازی می شود. (خواجه ئیان ،1378)
ساخت اسباب بازی: فرایند تولید کارخانهای که پس از طراحی توسط ماشین آلات و یا هر شیوه دیگر تولید صورت میگیرد و در واقع اسباب بازی را از یک مفهوم ذهنی به یک حالت فیزیکی تبدیل می کند. (خواجه ئیان ،1378)
بازاریابی اسباب بازی: کل فرایند بازاریابی که از پیش از طراحی شروع میشود و تا مرحله پس از تولید و پس از فروش را در بر میگیرد. در صنعت اسباب بازی این مرحله با مرحله طراحی به شکل در هم تنیده ای تداخل می یابد. (خواجه ئیان ،1387)
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه :
در این فصل درباره ی مبانی نظری تحقیق صحبت می شود و همچنین مطالبی در مورد شناسایی فرصت کارآفرینانه و صنعت اسب اب بازی در کشورهای مختلف بیان می شود.
2-2- کارآفرینی
عنوان این پایان نامه که تأکید بر کارآفرینانه بودن فرصتها می کند نشانه تفاوت گذاشتن میان فرصتهای کارآفرینانه با فرصتهای گذری و موقتی و سایر انواع فرصتها است. برای درک اینکه فرصتهای کارآفرینانه با سایر فرصتها چه تفاوتی دارند ابتدا نیاز به درک فرایند کارآفرینی است. تعریف های زیر از کارآفرینی تماما از کتاب (( کارآفرینی ، تعاریف ، نظریات، الگوها )) نوشته ی آقای احمد پورداریانی گرفته شده است .
  
]]>