دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد کودکان و نوجوانان، تبلیغات رسانه ای

درباره نحوه تبلیغات رسانه ای برای اسباب بازیها نیز پژوهشهای مناسبی یافت شد. با توجه به مقررات سخت اتحادیه اروپا برای تبلیغات تلویزیونی و نیز نیاز به تأثیرگذاری تبلیغات بر روی خریدار، همواره یافتن شیوه های مناسب تأثیرگذاری روی مخاطب مورد توجه تولیدکنندگان این تبلیغات قرار داشته است. [do_widget id=kl-erq-2]
دلولیو و داهمن یارین (2004)، در مقاله ای با عنوان ((تبلیغات رسانه ای اسباب بازی در اروپا)) جهانی شدن و تأثیر آن بر روی تبلیغات رسانه ای اسباب بازی پرداختند. آنها در پایان به این نتیجه رسیدند که علیرم جهانی شدن، استفاده از هویتهای ملی برای نفوذ در ذهن خریداران هنوز مهم است. این تحقیق نشان می دهد که مجموعه راهبردهایی یکسانی وجود دارد که مرزهای فرهنگی سه کشور نمونه این تحقیق یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا را نادیده میگیرد و در آنها رسوخ میکند. با این حال این راهبردهای یکسان برای رسوخ در خریداران از نمادها، ارزشها و نقش و نگارهای ملی استفاده میکنند. حتی محصولات یکسان در کشورهای متفاوت با نام های کشورهای مقصد نامگذاری می شوند تا خریداران با آنها احساس نزدیکی کنند. این امر سبب می شود که تبلیغات رسانه ای برای محصولات جهانی، به قالبهای ریز ملی در آید.
محدودیتهای فرهنگی-اجتماعی غیرقابل اجتناب هستند و علیرغم استاندارد سازی محصولات برای کودکان، شرکتها ناچارند در تبلیغات خود محصولات را با مصرف کنندگان ملی سازگار کنند. نظریهای که امروزه در تبلیغات رسانه ای پیروی می شود این است که با حداقل تغییرات در مواردی همچون جزئیات کم اهمیت، ترجمه های متفاوت، نوع پیامی که منتقل میشود و … به مصرف کنندگان مختلف این پیام را برسانیم که با محصول متفاوتی نسبت به آنچه در سایر کشورها می بیند بازی میکند، اگر چه در حقیقت تمام آن محصولات یکی هستند.
2-4-3- طبقه بندی اسباب بازیها
برای اسباب بازیها طبقه بندی های گوناگونی پیشنهاد شده است. در حقیقت شیوه ای که هر مرجع برای طبقه بندی اسباب بازیها در پیش می گیرد بسته به نیاز و کاربردی است که از دسته بندی خود انتظار دارد و از جنبه ای که به اسباب بازی می نگرد. از همین روی هیچ طبقه بندی جهانی مورد توافقی در زمینه اسباب بازی شکل نگرفته است. با این حال به شیوه های مختلف طبقه بندی اشاره می شود:
2-4-3-1- طبقه بندی اتاق بازرگانی آمریکا :
اتاق بازرگانی آمریکا اسباب بازیها را به شکل زیر طبقه بندی کرده است:
اسباب بازی های خردسالان و پیش دبستانی
عروسک ها
خارج از خانه و ورزشی
هنری و مهارتی
بازی و معما
وسیله نقلیه
شخصیت های اکشن و تجهیزات مربوط با آنها
تجملی
سازه ای
آموزشی و اکتشافی
تمام آمار آمریکا و اروپا که در صفحات آینده با آنها آشنا خواهیم شد مطابق این طبقه بندی به دست آمده است و معتبرترین طبقه بندی محسوب میشود.
2-4-3-2- طبقه بندی شورای اسباب بازی :
شورای اسباب بازی که در سال 1381 تشکیل شد و مرجع ثبت ابداع و ابتکار و نیز مجوز دهنده واردات اسباب بازی در کشور است از طبقه بندی زیر استفاده می کند:
گروه حرکتی مهارتی (ورزشی) : اسباب بازی هایی که موجب فعالیت و تحرک کودک و نوجوان می گردد و هدف آن پرورش و هماهنگی قوای جسمی است.
گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به یادگیری بیشتر او از علوم کمک می نماید. هدف این اسباب بازیها ارتقاء دانش و مهارتهای عملی است.
گروه فکری: اسباب بازی هایی که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوان از قبیل دقت، نظم، منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش و حس کنجکاوی است.
گروه فرهنگی هنری: این گروه از اسباب بازی ها، کودک و نوجوان را با فرهنگ، عقیده و ایدئولوژی خاصی آشنا میکند و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی را به آنها به طور غیر مستقیم انتقال میدهد.
گروه کمک درمانی: این گروه اسباب بازی ها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که دارای نقص جسمانی می باشند و از این اسباب بازی ها در باز پروری و افزایش توان و هماهنگی بین اندامها و اعضاء بدن و درنهایت بهبود آنها استفاده می نمایند.
علاوه بر این طبقه بندی که به آن گروه اسباب بازی گفته شده است، گروه دیگری نیز به نام خانواده اسباب بازی نیز در طبقه بندی شورای اسباب بازی پیش بینی شده است که به شرح زیر است:
]]>